WAT IS DE UITKOMST VAN DE INWONERS BIJEENKOMSTEN?

INFORMATIEAVONDEN RES (REGIONALE ENERGIE TRANSITIE) OM INWONERS BIJ DE TRANSITIE TE BETREKKEN: LEVERT HET IETS OP?

Het bovenstaande is de vraag nadat ik als toehoorder een avond had bijgewoond.

DE UITLEG OVER DE RES DOOR EEN MEDEWERKER VAN BUREAU BUITEN WAS ZEER VERHELDEREND EN DUIDELIJK; HIER WERDEN DE CONTOUREN VOOR VOORNE-PUTTEN WEL AANGEGEVEN EN WERD DUIDELIJK DAT ER GEEN DUSCUSSIE MOGELIJK IS OVER DE DOELSTELLINGEN

De vraagstelling voorgeleid aan de inwoners om mee te praten waren . "hetzelfde"als bij de enquete die men kon invullen. Verder is de het gevraagde zeer beperkt:

Wilt u kleine of grote windmolens

Wilt u ze bij elkaar of vrespreid in het landschap

Waar wilt u ze?

Wat opviel dat de inwoners zich afvroegen waarom er niet meer op de Maasvlakte konden komen, omdat dit niet in het zoekgebied was aangegeven

Dan de zonnevelden

Wilt u 1 groot veld met 500 zonnepanelen of liever 10 van 50 zonnepanelen

Groter verwarring over de evt . verhouding windmolens en zonnepanelen (ook gespreksleider kon dit niet goed uitleggen)

Eind van het liedje: weinig duidelijkheid, veel antwoorden die je van te voren kon inschatten en weinig mogelijkheden voor inwoners om alternatieven in te brengen.

WAT OOK OPVIEL DAT ER IN MIJN CHATGROEP (NA DE ALGEHELE INLEIDINGEN) 13 PERSONEN ZATEN WAARVAN 4 GEMEENTELIJKE TOEHOORDERS (RAADSLEDEN), 4 AMBTENAREN (1 GROEPSLEIDER EN 3 AMBTELIJKE ONDERSTEUNERS) EN 5 INWONERS. NU WEET IK NIET HOE DE VERHOUDINGEN BIJ DE ANDERE GROEPEN WAREN, MAAR DAN IS HET PERCENTAGE DEELNEMENDE INWONERS NIET HOOG

DE RES VOOR VP IS DUS BEST EEN INGEWIKKELDE ZAAK DIE NOG VEEL DISCUSSIE ZAL OPLEVEREN EN NOG VEEL HELDERHEID ZAL MOETEN GEVEN

 

DRUKKE TIJDEN VOOR LEDEN COMMISSIE GRONDGEBIED IN BRIELLE. OP 16 JUNI O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN:

 • CONCEPTPLAN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

  We moeten van het gas af, zijn de plannen daarvoor acceptabel en zijn meer windmolens (en waar) en heel veel zonnepanelen op zonnevelden de oplossingen en wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen?

 • BURGERINITIATIEF SENIORENWONINGEN IN VIERPOLDERS

  We zijn blij dat de heren Van de Marel en Krowinkel een plan hebben uitbedacht voor seniorenwoningen in Vierpolders. Zij zullen dit plan in de commissie presenteren. De D66 fractie vindt het heel goed dat inwoners initiatief tonen.

 • LOCATIE ONDERZOEK BIOMASSAINSTALLATIE VIERPOLDERS

  In de commissie op 16 juni worden diverse onderzoeken besproken. Hoewel in de hele wereld BIOMASSA als energiebron wordt afgewezen gaan we in BRIELLE door met onderzoek

 • INFORMATIE BRIEF EN RAPPORTAGE PLAS VAN HEENVLIET

  In de commissie van 16 juni komt deze brief aan de orde. Het persbericht is geruststellend, maar er zijn nog genoeg vragen te stellen. Later komt er ok nog bewonersavond

 • HELLEVOETSLUIS OOK AKKOORD MET PLAN VAN AANPAK

  Voor Hellevoetsluis nemen de volgende raadsleden zitting in de fusiecommissie:
  Cilia Meerman (CDA)
  Bianca Verschoor ( GL)
  Rien Kap (IBH)
  Dick Bosgieter ( VVD)

 • Eerste datum voor samenkomst fusiecommissie is 17 juni in Hellevoetsluis.


