Raad Westvoorne stemt unaniem voor herindeling met Brielle en Hellevoetsluis 

Partijen in de raad van Westvoorne spraken zich allemaal voorstander te zijn van een fusie met Brielle en Hellevoetsluis. Kernwoorden waren zorgvuldigheid, daadkracht, kernen beleid , kleine afstand burger en bestuurder, kwaliteiten van Westvoorne meenemen, due diligences onderzoek voor alle drie de gemeenten, vertrouwen, kijken naar toekomst en besteding Eneco gelden van te voren bespreken. 

Emma Blom fractie voorzitter PW overhandigt als voorzitter van de stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Westvoorne het rapport aan burgemeester Peter de Jong 

  • Janneke Krajenveld GBW

  • Erik Mulder D66

  • Wethouder Jorina de Jong

Besluit  richting Voorne in Brielse Gemeenteraad

Er is een nieuwe pagina toegevoegd aan deze site nl. Besluit Voorne in B(rielle). Daar vindt u alle bijdagen en documenten die u eerst op Welkom heeft kunnen lezen over de keuze van de raad van Brielle en D66 Brielle.

 

GVVP aangenomen door Gemeenteraad Brielle

Het CDA en D66 hebben zich hevig verzet tegen een deel van het GVVP n.l. het verkeerscirculatieplan voor de Binnenstad van Brielle. Dit Circulatieplan houdt mede in dat er een eenrichtingsverkeers plan komt met o.a. de volgende gevolgen: Kaaistraat geen toegang tot de Binnenstad, alleen eenrichtingsverkkeer  uit de Stad, Pieter van de Wallendam enige echte toegangsweg tot Brielle, daardoor eenrichtingsverkeer op het Scharloo richting Stad en Camping de Meeuw, alleen via De Venkelstrat over het Wellerrondom naar de Langestraat richting Maerland, bij DIXI eenrichtingsverkeer vanuit het Slagveld door de Molenstraat. Dit houdt een behoorlijke toename van het verkeer in. D66 vindt het onbegrijpelijk dat men niet heeft gewacht op de concrete uitvoeringsplannen van de Binnenstad- en Havenvisie. Vanuit dit begeleidend Bureau is duidelijk aangebracht dat de situatie bij de Pieter van de Wallendam niet alleen uiterlijk moet worden aangepakt, maar dat het voor fietsers en voetgangers zeer onoverzichtelijk is. Het verkeer neemt na  deze maatregelen nu alleen maar toe. Bij de kop Zevenhuizen/. Slagveld kwam het bureau tot de conclusie dat er ook hier nog al wat veranderd moet worden, bovendien zijn er klachten van bewoners over bedrijfsactiviteiten die in de komende commissie grondgebied behandeld moeten worden. Maar toch nu een verkeersbesluit nemen. 

De D66 fractie had dus liever gewacht op de presentatie van de concrete plannen van de Binnenstad en Havenvisie en daar dan verkeersmaatregelen bij genomen. Nu, en daar is het college gesteund door IBGB, VVD en PvdA heel duidelijk over, is het GVVP kaderstellend voor de Binnenstad en Havenvisie m.a.w. eerst circulatieplan en daar de uitvoeringsplannen aan ophangen.(En dan mogen de inwoners er nog iets van vinden.....)

De college partijen schaarden zich achter het college voorstel, want er moest nu maar eens een besluit genomen worden. En na zoveel vragen van o.a. D66 en CDA moest het nu maar eens klaar zijn volgens IBGB (geen woord over de belasting voor de inwoners), de PvdA was zeer stil (geen woord over het voorstel mbt parkeren met verguningen groots aangekondigd aantal weken geleden  ,of over de parkeersituatie in Vierpolders Dijckhuis. De VVD was dan nog de enige die kritisch het plan steunde maar wel aandacht vroeg voor Thoelaverweg (AH) en met steun van de gehele raad het college dwong om voor de volgende kadernota met plannen en financiele dekking te komen en als eerste aan te pakken.

Het amendement van het CDA om het circulatieplan uit het GVVP te halen haalde het niet (alleen steun CDA en D66), vandaar dat deze twee fracties tegen het GVVP hebben gestemd.

Rapport begrotingsdoorlichting Hellevoetsluis

Voor diegenen die precies willen weten wat er in het rapport staat hier de volledige gepubliceerde versie.

Begroting Hellevoetsluis geeft vele kopzorgen , ook bij de fractie van D66-Brielle. Wat betekent dit voor de toekomst? Maatregelen voor korte termijn, maar wat zijn de gevolgen op de lange termijn? Dit onderstreept onze vraag naar Due Diligence onderzoek (zie onze volgende pagina Besluit Voorne in B.

Bestuurlijke Toekomst Westvoorne

 

Eindrapportage Cie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne

Hier het eindrapport van Commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne. Dit wordt besproken in de raadsvergadering van 19 februari a.s.aanvang 20.00 uur

Aandachtspunten voor het vervolgproces uit het eindrapport Westvoorne

 

Er is een aantal gespreksonderwerpen dat nader kan worden onderzocht samen met de partners. Dat betreft onder meer de fusiedatum. Omdat de voorbereidingen voor een gemeentelijke herindeling bijna drie jaar in beslag nemen, is de eerstvolgende mogelijke fusiedatum 1 januari 2023. Alternatieven liggen verder in de tijd.

