NOG GEEN BESLUIT OVER BASTION IX in maart 2021

De bedoeling was op de agenda van de Commissie BZM op 9 maart en in de raad van 15 maart een besluit te nemen over: 

‘Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunningaanvraag voor het reconstrueren van de Noordpoort op funderingsresten en opwaarderen van Bastion IX’.

Aangezien het definitieve advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog niet is gegeven, heeft het college afgelopen dinsdag besloten het voorstel aan te houden en niet voor besluitvorming aan te bieden aan de commissie en gemeenteraad.

Agendering is nu voorzien voor de maand april.

 • Commissie Samenleving; 20.00 uur ma 1 maart

  onderwerpen:
  *verordening huisvesting
  *nota gezondheidsbeleid
  *preventieakkoord gezonde voeding
  *jaarverslag Advies Raad Sociaaldomein
  *informatiebrief met o.a. beantwoording vragen D66 over gebruik logaritmen en positie bijstand
  gerechtigden op de arbeidsmarkt in Briele

 • Commissie Grondgebied 20.00 uur di 2 maart

  onderwerpen:
  *verklaring geen bedenkingen Voorstraat 80
  *werkplan 2021 DCMR
  *Parkeersituatie Dijckhuis
  *Raadsinformatiebrief

Brief Veilig Verkeer Nederland uit juli 2019 afwijzing eenrichtingsverkeer Kaaistraat niet bekend bij gemeenteraad

Nu blijkt dat de afdeling VVN uit Brielle in juli een brief heeft gestuurd naar het college waarin bezwaar werd gemaakt door deze afdeling tegen o.a. de rijrichting van de Kaaistraat. (In het kader van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan).  Op basis van deze brief heeft er een ambtelijk gesprek plaats gevonden en werd  de mening meegenomen in de besluitvorming. DE INBRENG VAN VVN BRIELLE IS NOOIT GEDEELD MET DE RAAD!!!!

(Zie brief hieronder) 

circulatie plan binnenstad 2019

Zienswijzetraject herindelingsontwerp ‘Samenvoeging gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne’ gesloten

Er zijn 33 zienswijzen binnengekomen op het Herindelingsontwerp; 14 van inwoners, 5 van (omliggende) gemeenten, en 14 van verbonden partijen en andere maatschappelijke organisaties en instellingen. Deze reacties (zienswijzen) hebben wij in behandeling genomen en komen in een Nota van Beantwoording te staan, wat als separate bijlage bij het Herindelingsadvies wordt gevoegd. Eind maart 2021 nemen de gemeenteraden een besluit over het advies.

 • Groot vrachtwagenverkeer veroorzaakt opstoppingen

 • In Brielse Binnenstad

RAADSVERGADERING BRIELLE MET MOTIE VAN TREURNIS.

 

St_ Noordpoort - brief aan gemeenteraad

Stichting Noorpoort koos voor een brief en niet voor inspreken.

De bovenstaande brief was duidelijk: je kan niet mensen wegzetten, maar moet inwoners serieus tegemoet treden. De echo van wat er in de raadszaal en daarbuiten gezegd wordt over inspreken etc. raakt het hart van de lokale democratie.De fractie van D66 was blij met de duidelijkheid in de brief . Het gesprek tussen het college en de Stichting gaat er komen; de Stichting nam het Initiatief toen de afspraak te lang uit bleef. We wachten verder af.

PROJECTEN BINENSTAD EN HAVEN

De fractie van D66 is blij met de gepresenteerde plannen en vooral blij dat voorgestelde plannen met betrokken inwoners zijn besproken en indien gewenst bijgesteld.Grote zorgen heeft de fractie over de verkeerssituatie op de verschillende plekken in de binnenstad.

Het traject Venkelstraat, Wellerrondom, Langestraat wordt door de plannen in het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan) drukker dan voorheen. Daarbij is het Welerrondom een belangrijk historisch en toeristisch punt wat veel mensen gaat trekken. De combinatie Verkeer en veel mensen behoeft extra aandacht. Omwonenden merken dit nu al, omdat door de herinrichting van de Toelaverweg er extra verkeer komt. De fractie van D66 roept de wethouder op met de bewoners te gaan praten en niet het af te doen met digitale informatie en publicaties in het Briels Nieuwsland. 

Door de genoemde herinrichting van de Toelaverweg is het nu extra druk op het Scharloo en we mocht de eerste files en zelfs opstoppingen ervaren. Een eenrichtingsverkeer situatie van de Kaaistraat zou dat kunnen verlichten, maar daar was iets bijzonders mee aan de hand.