  Tevens is de procesbegeleider:
  Dhr. D.Louter
  aanwezig

Akkoord over plan van aanpak en fusiecommissie in Westvoorne

In de digitale raad van Westvoorne is men op woensdag 27 mei akkoord gegaan met het plan van aanpak en met de fusiecommissie. Wel wil de raad in Wetvoorne een onafhankelijk voorzitter van deze commissie en dat de commissie haar positie binnen het plan van aapak in de gaten houdt, omdat er volgens de raadsleden hier en daar licht zit tussen de verordeing en het plan van aanpak. Maar men wil direct aan de slag.

De benoemde vergenwoordigers zijn :

Mevr Krajenbrink (GBW)

Dhr. Van Orselen (PW)

Dhr. Mentink (VVD)

Dhr. Merkx (Pvd A)

D66 Brielle stemt voorlopig tegen WARMTETRANSITIEVISIE

De D66 factie had de raad gevraagd het onderwerp WAMTETRANSITIE niet in de raad te behandelen, daar er nog teveel vragen leven en er te veel onduidelijkheden zijn. Verder vindt de fractie dat de WARMTETRANSITE onderdeel is van de RES REGIONLE ENERGIE TRANSITIE en dat deze in zijn geheel moet worden behandeld en niet in stukken moet worden geknipt zoals nu gebeurde.

De gedachtengang in de gepreseteerde Warmtetransitie vise kan de fractie wel volgen, echter de onzekerheden voor bewoners zijn groot oa. de financiele consequenties , maar ook de rol van Biomassa bij Aardwarmte is zeer onduidelijk.Verder wordt het isoleren van woningen wel genomd, maar moet in de ogen van de fractie prioriteit krijgen.

Als we de RES behandelen in de raad hebben een geheel overzicht en dan pas kan de Warmtetransite in de ogen van de fractie uitgerold worden, net zoals alle andere consequenties.

De rest van de raad ging wel akkoord met de Visie 

Arie van Gorsel stopt met de politiek

Prominent VVD raadslid Arie van Gorsel van de VVD gaat de raad van Brielle verlaten. De Brielse Heintje Davids van de politiek had twee jaar geleden al gezegd dat hij nog twee jaar zitting wilde nemen en dat het er dan op zit. Velen betwijfelden dit omdat hij meerdere keren afscheid heeft genomen en dan toch via voor- of achterdeur  weer terug komt. Maar nu lijkt het serieus einde politiek. Deze uitgesproken man in de Brielse raad was alom aanwezig en met zijn ervaring had hij grote toegevoegde waarde. De persoonlijke onderlinge verhoudingen met Arie  waren goed en soms memorabel, omdat hij er niet voor terugdeinsde jou maar ook zich zelf op de korrel te nemen. We zullen hem missen. De D66 fractie wenst hem het allerbeste en dankt hem voor de goede samenwerking. 

RUGGE blijft aktueel . D66 houdt de stappen die genomen moeten worden in de gaten. Nogmaals bij raadsvergadering aandacht gevraagd 

 • D66 Brielle akkoord met plan van aanpak fusie en samenstelling fusiecommissie

  In de raadsvergadering van 26 mei is zoals te verwachten was, de gemeenteraad van Brielle akkoord gegaan van het plan van aanpak voor de fusie op Voorne. De verwachting is dat ook de beide andere gemeenten op Voorne deze week akkoord zullen gaan.
  Nog een aandachtspunt is het voorzitten van de fusiecommissie. In Brielle wordt een raadslid altijd gekozen als voorzitter . (dit volgens de verordening) Anderen op het eiland hebben liever een onafhankelijk voorzitter. De vraag is of dit met deze verordening kan. Dan wellicht een ander raadslid vragen als voorzitter.

