Radenbijeenkomst Voorne Gemeenten

Bestuurlijke Toekomst participatietraject Hellevoetsluis

Intentie van gemeente Hellevoetsluis:starten participatietraject over bestuurlijke toekomstNa de beëindiging van het traject richting de ambtelijke fusie heeft de gemeenteraad  van Hellevoetsluis, evenals de gemeenten Brielle en Westvoorne, zich beradenover de bestuurlijke toekomst.

Voor het zomerreces is er een werkgroep opgericht bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeente Hellevoetsluis onder begeleiding van een externe begeleider.In navolging van de gemeenten Brielle en Westvoorne heeft dezewerkgroep het voornemen geuitom in het najaar een participatietraject te starten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de bestuurlijke toekomst.

Dit voornemen zal in de raad van 26 september ter besluitvorming worden geagendeerd. Dit participatietraject wordt met een open vizier gestart, waarbij zowel besluitvaardigheid als zorgvuldigheid centraal staan.

In verband met deze zorgvuldigheid streeft de raad naar de grootst mogelijke transparantie naar alle betrokkenen, ambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis, en bestuurders, griffies en volksvertegenwoordigers van de gemeenten Brielle en Westvoorne.Op basis van onder andere dit participatietraject zal er vervolgens in het eerste kwartaal 2020 in afstemming met de gemeenten Brielle en Westvoorne een besluit genomen worden door de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst.

 

Brielle verkent bestuurlijke toekomst

Persbericht

 

Brielle, 18 september 2019

 

Brielle verkent bestuurlijke toekomst

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle gaan met de samenleving de bestuurlijke toekomst van Brielle verkennen. De komende maanden wordt zoveel mogelijk informatie opgehaald bij inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld over wat voor hen belangrijk is voor Brielle. Mede op basis van die geluiden en argumenten maakt de politiek naar verwachting begin 2020 een keuze: blijft Brielle zelfstandig of gaat de voorkeur uit naar een fusie met andere gemeenten?

Vandaag is de nieuwsbrief ‘Brielle Informeert’ uitgekomen die ingevouwen in Briels Nieuwsland wordt bezorgd. Deze nieuwsbrief van de gemeente is bedoeld om eerste informatie te geven over de achtergrond van deze verkenning, de voorselectie van opties die de gemeenteraad heeft vastgesteld en het verloop van het proces. Ook is er een vragenformulier toegevoegd waarop mensen in de vorm van vijf vragen hun opvatting kwijt kunnen.

MoBrielle Eenheid

In ‘Brielle Informeert’ zegt burgermeester Gregor Rensen (tevens voorzitter van de stuurgroep) over dit traject: “Het doel is zoveel mogelijk Briellenaren te bereiken. Ik vind dat we een hele leuke manier hebben gevonden om aandacht voor het project te trekken. Binnenkort kunnen de mensen een heel merkwaardig autootje door Brielle zien rijden en op verschillende plaatsen zien stoppen. Die hebben we de MoBrielle Eenheid genoemd. Bij dat autootje, bemand door raadsleden en bestuurders, kun je veel informatie krijgen, maar kun je ook je opvattingen kwijt, in gesprek gaan en een vragenformulier ophalen en invullen.”

Gefundeerde discussie

De gesprekken en de ingevulde vragenformulieren kunnen veel informatie opleveren. CDA-raadslid (en voorzitter van de projectgroep) Henk Abrahams in ‘Brielle Informeert’: “Op basis daarvan is het de bedoeling om in een volgende fase de argumenten op een rij te zetten. Wat zijn de voor-en nadelen? Vervolgens willen we een gefundeerde discussie voeren die richting geeft aan wat we uiteindelijk met z’n allen willen bereiken. Die discussie zou dan ergens eind van het jaar in stadsdebatten plaats moeten vinden.”

 

Dialoog met de samenleving

Er wordt, onder meer via social media, regelmatig informatie gedeeld die nuttig kan zijn voor Briellenaren. Bijvoorbeeld wat de consequenties zijn van zelfstandig zijn of fuseren. In dit proces ligt niet alles al vast. Als er ergens veel vragen over komen of als bij het analyseren van de vragenlijsten iets opvalt, dan is het de ambitie om daar op in te spelen. Zo probeert de gemeentepolitiek van Brielle daadwerkelijk in dialoog te gaan met de samenleving.

Boeiende bijeenkomst raden Voorne-Putten over de Energietransitei en Warmtetransitie visie in het stadhuis van Nissewaard. Er werden de mogelijkheden door genomen en de sgand van zkaen doorgesproken. Iets waarin de gemeenten op Voorne-Putten samenwerken. 

Schriftelijke vragen D66 Slagveld 13 sept

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie op het Slagveld in Brielle

Afwijzing Nissewaard

Brielle heeft de colleges op Voorne-Putten gevraagd naar hun gedachten over de toekomstige samenwerking. Nissewaard hheft bij monde voor de burgemeester voordat dit netjes aan het college van Brielle mgemeld is al een antwoord gegeven: geen herindeling .