Het CDA heeft in het verleden meermalen aangedrongen op goed overleg met de Veiligheidsregio om te kijken wat het eenrichtingsverkeer maken van de Kaaistraat betekent voor de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance). Er is cotact gewest, maar wethouder Van der Kooi heeft de raad nooit geinformeerd over de afwijzende adviezen van de VRR.Door "graafwerk"van dhr Van der Linden (CDA) is dit aan het licht gekomen. De wethouder heeft mogelijkheden laten passeren om dit aan de raad te laten weten en hoe hij met de adviezen omgaat. Dat het om zeer belangrijke informatie gaat blijkt uit de uitspraak van de brandweer dat als er een richtingsverkeer was ingesteld bij de Kaaistraat de brandweer te laat was geweest bij een brand aan het Slagveld en dat de brand grotere gevolgen zou hebben gehad dan nu al het geval was. Ook een eenrichtingsverkeer instellen met uitzondering van de hulpdiensten blijkt negatief te worden geadviseerd.

Het niet op tijdig informeren van de raad is een ernstig feit. Vandaar dt Het CDA , mede ondertekend door D66 een motie van Treurnis indiende m.b.t deze manier van raadsinformatie.

De fractie van D66 wil er altijd vanuit gaan dat he college alle beschikbare informatie deelt met de raad en dat blijkt hier niet het geval te zijn!!

De andere fracties wilden wel eerst meer weten over dit feit en CDA en D66 waren bereid de motie aan te houden, zodat de wethouder een feitenrelaas kan opstellen en ieder daar kennis van kan nemen.

 

motie van treurnis

Ingediend door het CDA en mede ondertekend door D66. De fractie benadrukt dat je er altijd op moet kunnen vertrouwen dat de raad volledig geïnformeerd wordt.

VERGADERING FUSIECOMMISSIE 15 FEBRUARI

Voorafgaande aan vergadering was er een uitleg voor raads- en commissieleden van de ARHI procedure door ambtenaren Provincie Zuid-Holland (besloten). Hopelijk is inhoud en procedure nu voor ieder duidelijk.

Daarna fusiecommissie met grote thema's 

**  impressie overleg fusiecommissie met PZH * de commissieleden waren zeer te spreken over de bijeenkomst.; de suggestie van de CdK Jaap Smit en Gedeputeerde Floor Vermeulen om vooral te focussen op een aan punten waaruit blijkt waar de nieuwe gemeente voor staat werd onderschreven.; dit komt vooral terug in de uitwerkingvan de Strategisvche Visie en bij het plan van Aanpak

**  plan van aanpak "voorbereiding"fusie * er werden lovende , maar ook bezorgde utingen gedaan; de verbinding  van de Strategische vise en het Plan van Aanpak werd belanrijk gevonden en verder werd gewaarschuwd voor te veel "hooi op de vork", niet alles kan dus maak keuzes: ook de ambtelijke capaciteit werd als zorgpunt naar voren gebracht.

**  uitvoeringsplan griffie en gemeenteraden * de raden willen graag betrokken worden in het proces, maar van de voorgestelde werkvormen werd gekozen voor optie 2: een drietal werkgroepen met onderwerpen die belangrijk werden gevonden (deze uitgewerkte onderwerpen sturen naar de fusiecommissie) en de andere onderwerpen via de amtelijke voorbereiding naar de fusiecommissie .

**  stand van zaken herindelingsadvies en zienswijzes . de fusiecommissie nam dit voor kennisgeving aan 

**  voortgang risicoreductieplan * na overleg met Wethouder Den Brok wordt bekeken of er sneller meer informatie hierover naar de raden gestuurd kan worden 

**  verkenning participatiewet en minimabeleid * na uitleg van Wethouder Van Ravenhorst gaven een aantal commissieleden het advies mee , keuzes te maken tussen uitvoering alleen op Voorne of op Voorne-Putten niveau. Een hybride uitwerking een aantal onderwerpen op Voorne en een aantal met Nissewaard werden door deze commissieleden als niet wenselijk naar voren gebracht. Wehouder van Ravenhorst zei deze signalen mee te nemen in het onderzoek 

**  memo selectiecommissie externe voorzitter fusiecommissie * er werd kennisgeneomen van de MEMO

**  voortgang fusie * de laatste activiteiten zoals een bijeenkomst van de werkgroep participatie en communicatie werd nog mondeling toegevoegd.

Twee andere onderwerpen uit de vergadering ;

WAT WIL MEN  NOG ZEKER IN DE EIGEN GEMEENTE UITVOEREN 

Op voorstel van Mevr Kraaijnebrink (Westvoorne) zal elke raad een aantal onderwerpen naar voren brengen die zij nog voor 1 januari 2023 uitgevoerd willen  zien worden 

GEMEENTE NAAM

Dhr Bosgieter (Hellevoetsluis) vraagt  een reactie van het BRT op de mededelingen in de Pers dat de Gemeente Nissewaard liever de naam Voorne aan Zee wil. Hij zal echter moeten wachten tot het BRT gesproken heeft over de zienswijzes bij het herindelingsadvies.

Passage uit het Inventariserend Veldonderzoek

Op het gevaar af dat je selectiviteit wordt verweten, toch een een klein deeltje uit een rapport. Dit stukje geeft duidelijk aan dat we met een waardevol stukje Brielle bezig zijn. Ook de andere rapporten moeten zeker bij de afweging betrokken worden!

 

5 Waardering en selectieadvies uit “Inventariserend Veldonderzoek”

 5.1 Waardering van de vindplaats

De waardestelling, zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1, specificatie VS06) gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit.

