ALV D66 Voorne in de Vergulde Kolff in Brielle op 7 dec. a.s.

Aanvang 20.00 uur

1.Opening en vaststelling agenda.

2. Gastspreker Ria Oosterop met vragen en discussie.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

5. Actuele situatie ambtelijke samenwerking Voorne, door de drie fractievoorzitters.

6. Hot topics lokale politiek, door de drie fractievoorzitters.

7. Verkiezing bestuursleden D66 Voorne.

                Aftredend en niet verkiesbaar zijn Erik Mulder (penningmeester) en Henry Rijstenbil.

                Gezocht worden: een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

8. Begroting 2019

9. Verslag nieuwe leden commissie

10. Activiteiten op Voorne voor verkiezingen Provinciale staten en Europese verkiezingen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting

Ria Oosterdorp in fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten va Zuid-Holland.

STIL?

"Na een turbulente week met als onderwerp :" het stopzetten van de ambtelijke fusie organisatie" is het stil vanuit Brielle " merkte een Brielse inwoner op. Er wordt niet of nauwelijks gereageerd op krantenartikelen, berichten in de sociale media etc. 

Zoals aangekondigd in de raadsvergadering hebben we tijd nodig om na te denken. En daar zijn we allemaal mee bezig. En vandaar dat het stil is, maar dat betekent niet dat we stil zitten. Met belangstelling hebben we de collega's in de raad van Westvoorne gevolgd en zullen dat blijven volgen. Mochten er in Hellevoetsluis ontwikkelingen zijn zullen we dat ook met belangstelling volgen. Kortom we nemen de tijd om  de eigen Brielse afwegingen te maken, voorlopig in stilte. Maar wees gerust: binnenkort kunt u ons Briels geluid over dit onderwerp weer horen .

D66 Westvoorne heeft mede een motie ingediend om de bestuurlijke toekomst van Westvoorne te onderzoeken. Hieronder de complete motie.

2018 11 motie bestuurlijke toekomst Westvoorne

De raad van Westvoorne heeft met algemene instemming besloten een commissie in het leven te roepen.

Het Brielse college met gemeenteraad, gemeente secretaris en griffier eensgezind op de foto

Kritische reactie D66 Westvoorne

Ook D66 Westvoorne kritisch bij het bespreken van het rapport van de Kwartiermaker. De manier waarop met name Hellevoetsluis had geacteerd was verre beneden de maat. Een onderzoek naar een gemeente Brielle- Westvoorne (ook naar voren gebracht door VVD en Partij Westvoorne) was voor hem een van de mogelijke zoekrichtingen.

De raad heeft aangekondigd in de begrotingsraad met een gezamenlijke motie te komen waarin richting zal worden gegeven voor het verdere proces.

  • Westvoornse raad bijeen

  • Hans Hueting D66 aan het woord

Reactie D66 op rapport Kwartiermaker

De gehele reactie van D66 Brielle op het rapport van de Kwartiermaker. Hieronder vindt u nogmaals wat er volgens de D66 fractie moet gebeuren.

Wat moet er volgens ons nu gebeuren?

A) we moeten de tijd nemen om na te denken over de volgende stap (zeker tot 1 februari 2019). Met elkaar nadenken in de Brielse raad wat deze volgende stap moet zijn en vooral met elkaar het uiteindelijke doel bepalen. Mocht dat meer tijd vragen, dan is dat zo.

B) we stoppen met de voorbereiding van een AFO, die boodschap moet aan de ambtenaren worden afgegeven; het doet pijn voor alle inzet die is gepleegd, maar die rust moet worden gebracht.

C) We zetten de samenwerking voort, zodat er niets verloren gaat van wat reeds is bereikt.

D) Er moet een agenda worden gevormd om te samenwerking uit te breiden, met goed beschreven onderwerpen, wie wat gaat uitvoeren, de wijze waarop, wie toezicht houdt op de voortgang en met regelmatige rapportages aan de raad

E) Er moet flink aan het vertrouwen worden gewerkt, want als dat ontbreekt wordt het niks, ook in de verre toekomst niet

F) De directieleden die het fusieproces hebben gesaboteerd, houden zich niet bezig met het toekomstige proces en hebben ook in een andere hoedanigheid geen invloed op de uitvoeringsorganisatie.

G) Gekeken moet worden hoe de samenwerking in de toekomst geformaliseerd kan worden, waarbij de gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staat.

H) Uit de raden wordt een begeleidingsgroep gevormd, waarin per raad twee mensen zitting hebben. Deze begeleidingscommissie ziet toe op de samenwerking, de uitwerking en de begeleiding. Het doel is dat de raden direct betrokken zijn.

Wij worstelen met de positie van de colleges in deze. Zijn colleges in staat leiding te geven aan een nieuw perspectief. Ook het huidige proces ging moeizaam en leverde tal van onderling gedoe op. Het is voor ons dan ook de vraag of scenario 4 op deze wijze moet worden ingevuld. We nemen graag kennis van de standpunten van de andere fracties in deze raad en die van de collega raden in de andere gemeenten.

Maar punt F : “De directieleden die het fusieproces hebben gesaboteerd, houden zich niet bezig met het toekomstige proces en hebben ook in een andere hoedanigheid geen invloed op de uitvoeringsorganisatie” staat wat ons betreft niet ter discussie!

