Begrotingsbehandeling Brielle

Op dinsdag 3 november de digitale behandeling van de begoting van de gemeente Brielle. Aanvang 19.00 uur. Moties van D66 op een later tijdstip op deze site.

VERZOEK OM EERST GESPREK TUSSEN COLLEGE EN COMITE GESTRAND

Het verzoek van D66 Brielle om eerst een gesprek te houden tussn het College en het Comite Noordpoort is door de college partijen en het college afgewezen. De reden is klip en klaar:" Er zijn genoeg mogelijkheden geweest tot deelname aan het participatietraject." In het algemeen zegt men:"Als je niet de moeite neemt om mee te doen, moet je nu niet via andere weg als nog deel willen nemen" 

De D66 fractie heeft altijd gezegd dat er een goed participatietraject is gevoerd. Echter als er zo'n grote weerstand op-upt het verstandig is hierover in gesprek te gaan, voordat je een besluit neemt. Door dit te doen had men wederzijds elkaars standpunten kunnen uitwisselen en toelichten. Wel nu dat wilde men niet. Alhoewel men het niet specifiek uitsprak speelt de wijze waarop in de sociae media is gesproken ook een rol.

De wethouder wil wel met het Comite in gesprek, maar na dat het besluit nu is gevallen. Ook liet Wethouder Schoon weten dat een aantal voorstellen die het Comite deed met betrekking tot  een andere realisering van het monument vanwege dat een rijksmonument is niet mag worden uitgevoerd en dat uitgraving voor een deel in de huidige plannen zit. (had dit nu juist met elkaaar besproken)

Er is dus een democratische meerderheid die de uitvoering steunt; IBGB. VVD en PvdA voor, CDA tegen (vooral om finaciele redenen ) en D66 tegen (we wilden eerst dat er  gesprek werd gevoerd, dan was het traject van participatie aangevuld geweest met later ingebrachte  argumenten en hadden de uitkomsten van het gesprek meegewogen kunnen worden). 

 

  • FUSIE NIEUWS NU OPGESLAGEN ACHTER KOPJE FUSIE. ACTUEEL NIEUWS GEWOON OP DEZE START PAGINA

  • BIOSTOOK ONDERWERP; ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

Verzoek tot uitstel behandeling in de GR Brielle

D66 Brielle wil het besluit m.b.t. het 1 april monument uitstellen en het college en het comité Noordpoort vragen met elkaar in gesprek te gaan.

CORONA : BEPERKINGEN VOOR FUSIE BIJEENKOMSTEN

Zoals reeeds gesteld de CORNA gooit roet in het eten. Bij fusies ga je gewoonlijk veel met elkaar fysiek in gesprek . Maar dt is nu niet mogelijk. Op maandag 26 oktober was er een digitale bijeenkomst van de fusiecommissie . Hieronder hebt u de mogelijkheid om het voorlopige concept heridelingsontwerp in te zien. Voor de goede orde de raden gaan deze nog aanvullen. De financiele paragrafen komen er later bij.

VOORTGANGSRAPPORTAGE en concept HERINDELINGSONTWERP  HIER ONDER BESCHIKBAAR

Memo Voortgang Fusie 15 oktober 2020

Voortgang fusieoverzicht oktober met activiteiten

CONCEPT Herindelingsontwerp Fusie 16-10-2020

16 DECEMBER WORDT HET DEFINITEIVE ONTWERP VAST GESTELD DOOR DE DRIE RADEN . IN DE TUSSENTIJD ZULLEN RADEN NOG AANVULLINGEN AANREIKEN.

DIGITAAL vergaderen wordt wellicht "gewoon"

Op dinsdagavond 13 oktober vergaderde de Commissie Bestuurllijke Zaken en MIddlen van de gemeente Brielle digitaal. Het Corona virus remt de mogelijkheden om fysiek te vergaderen. In Bepaalde situaties nog wel mogelijk, maar over het algemeen zal nu veel digitaal gebeuren. Een manier van werken die noodzakelijk is, maar die toch ook zijn beperkingen heeft. Even een klein overlegje met collega raadsleden zit er niet in en dat kan de besluitvorming  beinvloeden.

De BZM vergadering van di. jl. stond vooral in he teken van de gemeentelijke Financiën. De fracties waren in de gelegenheid om technische vragen in te diene, wat zij ook deden. De vrage waren voor maandag 12 oktober 09.00 uur ingediend en ze werden al op dinsdag 13 oktober om 16.00 uur schiftelijk beantwoord. Hulde , dat leverde weinig aanvullende vragen op . Nu maar afwachten op de politieke reacteis op disndag 3 november.

 

Beantwoording technische vragen begroting 2021-2024 compleet

De fracties van D66, CDA en IBGB ( en later PvdA) hebben technische vragen gesteld over de begroting van het komende jaar. Hierbij de complete lijst met vragen en de antwoorden.

  • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

    In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.