 De fysieke kwaliteit van de vindplaats is gebaseerd op haar conservering en gaafheid. De conservering geeft aan de mate waarin het archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven, de gaafheid in hoeverre de vindplaats nog compleet is. De beoordeling is voor zowel gaafheid als conservering: drie punten voor hoge, twee punten voor middelhoge en één punt voor lage kwaliteit.

 De vindplaats is ruimtelijk goed bewaard gebleven en kan dus worden beschouwd als zijnde van hoge kwaliteit. Het deel met sporen is van voldoende omvang om van een representatief deel van de middeleeuwse verdedigingswerken te spreken. De gaafheid van de grondsporen is over het algemeen redelijk en soms goed. Het betreft zonder uitzondering stenen resten die zijn afgebroken tot min of meer hetzelfde niveau. Het grootste deel van deze afbraak heeft al in de 17e eeuw plaats gevonden, maar de opgravingen uit de 20 e eeuw hebben ook hun sporen achter gelaten. Op sommige plaatsen is het muurwerk beschadigd. De gaafheid/conservering van sporen wordt desalniettemin hoog gewaardeerd.

 

De waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 5 punten. Dit is een score die bovengemiddeld is en die haar het predikaat ‘behoudenswaardig’ oplevert .

Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble, wordt de vindplaats beoordeeld met hetzelfde puntensysteem. Dergelijk goed bewaarde resten van (middeleeuwse) verdedigingswerken zijn relatief zeldzaam omdat zij meestal volledig zijn afgebroken bij stadsuitbreiding of modernisering van de verdedigingswerken.

Bovendien worden die resten vaak overbouwd en/ of vernietigd omdat zij ‘in de weg’ liggen bij latere ontwikkeling of uitbreiding van een stad. In het geval van de Noordpoort heeft de omgeving (Bastion IX) tot in de 20e eeuw een militaire functie gehad, waardoor het plangebied grotendeels gevrijwaard is gebleven van latere bebouwing en vernietiging van ondergrondse resten.

 De informatiewaarde en ensemblewaarde zijn hoog, mede omdat de Noordpoort een belangrijke plek inneemt in de Nederlandse geschiedenis in het algemeen en de Brielse geschiedenis in het bijzonder. De totale score voor de inhoudelijke kwaliteit is 6 en de waardering van de vindplaats op basis van deze criteria is dan ook hoog.

117. Raadsinformatiebrief Bastion IX 2 februari 2021

Laatste Raadsinformatiebrief m.b.t. Bastion IX

In de raadsinformatiebrief wordt vermeld dat er 9 onderzoeken zijn uitgevoerd. Deze zijn ook gepubliceerd. Wij zullen er 2 publiceren zonder te beweren dat de andere niet belangrijk zijn en aanvullende informatie geven, maar de ruimte capaciteit van de website is beperkt.

1. Bouwhistorische verkenning

2.Archeologisch proefsleuvenonderzoek

bijlage_1__Bouwhistorische_verkenning_

bijlage_2__Archeologisch_proefsleuvenonderzoek

FNV onderzoek naar verdringing door re-integratie trajecten en vrijwillgerswerk

De D66 fractie heeft naar aanleiding van het FNV rapport vragen gesteld over de werksituatie van bijstands gerechtenden en hoe daarmee wordt omgegaan. Het FNV rapport geeft daar een zorgwekkend beeld van. De fractie wil graag weten hoe dat met de Brielse bijstandsgerechtenden zit. De uitvoering van de bijstandswet, met al zijn facetten is ondergebracht bij Nissewaard. De Brielse fractie wil uitdrukkelijk een beeld hebben van de situatie van de Brielse inwoners die een beroep moeten doen op de regelingen.

Brielle genoemd in artikel over twijfelachtig gebruik algoritmes bij fraude onderzoek

D66 Brielle en andere partijen vroegen wethouder Bert van Ravenhorst naar de manier van opsporingsfraude in Brielle. Op de NOS werd een artikel geplaatst waar nadrukkelijk Brielle werd genoemd als gebruiker van algoritmes die onder een vergrootglas liggen. Alhoewel de uitvoering bij Nissewaard ligt gaat het hier om Brielse inwoners. Wethouder heeft de raadsleden toegezegd dit te gaan uitzoeken en hier nadrukkelijk op terug te komen.

OOk Brielle en Nissewaard gebruiken algoritmes. Is dat wel oke

Fraude opsporen of gevaar van discriminatie? Gemeenten gebruiken 'slimme' algoritmes. Worden bijstands fraude op goede manier opgespoord.

 • FUSIE NIEUWS NU OPGESLAGEN ACHTER KOPJE FUSIE. ACTUEEL NIEUWS GEWOON OP DEZE START PAGINA

 • BIOSTOOK ONDERWERP; ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

 • ONDERWERP 1 APRIL ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

Nu website over de fusie van de gemeenten op Voorne:

www.naar1gemeenteopvoorne.nl

informatieve website