Uitvoeren omgekeerd inzamelen gaat niet zonder slag of stoot

 

Tot zondag 17 maart 2019 kunt u zonder milieupas gebruik maken van de ondergrondse container(s). Later ontvangt u een brief met hierin de nieuwe milieupas, die tevens toegang geeft tot de Stadswerf. 

Het gaat allemaal niet vanzelf. Er zijn hier en daar onduidelijkheden of het uitbedachte klopt niet helemaal met de werkelijkheid. De uitvoering verloopt niet gladjes, denk maar het leegmaken van de grijze containers , dan gelijk ophalen, maar nog niet gelijk klaar zijn van de pasjes en daardoor noodmaatregel om de ondergrondse containers open te zetten zonder pas. Er zijn ook nog al inwoners die eigenlijk helemaal niet willen scheiden, want alles kan toch op een hoop ? Scheiden van nafval heeft verschillende kanten :

a) je wordt jezelf veel meer bewust van de afval die je produceert en daar is dan de hoop opgevestigd dat je kritisch wordt op je gebruik van verpakkingsmaterialen. b) als je alleen naar plastic kijkt hebben we in de hele wereld Nederland, Brielle een probleem: het gebruik moet achteruit want er is nu al een plastic soep,de natuur wordt behoorlijk aangetast,                                                                                                             c) ons afval is ook weer een grondstof. Veel zaken kunnen weer opnieuw verwerkt worden.     

Uitgangspunt voor de gemeente was ook de finaciele bijdrage van de inwoners van Brielle zo laag als mogelijk te houden en door de wijze waar nu voor is gekozen, moet dat mogelijk zijn. Brielle stond onder aan de ladder in Nederland bij het scheiden van afval.

AfvalWijzer app

Door de AfvalWijzer app te downloaden blijft u op de hoogte van de eerstvolgende inzameldag(en). Het is mogelijk om vanuit de app een reminder te ontvangen, zodat u eraan herinnerd wordt wanneer welke minicontainer naar buiten kan. U krijgt toegang tot de app zodra u uw postcode en huisnummer invult. De AfvalWijzer app is gratis te downloaden in de Google Play Store, App Store of Windows Store. 

Het is ook een kwestie van wennen. Het is nieuw, maar over een paar maanden zijn we er aan gewend en zijn hoop ik de "kinderziektes"eruit.

Meer weten over afval?

Op www.brielle.nl/afval is altijd het laatste nieuws omtrent afval te vinden

 • Korte raadsvergadering op 19 febr

  O.A. de volgende onderwerpen:

  7 01 Instemmen met Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

  7 02 Toekenning erepenning

  7 03 Motie vreemd aan de orde van de dag fractie CDA betreffende jeugdparticipatie

 • Ook Brielle mag extra woningen bouwen

Het concept uitvoeringsplan van de haven en binnenstad visie kan ingezien worden bij de Brielse Tafel aan de Markt in Brielle 

D66 fractie voor duidelijkheid en heldere communicatie

Met twee zetes in de raad is D66 Brielle een kleine fractie. Maar niettemin willen we een belangrijke rol spelen in de besluitvorming van de gemeenteraad van Brielle. Dat doen we ten eerste om  alle beleidsstukken zorgvuldig te volgen en er op toe te zien dat er geen onduidelijkheden in zitten of dat er fouten in de voorstellen zitten en verder toetsen wij het aan ons verkiezingsprogramma en...........aan ons gezonde v...............

Een voorbeeld is het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan. Hier klopten een aantal zaken niet en verder werd duidelijk dat er voorstellen in zaten die ook voor de Brielse binnenstad bewoner niet goed zijn. Verder klopten voorgestelde verkeerssituaties niet geheel met de conclusies uit de onderzoeken die uitgevoerd zijn voor de uitvoering van de Brielse en Binnenstad en Havenvisie. Met succes is dit door de andere fracties erkend. D66 wil een presentatie zodat duidelijk wordt wat er gaat gebeuren. Dit is met veel moeite afgedwongen. Buiten de raadsbijeenkomst werd duidelijk dat de wethouder (van der Kooij) nog steeds niet stond te springen voor een presentatie. Daarom is in de raadsvergadering van 29 januari nog eens nadrukkeijk naar voren gebracht dat de gehele raad hiermee had ingestemd.

Ook de bijeenkomst over de Regionale Energie Transitie in de raadszaal was niet zoals was voorgesteld. Het was geen orientatie (zoals bedoeld) maar er werden standpunten van de Brielse raad in deze opgehaald, Wij hebben nog eens aagegeven dat dit zo niet kan en ook hier krgen we der steun van de anderen en instemming van het college.