2018.Motie stopzetten WOV-1

Wilt u weten wat de raad in Hellevoetsluis nu heeft besloten: Hierbij de motie die heeft geleid tot het stopzetten van de Werk Organisatie Voorne

Rapport Kwartiermaker Ambtelijke Samenwerking

Het rapport over de Ambtelijk Fusie Organisatie is donderdag j.l. besproken in de Gemeenteraad van Hellevoetsluis en dinsdag 6 november is het in de raad van Brielle besproken.

De complete raad van Hellevoetsluis , inclusief de D66 fractie, heeft ingestemd met de bovenstaande motie. Wat dit nu voor de samenwerking tussen de drie gemeenten gaat betekenen is nog even afwachten, maar de fractie van D66 Helevoetsluis wil de samenwerking met Westvoorne en Brielle wel voort zetten.

.

 

.

Aanvaarde moties van D66 in de begrotingsraad van Brielle

Postcode loze projecten zonnepanelen

* stimuleren om inwoners van bijv binnenstad of apparemenen gebruik te laten maken van zonnepanelen bijv via Energie cooperatie Voorne-Putten

Combinatie functionaris

* de raad wil een overzicht van de activteiten van de combinatiefunctionaris in 2018. Verder een gesprek met de vernigingen over de rol van de functionaris en wat deze voor hen kan betekenen.

IBP opnemen in de begroting

* Het rijk, de gemeente en de provincie en waterschappen gaan aan de slag met een gezamenlijke agenda in het Inter Bestuurlijke Progrmma. Er worden gezamenlijk onderwerp aangepakt, zoals het klimaat, de regionale economie, goed openbaar bestuur.

Het college van Brielle wilde daar eerst nog niet mee beginnen, maar de gehele raad wist het colleg te overtuigen

begrotings app

* in 2016 heeft de D66 fractie ondersteund door de VVD en de PvdA  er voor gezorgd dat ern de begroting een begrotingsapp online werd gezet. Dit aar wilde het college dit stilzwijgend achterwege laten. De raad ging ier niet mee akkoord: raadsbesluiten dienen altijd te worden  uitgevoerd. Ondanks het egenstribbelen van het college zette de raad door.

 

 

D66: investeren in een betrokken samenleving 

D66 Brielle vindt het vanzelfsprekend dat de inwoners komend jaar nog nadrukkelijker betrokken worden bij hun eigen leefomgeving. Niet alleen bij nu actuele projecten als de Haven- en Binnenstadvisie, maar ook bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Oude Goote, bij het plangebied Christinalaan in Zwartewaal en bij de ontwikkeling van een leefbaarheidsplan voor Vierpolders. Geen loze kreten, maar voordat er gestart wordt met de besluitvorming hierover, de inwoners systematisch en tijdig betrekken. 

Daarnaast vindt D66 het van belang dat samen met de inwoners sterker ingezet gaat worden op concrete maatregelen ten behoeve van duurzaamheid en milieu in de eigen woonomgeving. Mogelijkhedenaansluiten bij nieuw energieprojectenom snel en betaalbaar over te schakelen van aardgas naar waterstof, zoals bijvoorbeeld in Rozenburg. Het is technisch mogelijk om met relatief weinig kosten de CV-ketels om te bouwen. Verder: in coöperatieverband energiemaatregelen nemen voor gemeentelijke gebouwen en het verplichten om nieuwe gebouwen op bedrijventerreinen te voorzien van zonnepanelen.  

D66 Brielle vindt dat er blijvend scherpe aandacht moet zijn voor de medemensen in onze eigen woonomgeving. De stelling wie hulp nodig heeft, moet hulp krijgen blijft voor ons van kracht. Extra aandacht vragen wij volgend jaar voor de mantelzorgers, die veelal in stilte met veel inzet en moeite voor hun dierbaren zorgen. Ook de verborgen armoede, met name onder kinderen, heeft onze voortdurende aandacht nodig. Mensen steunenvindt D66, niet alleen op een goede ambtelijke, maar vooral op een menselijke wijze. 

Inwoners van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders zijn niet alleen inwoners van onze gemeente, maar zijn ook burgers van Voorne. Samenwerken op Voorne blijft - hoe dan ook - van belang voor onze inwoners en die van de andere gemeenten. 

Kortom, we willen - op een manier die bij deze tijd past - een betrokken samenleving; onze inzet bij de begroting 2018-2019. 

Collegeprogramma- open die poort- 2018-2022 Gemeente Brielle

Wilt u weten wat het college allemaal met Den Briel voor heeft?
Dan is er nu het college programma. Op dinsdag 30 oktober wordt het in de raad besproken. Dan geeft D66 ook zijn mening .

Brielse raad gaat onderling het gesprek aan

Opmerkingen van de D66 fractie bij de Startnotitie Ontwikkeling Oude Goote

De uitgangspunten van de woonvisie VPR 2016-2020 en de uitgangspunten vanuit de Woonvisie 2010 - 2020 worden gemist.

Wat voor soort wijk wordt het? Specifieke woningen: Tiny houses, kangoeroewoningen , short stay woningen, andee concepten?

De positie van de gmeente is sferker als niet alle grond uit handen wordt gegeven

Wordt de raad betrokken bij de opstelling van de visie v\op de inrichting en ontwikkeling van deze nieuwe wijk.

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.