DE EERSTE KAMER NEEMT  WAARCHIJNLIJK DEZE WEEK NOG EEN WET AAN WAARBIJ HET BIJ DIGITAAL VERGADEREN VAN DE GEMEENTERAAD    HET OOK MOGELIJK IS OM  TOT BESLUITVORMING  OVER TE GAAN. NU MOETEN DE LEDEN (MERDERHEID) BIJ DE VERGADERING NOG FYSIEK AANWEZIG ZIJN. DAN KAN IEDER VANUIT HUIS MEEBESLUITEN. NATUURLIJK MOET ER DAN AAN EEN AANTAL VOORWAARDEN WORDEN VOLDAAN. HIER WORDT NU HARD AAN GEWERKT OM DIT TE REALISEREN. DE VERGADERING MOET BIJV VOOR IEDER TE VOLGEN ZIJN.

  • GELUKKIG STAAT HET TORENTJE WEER OP HET STADHUIS EN KAN ER HOPELIJK WEER GELUID WORDEN BIJ BIJZONDERE GEBEURTENISSEN. EEN POSITIEF GEBLUID IN DEZE SOMBERE DAGEN

  • ONZE FRACTIE IN BRIELLE GAAT DIGITAAL VERGDEREN. WILT U IETS INBRENGEN, MAIL NAAR : ******************************* d66brielle@gmail.com *********************************

Informatiebrief college betreffende ondersteunende maatregelen Corona

College van B&W van Brielle stuurde een brief over de ondersteuningsmaatregelen die men heeft genomen.
Voor verdere informatie ; www.brielle.nl/coronvirus

Principevoorstel_fusieproces

De Commissie BZM (8 april) zal in aangepaste vorm een advies gaan geven op het voorstel van de drie gemeenten op Voorne. het voorstel komt op 15 april tegelijkertijd in alle 3 de raden

Voorgang Principe Besluit

In dit document vindt u alle stappen en data die nodig zijn voor een fusie op Voorne

  • D66 vraagt om lijst met onderwerpen van het college, welke de komende tijd noodzakelijk moet worden behandeld


    Het college heeft hier zich al over beraden en zal binnenkort een overzicht aan de raad doen toe komen.

  • In de comm BZM gaan wij het principe besluit voor de fusie op Voorne bespreken. De fractie zou graag een memo hierbij aan toegevoegd zien hoe men de uitwerking voor zich ziet nu er door de Coronavirus communicatieve beperkingen zijn.    Het college vindt dit nog te vroeg, maar in mei zal daar zeker over gesproken moeten worden

  • "Zoals u weet heeft de D66 fractie bij de begroting tegen de verhoging van de OZB belasting met 8 % gestemd. Nu heeft Vastelastenbond ontdekt dat de tarief stijging 16,3 %. Ook een inwoner , onafhankelijke van deze organisatie heeft dat ons gemeld. Hoe kan het college dit verklaren? Als er een hoger bedrag binnenkomt dan geraamd , gaat het college dit dan aan de inwoners compenseren?"

Uitgangspunten vergaderen Brielle

Uitgangspunt is om vergaderingen doorgang te laten vinden wanneer uitstel van de te behandelen onderwerpen ongewenst is.

In overleg met de betreffende agendacommissies , het presidium en de voorzitter van de raad is voor de komende vergaderingen t/m april het volgende besloten:

Raad di. 31 maart 2020 

Gaat door

Commissie Samenleving ma. 6 april 2020

Vervalt

Commissie Grondgebied di. 7 april 2020

Vervalt

Commissie BZM woe. 8 april 2020

Gaat door (o.m. behandeling principebesluit fusie)

Presidium woe. 8 april 2020

Vervalt

Raad di. 15 april 2020

Gaat door (o.m. behandeling principebesluit fusie) let op: themabijeenkomst vervalt

Raad di. 21 april 2020

Vervalt

 

De vergaderingen vinden in aangepaste vorm plaats, waarbij voldaan wordt aan de door de overheid opgelegde maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus, met inachtneming van de voorwaarden qua rechtsgeldigheid cfm. Gemeentewet.

Zo zal er vergaderd worden zonder publiek. De vergaderingen zijn voor het publiek te volgen via de webcast, waardoor wordt voldaan aan de voorwaarde van openbaarheid. Indien een inspreker gebruik wil maken van het inspreekrecht, krijgt hij/zij daartoe ook de mogelijkheid. Tot slot wordt bij de positiebepaling rekening gehouden met de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter, in acht nemend het quorum van 9 raadsleden.