 • D66 en CDA vragen aandacht voor financiering noodvoorzieningen

  De fracties van het CDA en D66 vragen naar de financiering van de noodvoorzieningen in o.a. AHOY in Rotterdam.
  Als dit gefinancierd moet worden uit de begroting van de Veiligheids Regio dan is eer een groot financieel probleem.
  Er kon op de GR van 26 mei nog geen duidelijkheid gegeven worden, maar de raad zou zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
  Als het bovenstaande waarheid is, gaan vele gemeenten waaronder Brielle een behoorlijk gat slaan in hun begroting.

 • Motie IBGB Woningen voor eigen burgers

  Na vele beraadslagingen in een tweetal commissies en in de raad is een motie nu aangenomen.
  Onder andere staat er in :
  "Bij verkoop van huurwoningen aan particulieren een zelfwoonplicht van minimaal twee jaar in te stellen. Met een boete van 20.000 euro bij overtreding"
  Met steun van D66 is de motie aangenomen met 1 stem tegen van de VVD (Mevr. Witte) Zij vond de motie overbodig en waarschijnlijk iet uitvoerbaar. Wethouder Schoon VVD gaat hem wel uitvoeren.

HEEFT U WEL EEN KEUZE ??????????????????

HEEFT U WEL EEN KEUZE?

' De gemeenten hopen dat veel inwoners willen meedenken en -praten! Bijvoorbeeld over hoe belangrijk zij het duurzaam opwekken van elektriciteit vinden. En hoe zij elektriciteit duurzaam zouden opwekken, welke keuzes zij zouden maken en hoe inwoners willen meeprofiteren van de opbrengsten van zonne- en windenergie '.  

Met de bovenstaande enquete willen de gemeenten inwoners betrekken bij het vraagstuk. De vraag is wel beperkt tot zon - en windenergie. Heeft u wel een keuze of is deze al gemaakt... De Regionale Energie Transitie (RES) is nog niet door de raden vastgesteld en verder zelfs hebben de raden daar dan nog wat over te vertellen ?

LEEFBAARHEID RUGGE IN HET GEDING, REACTIE B&W HARD NODIG

Er zijn van de week twee zaken duidelijk geworden:

1) een onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten was zeer noodzakelijk en bleek onvoldoende om compleet beeld te krijgen  hoe het is gesteld  in Brielle. De opzet van het onderzoek was te klein en de uitkomst zeer, zeer teleurstellend.

2) via een brief van de bewoners uit de wijk Rugge lijkt er een heel veel aan de hand te zijn in de Wijk, wat gelijk moet worden aangepakt. Uit de brief blijkt grote overlast en toenemende irritaite over niet aangepast  gedrag van "werknemers "uit andere landen en slechte communicatie met de gemeente.

Was dit allemaal niet van te voren voorzien: De D66 fractie en het CDA hebben er meer maals op aangedrongen werk te maken van de signalen in de wijk Rugge. Een ondersoek naar huisvesting van migranten (en de gevolgen daarvan ) heeft zeker 2 jaar op zich laten wachten. De D66 fractie heeft bij de laatste begrotingsbehandeling in november gezegd dat er een onderzoek moet komen , omdat er volgens hen veel mensen wonen die de OZB belasting niet betalen en dat er illegale huisvesting is. Ook na vergaderingen van de wijkvereniging, waar de klachten naar voren kwamen,  zijn er raadsvragen gesteld . Nu blijkt er niet of te weing op te zijn ingesprongen.

Signalen vanuit Rugge zijn niet voortvarend opgepakt. Nu er raadsbreed verontrust is gereageerd, komt het college in actie. We houden dat zeker in de gaten.

schriftelijke vragen fractie D66 betreffende procentuele verhoging OZB

Nadat de eerste vragen hierover zijn beantwoord nu de vervolg vragen . We kijken uit naar de antwoorden van het college