Fusiecommissie gaat voor onafhankelijk voorzitter

De fusiecommissie heeft in zijn vergadering na diepgaand overleg besloten op zoek te gaan naar een onafhankelik voorzitter. Er lagen 4 mogelijkheden op tafel: 1 doorgaan op dezelfde manier als nu : voorzitter uit een van de drie delegaties (blijvend vertegenwoordigend lid vanuit gemeente, 2 voorzitter van gemeenteraadslid niet zijnde veregenwooridger van gemeente, 3 voorzitter projectleider (dan ook tevens voorzitter bestuurlijk regie team), 4 onafhankelijk voorzitter met bestuurlijke ervaring en betrokkenheid bij fusies gemeenten (voorne) . Na alle varianten  besproken te hebben is gekozen voor de vierde opties. Kleine delegatie vanuit de fusiecommissie gaat nu op zoek naar geschikte kandidaten.

RISICO REDUCTIEPLAN 

Bij dit onderwerp is lang stil gestaan, omdat het ook hier gaat om de zeggenschap van de eigen raad over de onderwerpen waar aan gewerkt moet worden. Er komt een integraal overzicht, maar elke raad zal zelf voor de eigen gemeenten besluiten moeten nemen.

GESPREK MET COMMISSSARIS VAN DE KONING

Binnenkort vindt een overleg plaats met dhr Jaap Smit (CDK Zuid-Holand) . Dit gesprek is voorbereid door het aandragen van onderwerpen.

 

Memo stand van zaken plan van aanpak 'Voorbereiding fusie' (tbv FC 20210118)

Memo , met data ter bespreking van de verdere aanpak

UITSPRAKEN D66 FRACTIE

- besluiten die de GR genomen zijn met een democratische meerderheid moeten worden uitgevoerd tot deze door de raad gestopt of veranderd worden.

- weerstand tegen deze besluiten door inwoners of andere belanghebbenden horen bij onze democratie

- participatie projecten  zijn inmiddels gebleken de moeilijkste trajecten die we doorlopen, hebben soms andere insteken nodig. De gedachte dat ieder kan deelnemen aan uitgestippelde trajecten wordt altijd ondersteund. Helaas moeten we constateren dat bij de verschillende participatie trajecten niet iedere inwoner cq belanghebbende bereikt wordt. Verder is het zo dat inwoners afhaken als zij hun inbreng niet vertaald zien in de uitkomsten . Communicatie in deze is het moeilijkste wat er is in deze tijd. Participatie trajecten zijn niet eenlijnig en dat maakt ze weerbarstig

- de uitingen op de sociale media kunnen verdeeld worden in twee richtingen: mensen die met argumenten hun standpunten naar voren brengen en mensen die scheldend en beledigend te keer gaan. Deze laatste groep is te verdelen in mensen die met opzet het onderwerp in verkeerd daglicht stellen en “ zekerheden “ inbrengen die niet kloppen met de waarheid maar deze wel als zodanig neerzetten en en groepen die gewoon beledigend mensen , dus ook ambtenaren, raadsleden en bewust kwetsen. de laatste twee verwerpen wij ten zeerste en moet ten stelligste afgewezen worden, wat wij dan ook doen. Het probleem doet zich meestal voor dat “ tegenstanders” zich onder dezelfde noemer kenbaar maken: tegen.

- de weerstand in onze maatschappij verzamelt zich, maar is nog steeds democratisch . Daar willen wij geen afstand van nemen. Wel de manier van uitingen, suggesties, beledigingen .

- communicatie zal veel alerter moeten zijn, hoe pak je onderwerpen aan en vooral ook bedenken dat sommige tegenstanders met argumenten kunnen komen die een rol spelen in de afwegingen . Daarom een open communicatie die inhoudelijk sterk geen twijfel doet oproepen.

En nu aan toegevoegd:


- samen werken met anderen zulln wij altijd doen en politiek mag nooit persoonlijk worden!!!

Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen op 12 januari a.s.