Twee voorbeelden mbt duidelijkheid en communicatie. Dit blijven wij doen!!!!!!!!

Werkgroep Verkenning bestuurlijke Samenwerking

Het eindproduct van de werkgroep is een rapportage waarin de (potentieel) meest kansrijke samenwerkingsmogelijkheden/-scenario’s voor Brielle worden benoemd, met daarbij de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s.

Deze eindrapportage wordt op 26 maart 2019 voorgelegd aan de raad. Het eindrapport biedt een basis voor de verdere uitwerking en gesprekken met potentiële samenwerkingspartners. In deze vervolgfase worden ook de inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld betrokken.

Bovenstaande opdracht wordt zeer condensieus uitgevoerd en uitgewerkt. De raads en comiisieleden van de gemeente Brielle worden nauw bij deze opdracht betrokken. Er vinden regelmatig workshops plaats met de raads en commissieleden om ervoor te zorgen dat er een goed doordacht besluit kan worden genomen.

 

 

Druk........dwingen werkt averechts

D66 Brielle: neem de tijd om te komen tot goede afspraken over de toekomst.

De raad in Brielle heeft een werkgroep ingesteld om de bestuurlijke toekomst te verkennen. Die opdracht luidt:

Het eindproduct van de werkgroep is een rapportage waarin de (potentieel) meest kansrijke samenwerkingsmogelijkheden/-scenario’s voor Brielle worden benoemd, met daarbij de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s.

Hiervoor is tijd uitgetrokken en raads- en commissieleden worden hier uitdrukkelijk bij betrokken. Buiten Brielle vinden sommigen dit waarschijnlijk te lang duren en worden er allerlei"dwingende" suggesties over de toekomst aangegeven.

Hoe meer "dwingende" vragen, hoe meer dringende richting, hoe meer averechtse uitwerking. Kijk naar mijn oproep tot reflectie (hieronder) . We nemen in Brielle de tijd voor een eigen afweging, wat ieder er ook van vindt.

Uitstel besluit Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan

De D66 fractie in de raad van Brielle heeft met succes gepleit  dat het besluit over het herijkte GVVP wordt uitgesteld.

De consequenties die het college van B&W voorstellen zijn volgens de D66 fractie nog niet voor iedereen duidelijk. Vandaar uitstel met een presentatie om duidelijkheid te verschaffen en een participatie traject met de inwoners wordt door het college heroverwogen, met steun van de gehele raad.

 

 

Uitkomst ALV D66 Voorne:

Laten we de samenwerking die er nu al is tussen de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle niet weggooien maar voortzetten. Dat is in het belang van alle inwoners.

 • Voorzitter Niek Zaman leidde de alv vlot door de agenda. Verheugend te zien dat er ook een aantal nieuwe jonge leden aanwezig waren.

 • Ria Oosterop fractievz Provinciale Statenfractie sprak over de uitgangspunten in het verkiezingsprogramma

 • Hans Hueting fractievz Westvoorne gaf zijn visie op de samenwerking op Voorne

Aanvaarde moties van D66 in de begrotingsraad van Brielle

Postcode loze projecten zonnepanelen

* stimuleren om inwoners van bijv binnenstad of apparemenen gebruik te laten maken van zonnepanelen bijv via Energie cooperatie Voorne-Putten

Combinatie functionaris

* de raad wil een overzicht van de activteiten van de combinatiefunctionaris in 2018. Verder een gesprek met de vernigingen over de rol van de functionaris en wat deze voor hen kan betekenen.

IBP opnemen in de begroting

* Het rijk, de gemeente en de provincie en waterschappen gaan aan de slag met een gezamenlijke agenda in het Inter Bestuurlijke Progrmma. Er worden gezamenlijk onderwerp aangepakt, zoals het klimaat, de regionale economie, goed openbaar bestuur.

Het college van Brielle wilde daar eerst nog niet mee beginnen, maar de gehele raad wist het colleg te overtuigen

begrotings app

* in 2016 heeft de D66 fractie ondersteund door de VVD en de PvdA  er voor gezorgd dat ern de begroting een begrotingsapp online werd gezet. Dit aar wilde het college dit stilzwijgend achterwege laten. De raad ging ier niet mee akkoord: raadsbesluiten dienen altijd te worden  uitgevoerd. Ondanks het egenstribbelen van het college zette de raad door.

 

 

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.