EINDELIJK SUCCES VOOR HELLEVOETSLUIS

Erfpachtovereenkomst voor 14 ha grond op bedrijventerrein Kickersbloem 3, is goed voor de gehele regio

Dinsdag 30 juni tekenden wethouder Aart Jan Spoon (economische zaken) van de gemeente Hellevoetsluis en Coert Zachariasse, CEO van Delta Development Group, een erfpachtovereenkomst voor de afname van maar liefst 140.000 m2 grond op het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3. Delta Development Group ontwikkelt samen met European Logistics Real Estate Partners (ELREP) op de kavel het Rotterdam Logistics Park, een logistiek park met in totaal vijf distributiecentra.

Wethouder Spoon is blij met de overeenkomst: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijventerrein. Goed om te merken dat er interesse is voor dit soort grote kavels. Het is mooi dat een bedrijf als Delta voor Kickersbloem 3 kiest.” Het terrein wordt ontwikkeld volgens het Next Generations Logistics concept van Delta. Daarin worden functionaliteit, mensgericht design, hoogwaardige technologie en circulariteit op zo'n manier geïntegreerd dat de gebouwen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van exploitatie, productiviteit en duurzaamheid.

Het heeft even geduurd voor er een invulling voor Kickesbloem 3 werd gevonden. Voor Kickersbloem 3 is gekozen voor een ecologische gebiedsaanpak met groene ruimtes. De gebouwen worden gebouwd met gezonde materialen en designed for disasembly waardoor ze optimaal circulair zijn. Ook komt er veel groen binnen de panden. De vijf distributiecentra maken uitsluitend gebruik van de hernieuwbare energie die op de daken wordt opgewekt en zijn zelfs energiepositief. Het terrein wordt daarom ook niet meer aan gesloten op het gasnet.

Coert Zachariasse is enthousiast: “Kickersbloem 3 is een strategisch erg interessant gelegen locatie die via een nieuwe brug en de N57 direct is aangesloten op de A15. De gemeente biedt ons hiermee een prachtige gelegenheid om onze ruime ervaring op het gebied van duurzame, gezonde en groene gebouwen toe te passen.

1 april monument kan uitgroeien tot bijzondere toeristische trekpleister. Wil iedereen dat zien ?

VERZET ONDER INWONERS BRIELLE GROEIT TEGEN BIOMASSA CENTRALE IN VIERPOLDERS 

Twee vergaderingen Gemeenteraad op 6 en 7 juli

De agenda's van de raden zijn zo overvol dat er besloten is om twee avonden te vergaderen:

maandag 6 juli aanvang 20.00 uur (te volgen via webcast)

- met onder andere BinnenStad en Havenvise

- benoeming mevr. E. Thiel als raadslid (VVD) ter vervanging van dhr A. van Gorsel

- benoeming Mevr G. Touw als commissielid Commissie Samenleving (PvdA)

- Statuten wijziging  en benoeming leden Raad van Toezicht voor samenwerkingsbestuur Primair      onderwijs

- Aanpak Jeugd participatie

dinsdag 7 juli aanvang 20.00 uur (te volgen via webcast)

- vastellen jaarverslag en jaarrekeing 2019

- voorjaarswijziging Programma begroting 2020-202

- vaststellen Kader Nota

- ontslagbesluit L.C.M. van Steijn

 

Lokale fracties van D66 zien geen noodzaak voor de Corona-wet

Kadernota 2021-2024

Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente Brielle, vanuit financieel perspectief bekeken

Nog geen antwoord op nadere vragen OZB belasting

Nog geen antwoord op nadere vragen mbt de OZB belasting in Brielle. De woonlasten zijn niet met 8, 1 % omhoog gegaan zoals beweerd werd, maar met 10,3 % Het college heefdt dit bevestigd op vragen van D66. In de Atlas van Coelo (gids met cijfres van alle gemeenten) wordt aangegeven dat de OZB belasting is onhoog gegaan met 26,3 % Het college geeft aan 20,5 %. De D66 fractie zou graag zien dat het college in "gewone"taal "nu kan uitleggen waarom de woonlasten hoger zijn dan de bedoeling en hoe het nu komt dat Coelo 26,3 % constateert en de gemeente 20,5 % .

De vragen zijn 11 juni ingediend, we hopen de antoorden te hebben voor 7 juli , vergadering over de KADERNOTA

 • UITVOERINGSPLAN BINNENSTAD EN HAVENVISIE ZIET ER GOED UIT

  Na de presentatie en bespreking van de uitvoeringsplannen, moet de D66 fractie constateren dat er vele mooie ontwerpen zijn uitgewerkt. Een prachtig pallet voor een eigen Brielse stijl met Briels groen Natuurlijk zijn er nog wel zaken die zeer nadrukkelijk bekeken moeten worden: parkeren in de Binnen stad, de situatie rondom DIXI en de Zevenhuizen . Verder de verkeersdruk op he Scharloo en de uitwerking op de Turfkade. D66 zou wel graag zien dat de situatie rondom het Wellerondom en het Asylplein ook voor 2022 kan worden ingevuld en dat alles binnen het GPPV. Dus nog genoeg werk aan de winkel. Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat niet iedereen tevreden zal zijn. Vooral bij het parkeren zal er ook pijn geleden moeten worden. Het uitgangspunt : toeristen parkeren buiten de binnenstad is ook iets waar elders succes mee is. Alleen kortparkeerders voor een boodschapje moet wel kunnen. Kijkende naar de toekomst moeten we zorgen dat Brielle als mooie gemeente overgaat in de nieuwe gemeente Voorne.