Dinsdag 12 januari was er  een commissie vergadering. Hier aantal door D66 naar voren gebrachte zaken:

* communicatie moet blijvend de aandacht hebben

* Vastgoed verkoop moet via apart voorstel aan de raad en niet zoals dat nu wordt voorgesteld

Andere onderwerpen:

* er was voor 6400 euro schade tijdens oud en nieuw

* fusie voortgang besproken

 

Wilt u meedoen?

Wilt u meedenken over de nieuwe gemeente Voorne, zoek dan deze pagina op:

www.naar1gemeenteopvoorne.nl en meldt u aan.

Voorstel Fietsparkeren volgens Bureau Lubbers

Zienswijzes Bastion IX zijn binnen

Zoveel de fractie van D66 kan tellen zijn er minstens 31 zienswijzes Bation IX voor de raad binnen gekomen . Zienswijzes aan het college zijn hierbij niet opgeteld We zullen ze allemaal lezen, maar dat heeft wel zijn tijd nodig. 

 

76. Raadsinformatiebrief Bastion IX incl. antwoorden vragen Stg Noordpoort en (concept) archeologisch onderzoeksrapport (1)

Vragen Stichting Noordpoort en D66 beantwoord in Raadsinformatiebrief ën " Concept ArcheoPro Archeologisch rapport

D66 Brielle vraagt naar toepassing van Bijstandswet in Brielle

Vz er is in de media nog al wat te doen over de uitvoering van de Participatiewet met betrekking tot de Bijstandswet. Het schetst een uitvoering die in sommige gevallen schrijnend te noemen is. De toenmalige regering van VVD en PvdA heeft een wet en een uitvoeringskader opgeleverd die de geur oplevert van fraude  en profiteren. Gemeenten zijn gehouden aan de uitvoering van de wet. Maar je gezond verstand gebruiken bij de toepassing van de regels zal toch hopelijk niet verboden zijn. Als ik kennissen die gebruik moeten maken van de bijstand eens blij kan maken met het tweede product gratis  van de supermarkt of eens iets extra’s geef voor de kinderen dan mag dat toch niet afgestraft worden en gezien worden als profiteren.Mijn vraag is hoe doet u dat in Brielle? Kijkt u ook naar het steuntje in de rug van de buurvrouw of kennis of familie? En als het ja is hoeveel mensen hebben het vorig jaar al boetes gekregen cq inhouding op de bijstand.

Het antwoord van Wethouder Bert van Ravenhorst: Ik wil hier zorgvuldig op antwoorden, dus ik ga dat eerst onderzoeken

We wachten dus even af!

 

Vergaderingen zijn  weer begonnen. Hieronder enkele onderwerpen uit de afgelopen bijeenkomsten.

 • Uit de commissie Samenleving

  College houdt raad op de hoogte van de resultaten van de visitatietraject Sociaal Domein welke moet worden aangepast bij een nieuwe gemeente
  Website "waar staat je gemeente" geven positieve cijferen over Brielle

 • Uit de Commissie Grondgebied 5 januari

  De vestiging van een hotel etc in Nobelstraat 80 (vroeger meubelhandel) wordt positief, maar kritisch benaderd. Blij dat er initiatiefnemers zijn, kritisch i.v.m. verkeerssituatie en parkeren. Er worden nog een aantal onderwerpen hieromtrent onderzocht.

Uit de raad van 16 december

Nu website over de fusie van de gemeenten op Voorne:

www.naar1gemeenteopvoorne.nl

informatieve website 

 • FUSIE NIEUWS NU OPGESLAGEN ACHTER KOPJE FUSIE. ACTUEEL NIEUWS GEWOON OP DEZE START PAGINA

 • BIOSTOOK ONDERWERP; ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

 • ONDERWERP 1 APRIL ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

DIGITAAL vergaderen wordt wellicht "gewoon"

 Het Corona virus remt de mogelijkheden om fysiek te vergaderen. In Bepaalde situaties nog wel mogelijk, maar over het algemeen zal nu veel digitaal gebeuren. Een manier van werken die noodzakelijk is, maar die toch ook zijn beperkingen heeft. Even een klein overlegje met collega raadsleden zit er niet in en dat kan de besluitvorming  beinvloeden.

 

 

 • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

  In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.

 • Op 3 november meldde wethouder Schoon dat er overleg wordt gepleegd.