Raadsvergadering 22 september

In Brielle houdt de raad een extra vergadering die gaat over de RES. Regionale Energie Strategie. De raden op Voorne-Putten kunnen tot 1 oktober moties indienen waar bij de uitvoering rekeing moet worden gehouden. Na indiening van de moties van onze fractie zullen ze op deze site geplaatst worden .

Fusie bijeenkomst

Maandag 14 september was er een webinar voor raadsleden over onderwerpen die voor de toekomst van de nieuwe gemeente  van belang zijn. De fusiecommissieleden konden in de raadzaal van Hellevoetsluis direct reageren. De thuiszitters konden dat via chats en polls doen. Of dat laatste geslaagd was om iedereen erbij te betrekken moet nog blijken uit de reacties van de deelnemers... Fysiek kun je niet met drie raden bij elkaar komen, dus was er naar een oplossing gezocht. We zien de reacties tegemoet (en suggesties voor verbeteringen)

De onderwerpen ziet u op een afbeelding van de praatplaat die hierbij is toegevoegd. De onderwerpen werden door de drie gemeenten opgehaaald bij de bewoners in de voorbereiding van het besluit om tot een fusie te komen. Natuurlijk zullen er nog meer zaken zijn die uitgewerkt en besproken moeten worden.

FUSIE

Fusiecommissie 3 gemeenten op Voorne

Het werk gaat door. Hieronder overzicht van de gang van zaken tot en met augustus (pdf)

Commissie BZM 15 september vooral in het teken van de verschillende verslagen van de fusiecommissie (zie gemeente site) 

Comm . aanvang 20.00 uur te volgen via webcast

 

 

9e_ Memo Voortgang Fusie 20 augustus 2020

De voortgang zoals deze op 31 augustus is gepresenteerd.

 • Het kan dus wel in de binnenstad van Brielle

 • Maar dan niet zichtbaar: op dak Prinsenkwartier ( nw Gasthuis)

Filmpje Plas van Heenvliet geeft beeld van wat er aan de hand is!

Verzuchting

Woningeigenaren die huizen verhuren aan arbeidsmigranten moeten meer hun verantwoordelijkheden nemen . Waar overlast veroorzaakt wordt door mensen die in deze verhuurde woningen wonen ,kan naast de eigen verantwoordelijkheid van de overlast gevende ook de eigenaar aangesproken worden. Nou die laatst laat het nog al eens afweten.  

 • Voorlichting Plas van Heenvliet hard nodig

  Een goed voorlichting van de inwoners van Zwartewaal is nodig mbt de Pals van Heenvliet. Het RIVM en de GGD geven na onderzoek aan dat bij gewoon gebruik van het recreatiegebied er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Toch zijn er nog vele vragen . De Corona maakt vele informatieavonden onmogelijk. Oplossingen worden gezocht want er leven veel vragen.

 • Windmolens in ondernemerspolder

  Het college wil dat er twee windmolens in de ondernemers polder komen . Een ander plan van een plaatselijke ondernemer werd niet gekozen, al had deze een prachtig plan. Maar de twee windmolens waar nu voor gekozen is levert gezien de opdracht in de toekomst meer op.De D66 fractie dringt erbij de gemeente op ook zelf mee te participeren a) voor de gem. Gebouwen en b) als goed voorbeeld voor de inwoners.

 • Langdurige protesten Biostook

  De stichting tegen Biostook voorspelt langdurige protesten en juridische gang als Biostook er toch komt. Maatschappelijk draagvlak voor Biostook in Vierpolders nihil. Werkwijze van indieners is afkeurenswaardig. Wachten is op besluit gemeente.

 • Handhaving en controle bij woningafspraken

  Voor Brielle is het belangrijk dat er bij overtredingen wordt gehandhaafd. Ook bij overlast en huisvesting overtredingen.Dat gebeurt volgens de D66 fractie te weinig. Overigens handhaven is in Brielle sowieso een issue

 • Welke inkomsten loopt Brielle mis bij illegale bewoning

  De D66 fractie wil van het college weten welke inkomsten de gemeente misloopt bij illegale bewoning.Iedere inwoner betaalt lokale belastingen voor de voorzieningen. het college kon gisteren geen bedrag noemen.

 • Lokaal Educatieve Agenda

  De D66 fractie is zeer blij met de afspraken van gemeente en onderwijs veld. Na jarenlang aandringen van de fractie is er nu een goed werkende Nota

 • Onderzoek Buitensport accommodaties

  Dat er een onderzoek kwam naar de verschillende beheerconstructies van de buitensport acc. werd in he rapport duidelijk. Nu kijken of er geode oplossingen komen.

Beantwoording vragen en opmerkingen Biostook

De fractie van D66 had vragen gesteld over de Biostook. Hierbij alle informatie die nu voorhanden is gebundeld ( ook met eerdere brieven etc)

Motie Tegen Biostook van CDA en D66 in raad 6 juli

De fracties van het CDA en D66 hebben voor de raadsvergadering van 6 juli een motie tegen de biostook ingediend. De fracties hopen op steun van andere fracties.

 • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

  In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.

Toch verhoging OZB met 26%

Eindelijk erkenning van de vraag van D66 Brielle dat de OZB belasting niet met 20% is toegenomen maar met 26%. College geeft nu toe dat inkomsten hoger zijn dan gepland en de burger meer betaalt!