 De visie op de nieuwe gemeente met onderdelen als:

 

• Het kernenbeleid, wijze van participatie, behoud van de kracht van het kleinschalige, bereikbaarheid bestuur.

 

• Het financieel perspectief voor de nieuwe gemeente. Gezamenlijk laten uitvoeren van de herindelingscan door de provincie Zuid-Holland en eventueel aanvullend financieel onderzoek.

 

• Een nieuwe vanuit dienstverlening aan inwoners in de kernen ingerichte organisatie.

 

• Een visie op het nieuwe gemeentebestuur en organisatie

Naast analyse en argumenten speelt de menselijke factor een grote rol. Het is en blijft mensenwerk! Er moet een gezamenlijk gevoel en vertrouwen zijn. Het voor elkaar kiezen vanuit de oprechte wens tot verbinding met elkaar.

 

Ruim een jaar na het stoppen van de voorbereidingen voor een ambtelijke fusie, is het speelveld veranderd; er is een basis gelegd voor een nieuw vertrouwen, een nieuw gezamenlijk elan. Het proces stemt hoopvol, maar is ook nog kwetsbaar. Bij een gezamenlijk vervolg mag van alle betrokkenen worden verwacht dat zij ‘bewakers’ zijn van het positieve proces.

 

 Daarbij hoort ook een nieuwe en/of vernieuwende projectaanpak om een gemeentelijke herindeling voor te bereiden. Een scherpe interne analyse is nodig of intern alle betrokkenen oprecht kiezen voor de bestuurlijke fusie. Het proces start immers met het besef dat de eigen gemeente en organisatie ophouden te bestaan. Het belang van de nieuwe gemeente wordt leidraad in plaats van het eigen (organisatie) belang.

 

Weinig belangstelling voor presentatie Binnenstad en Havenvisie.Plannen in 5 thema‘s moeten worden uitgewerkt. Een geheel nog niet helemaal te ontdekken In juli besluiten in de raad 

Nieuwsbrief 2 Binnenstad- en havenvisie

Woensdagavond 12 februari is er een bijeenkomst in het Stadhuis waar de stand van zaken mbt het uitvoeringsprogramma en de waarnemingen van de klankbordgroep worden besproken: 20.00 u

Persbericht n.a.v. berichten over Stille Besluitvorming Bestuurlijke Toekomst

Geen stille besluitvorming bestuurlijke toekomst

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad uitgesproken voorkeur voor de bestuurlijke toekomst op 28 januari jl. zijn er in de pers enkele vervelende berichten gekomen. Wij worden beticht van stiekeme praktijken en zelfs van het schenden van de wet. Het gemeentebestuur wil graag richting haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hier een toelichting opgeven. 

De verkenning naar de beste bestuurlijke toekomst van Brielle is in alle openheid gedaan. Met veel van u zijn gesprekken gevoerd, een vragenlijst en nieuwsbrieven (september en november 2019 en februari 2020) zijn huis-aan-huis en digitaal verspreid. Dit geldt ook voor de uitnodiging om deel te nemen aan de afrondende stadsgesprekken. Op 28 januari 2020 heeft de raad een voorkeursscenario voor de bestuurlijke toekomst uitgesproken en daarmee het brede consultatietraject afgerond. 

Het gemeentebestuur heeft geen moment het uitkomen van het rapport of de bespreking hiervan in de gemeenteraad in stilte willen doen, maar juist in de openbaarheid. In alle contacten en communicatie, is steeds actief met u gedeeld wanneer het rapport zou worden besproken in de raad. Ook de pers zelf heeft de datum van 28 januari in november al gemeld. 

Het “besluit” is een voorkeur en geen besluit    
Het "besluit" van 28 januari 2020 betrof het uitspreken van een voorkeur en geen besluit! Een richtinggevende uitspraak maar nog zonder rechtsgevolg. De volgende stappen omvatten besluiten die wel rechtsgevolgen hebben. Een principebesluit of definitief besluit gericht op herindeling kan en zal door het gemeentebestuur nooit "in stilte" worden genomen. Daarvoor vinden wij dat te belangrijk en het belang te groot. Ook zijn er wettelijke procedures, waarbij het definitieve besluit ook nog eens aan inspraak door middel van een zienswijzeprocedure is onderworpen. 

Wij betreuren daarom de tendentieuze berichtgeving in de media. Het doet geen recht aan het uitgebreide traject en de zorgvuldigheid waarmee college en raad gezamenlijk met u de verkenning naar de bestuurlijke toekomst hebben uitgevoerd. In het vervolgtraject zullen wij u natuurlijk weer op verschillende momenten actief betrekken en kunt u zelf natuurlijk altijd uw mening laten horen bijvoorbeeld via het inspreekrecht in de raad. 

Uit de commissie Bestuurs Zaken en Middelen (BZM) (wo 5 februari 2020)

  • Brielle stemt in met verkoop ENECO aandelen

  • Stadskantoor wordt aangepast i.v.m veiligheids eisen en huisvesting personeel

  • Motie Vuurwerkvrij werd ingetrokken in afwachting van landelijke richtlijnen

6.01 brief college van 31 januari 2020 met beantwoording vragen GVVP 2020-2022

Beantwoording van de vragen van het college m.b.t. GVVP

Bijdrage D66 Brielle aan debat bestuurlijke samenwerking

De schriftelijke weergave van de bijdrage van D66 Brielle aan het debat in de Gemeenteraad van Brielle.

 

Samenwerking

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.