Het typeert op dit moment wel de samenwerking op Voorne-Putten: traag en niet helder.

We weten nu in ieder geval dat deze onderzoeksrichting niet meer nodig is.

Overigens in dit gehele proces blijft Hellevoetsluis achter. Onduidelijk voor de anderen is hoe zij het onderzoeksproces hebben ingericht. Zowel Westvoorne als Brielle, ieder op eigen wijze, hebben stappen gezet, onderzoeken , gaan in gesprek met bewoners, ondernemers etc. In Hellevoetsluis ???????????????????????

Wellicht horen de raadsleden dit op 20 september wanneer alle raadsleden op Voorne bij elkaar komen in de Brielse Aap op uitnodiging van B&W van Brielle

Onderwerpen voor de komende periode

 

Zoals eerder is vermeld, we gaan in Brielle zeer interessante maanden tegemoet:

- de begroting

Brielle moet gaan bezuinigen, omdat we meer uigeven dan er binnenkomt. Maar waar ga je op bezuinigen, hoe ziet dat er uit voor de inwoners van Brielle, wat gaan ze er  van merken? Onze fractie kijkt daar zorgvuldig naar, maar is er zich van bewust dat er wellicht moeilijk beslissingen genomen moeten worden. Maar hoe zit het dan met de aangekondigde investeringen voor de Haven en Binnenstadvisie.?

- uitvoering binnenstad en havenvisie

Op zich is het instellen van een klankbord wel een goed idee, maar wie gaan daar inzitten? Toch niet alleen inwoners en ondernemers uit de binnenstad, het is toch ook iets van anderen in Brielle. En waar gaan ze zich over uitspreken en wat is de status daarvan? Er zijn  voorafgaand aan het vaststellen van de visie inwoners-, ondernemers- en raadsbijeenkomsten geweest, wat is daar van terug te vinden in deze stap?   Elk voorstel komt weer terug in de Gemeenteraad; gaat de coalitie het onderling onderhandelen?

- GVVP (GemeentelijkVerkeer en Vervoers Plan)

Daar zitten we nu al bija een jaar op te wachten en het zou afgelopen week gepresenteerd worden, maar is nu doorgeschoven naar 8 oktober. Elke smoes om het niet te presenteren hebben we nu wel gehoord. En geeft dat alle antwoorden? Zit daar ook het onderzoek naar de Pieter van de Wallendam bij, want anders komt dat er na en dat kan het geheel weer veranderen is voor belangrijk voor de uitvoering van Binnenstad- en Havenvisie

- Slagveld

Onze fractie heft zich sterk gemaakt voor de situatie van de inwoners van he Slagveld. De verkeerssituatie rond de in - en uitgang van camping de Meeuw, de bedrijven aan het eind van het Slagveld en het niet bestraten van he Slagveld zoals dat wel beloofd was en waar geld voor was , maar gebruikt voor Meeuwenoord, maar achteraf niet nodig was. Hoe zit dat nu met de communicatie met de inwoners aldaar?

- Biostook

Gaat alles nu wel volgens de gewone geldende procedures, zijn de gepresenteerde onderzoeken voldoende om een afgerond oordeel te vellen.

Wat betekent dat voor het landschap en de leefbaarheid van Vierpolders?

- Zwartewaal

De aanpassingen aan het plan voor het dorpshart, zijn noodzakelijk, maar hoe gaat dat nu ? Kost het meer, hoe gaan we onze toezeggingen aan de bevolking nakomen?

- Rugge

De woonsituatie in Rugge is ook een onderwerp wat grote aandacht verdiend. Welke maatregelen kunnen we nemen, om de leefbaarheid te verbeteren.Geen loze beloften doen, maar waar nodig en waar het kan optreden.

- De toekomst van Brielle

Het onderzoek naar de toekomst van Brielle willen we breed met de inwoners bespreken. Dat gaat ook gebeuren. Best een moeilijk onderwerp, maar wel nodig om te kijken naar de beste bestuurlijk oplossingen in de nabije en verre toekomst.

- Leefbaarheid in de wijken en dorpen; duurzaamheid; verkeerssituaties; onderwijs; jeugd problematiek; veroudering van de samenleving.

Wellicht nog vele andere zaken vergeten, maar u ziet we denken er over na en gaan als we u ontmoeten daarover met iedereen in gesprek. Genoeg te doen dus.

 

Wat zegt D66 Brielle over de financiën in Brielle

Uitgesproken tekst in de raadsvergadering van 2 juli j.l. Toon van het college dat de situatie ernstig is, wordt door D66 genuanceerd. Wel moeten we aan de slag (zie tekst)

7.01 2019-05-14 Verkenning Voorne-Putten versie GS.docx

Hoe denkt Gedeputeerde Staten )provincie Zuid/Holland' over de samenwerking op Voorne Putten. Zeer interessante brief. Hoe pakken we dat op=

Uitvoeren omgekeerd inzamelen gaat niet zonder slag of stoot

 

 

 

Samenwerking

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.