Bijeenkomst Aardwarmte in Vierpolders met veel belangstellenden

Er werd veel en goed uitgelegd waarom er een warmtebron (Biomassa - snoeihout)moet komen in het tuinbouw gebied in Vierpolders. Vele vragen werden er gesteld en beantwoord. Moeite hadden velen met de plaats en de omvang van "de verbrandingsketel": ongeveer 13 meter hoog en 45 meter breed. Vanuit de vergadering werd gevraagd nog een keer met de gemeente te gaan praten of de plek niet veranderd kan worden naast de waterpompinstallatie. Dat zal gebeuren. Wel dient te worden opgemerkt dat de voorgestelde installatie aan alle milieueisen voldoet en dat ieder zich moet realiseren dat in het gehele tuinbouwgebied er bedrijven mogen komen die ook tuinbouw gerelateerd zijn. en die 10 meter hoog mogen zijn . Dat past in het bestemmingsplan. Wordt vervolgd!

Ontmoeten kweekt vertrouwen

De drie afzonderlijke gemeenten op Voorne buigen zich ieder op eigen manier hoe het bestuurlijk verder moet. Mijn standpunt is dat de drie afzonderlijk gemeenten dit op onafhankelijke manieren zelf moet oppakken op een wijze die bij de eigen cultuur past. Pas als dat duidelijk is komt er een volgende fase om de verschillende uitkomsten te besuderen en te kijken wat er moet gebeuren.

In Brielle is dat gebeurd met een duidelijk rapport waarin drie opties worden onderzocht (zie rapport hieronder) Daarin gaat nu ook gewerkt worden om tot  een proces van uitvoering te zetten.

Moeten we dan nu een muur rond onze huidige gemeenten zetten en afwachten. De boodschap is nee!!. Waar al samen gewerkt wordt moet dit worden voortgezet. Daarnaast is er ook iets anders. In het afgelopen proces van ambtelijke fusies heeft ook het vertrouwen in elkaar (raadsleden)  een knauw gekregen. Jammer maar dat is zo. Maar daar kunnen we gelijdelijk iets aan doen, door elkaar weer te ontmoeten, elkaars bijeenkomsten te bezoeken. Zo was ik vrijdag j.l. bij het Liberale Cafe van de VVD Voorne. Zij hadden kamerlid Antoinette van der Laan uitgenodigd om oa. te praten over veiligheid. Naast dat zij een inhoudelijk aardig verhaal had heb ik ontmoetingen gehad met raadsleden en collegeleden  uit Hellevoetsluis en Westvoorne . Dan kom je met elkaar in gesprek, je spreekt over zaken die in je eigen gemeente leven en je kijkt naar de gezmanelijke opgaven in de regio. 

Door elkaars bijeenkomsten te bezoeken, met elkaar in gesprek te gaan (zonder gelijk politieke waarden ) weet men elkaar op te zoeken als dat echt nodig is. 

Wim Smit

d66 Brielle

ALV D66 VOORNE UITGESTELD EN NU VASTGESTELD OP 17 MEI 2019

Beleid Kunst en Cultuur door de D66 fractie gesteund.

De D66 fractie heeft het voorgenomen beleid in deze van harte gesteund. De stichting Kunst en Cultuur Brielle had gebruik gemaakt van de participatie mogelijkheden en daar volgens de D66 fractie een aantal goede onderwerpen onder de aandacht gebracht: 

- het budget is voor de eerste keer sinds jaren geindexeerd (volgens de D66 fractie moet dat ook de komende jaren)

- zorgen over de hoeveelheid werk van de gelukkig vele vrijwilligers ( kan dit in de loop van de jaren zo door gaan) DE D66 fractie deelt die zorg

- het uitnutten van alle budgetten o.a. het experienteer budget (Ook volgens D66 niet op de plank laten liggen)

De D66 fractie complimenteert de stichting dat er met berekkelijk weinig budget een heleboel in Brielle kan worden uitgevoerd.

Met verbazing van D66 nam IBGB het voorstel mee terug omdat men intern wilde dicussueren over de 1% regeling. Dit is een egeling dat erbij elke nieuwbouw 1 % moet worden besteed aan een kunstwerk. Andere partijen steunden het standpunt van D66:  Kunst hoort bij het leven, dus ook de 1% regelng.

 

 

1 april is weer voorbij. Ook het college van Westvoorne was aanwezig in vol ornaat. Leuk!

Moreel appel

De D66 fractie in Brielle doet een moreel appel op de raad en het college van Burgemeester en Wethouders i.v.m de situatie van de toekomstige bewoners van de Van Sleenstraat. De situatie is sociaal gezien zeer schrijnend. De fractie wil dat er vanuit dat oogpunt inspanningen geleverd moeten worden.

Rapport Bestuurlijke Verkenning Brielle

Hier het uitgebrachte rapport over de Bestuurlijke Verkenning van Brielle wat unaniem door de raad van Brielle is aangenomen.

Reactie D66 Brielle op het rapport

Hierbij de tekst die is uitgesproeken in de gemeenteraad van Brielle op 26 maart j.l. (Spreek tekst)

Volksvertegenwoordiger

Door onze kritische opstelling bij tal van zaken willen we het volgende naar voren brengen:

Tot de taken van de volksvertegenwoordiging wordt gerekend:

  • het vaststellen van wetten of andere reglementen;
  • het controleren van het bestuur, dat wil zeggen, de regering, of bestuur van de lokale overheid.

Bovenstaande is het uitgangspunt voor een lid van de gemeenteraad. Dat is ook de reden dat de Brielse D66 fractie erop toe wil zien dat alles voor de regels en afspraken gebeurt of is gebeurd. 

Vandaar onze vragen n.a.v. situatie in de Van Sleenstraat en j.l  de vragen over het vrachtverkeer over het Slagveld in Brielle.

Ook de uitvoering van de Haven- en Binne stadsvisie heeft onze uitvoerige belangstelling, net zoals de uitvoering van de woningbouw afspaken in Zwartewaal en omgevings afspraken in  het gebied rond Vierpolders en ook vooral de communicatie hierover.

Natuurlijk hebben we onze eigen standpunten (energie, duurzaam, woningbouw, onderwijs, cultuur, participatie), maar pleiten ervoor dat de gemeenteraad kritisch kijkt naar de beleidsvoorstellen van het college. 

D66 Brielle vraagt naar overlast van Vrachtverkeer op het Slagveld

Alle raadsleden ontvingen een brief van inwoners op het Slagveld die aandacht vragen voor het vrachtverkeer op het Slagveld. Het komt regelematig voor dat hier grote Caravans op vrachtwagens voorbij komen voor de Camping. Ook zijn er aan het eind van het Slagveld bedrijfsactiviteiten waarbij regelmatig veel zwaar verkeer over het Slagveld moet.

D66 heeft naar aanleding van het voornemen van het college om aan het vrachtverkeer in de binnenstad van Brielle geen limieten op te leggen, hierover vragen gesteld. Ook in een eerdere instantie heeft de D66 fractie zich hierover zorgen gemaakt. De D66 fractie wacht de antwoorden van het college af.Maar komt er zekeer op terug!

Uitvoeren omgekeerd inzamelen gaat niet zonder slag of stoot

 

 

 

Samenwerking

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.