 • JAARREKENING BRIELLE IN ORDE

  Met een positief accountants advies welke nog wel even de problemen rond de Europese aanbesteding en een aantal zaken in het Sociaal domein aan de orde stelde kan de raad van Brielle goed leven met de jaarrekening. Het positieve resultaat is wel terug te voeren naar niet uitgevoerde zaken of verschuivingen. Ook de presentatie en leesbaarheid is zeker verbeterd al kan daar nog wel een tandje bij.

Binnenstad en Havenvisie

https://api.notubiz.nl/documents/8899835/1/file?version=2.0.0&open=browser&token=

Het gepubliceerde document is te groot voor deze site.Door op de link te drukken kunt u hopelijk het gepresenteerde openen

In NOBELSTRAAT 3  kunt u elke middag kijken naar de voorsgtellen in de Binnenstad- en Havenvisie

VOORSCHOOLSE EDUCATIE NU OOK IN BRIELLE

Landelijk is besloten dat het aantal uren voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2020 omhoog gaat.

D66 Brielle heeft hier al heel lang om gevraagd en vandaar dat het heel blij is dat de  Gemeente Brielle nu ook vindt dat het heel belangrijk is dat kinderen gelijke kansen krijgen . Samen met lokale professionals is bedacht hoe de uitbreiding het best vorm kan krijgen. Hiermee wil de gemeente onderwijsachterstanden bij kinderen tegengaan.

De voor- schoolse educatie wordt aangeboden bij de Kinderkoepel en is bedoeld voor peuters tussen de 2,5 jaar en 4 jaar met een risico op een taalachterstand. Peuters met een VVE-indicatie beginnen vanaf 1 augustus 2020 met 6 uur opvang per week en krijgen vanaf 2,5 jaar 16 uur per week peuteropvang. Peuters uit Brielle met een (risico op) taalachterstand kunnen via het CJG een VVE-indicatie kunnen peuters gebruik maken van 16 uur voorschoolse educatie bij de peuteropvang. De Kinderkoepel informeert zelf de ouders van de peuters over wat deze verandering voor hen betekent.

De ouderbijdrage voor peuteropvang daalt

De gemeente Brielle staat voor een goed aanbod van peuteropvang tegen een betaalbare prijs, zodat alle peuters kunnen deelnemen aan dit aanbod. De subsidieregeling is daarop uitgebreid waarmee de gemeente Brielle ervoor zorgt dat alle ouders een lage (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage betalen voor 6 uur peuteropvang. De aanvullende 10 uur voor VVE geïndiceerde peuters wordt daarnaast volledig door de gemeente gefinancierd.

 • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

  In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.

EERSTE VERGADERING FUSIECOMMISSIE

De eerste vergadering van de fusiecommissie is op 17 juni gehouden in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. De organisatie rondom de fusiecommissie stond in deze vergadering centraal.

Brief regels kamergewijs wonen, def versie dd 14.06.2020 (1)

D66 heeft het college een aantal berleisregels aangereikt om te komen tot oplossingen voor de woonhinder in Rugge, Zuurland en Binnenstad

Biostook in Vierpolders heeft geen draagvlak bij bevolking

Tot deze conclusie kwam VVD fractievoorzitter Heijboer in de com. grondgebied van de gemeente Brielle. Insprekers vanuit Vierpolders, zowel vanuit de klankbordgroep , als de dorpsraad, als individueel gaven aan dat er teveel vragen zijn t.a.v. gevolgen voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid. Wat Leo van der Valk ( tuinders initiatief) ook inbracht men was en bleef er geen vertrouwen in hebben. D66 en het CDA zijn mordicus tegen , IBGB er Lobs zag er ook niets in. Opvallend was de reactie van de PvdA ,ze lieten nog in het midden hoe hun standpunt zou zijn. Nu ging het voorstel over een locatiekeuze en nog niet over een definitief ja of nee op een vergunning om de centrale te realiseren . Opvallend was de vraag van de VVD of bij afwijzing door de gemeente er schade geld moest worden betaald. Als dat laatste wel het geval is dan hebben de college partijen dit aan zich zelf te danken, door maar stug door te gaan in hun opvatting dat je vergunning aan vragen positief moest  begeleiden. ( zelfs met financiële gevolgen) D66 heeft altijd gezegd niet aan te beginnen en als iemand vergunning wil aanvragen dan moet hij dat volgens de regels doen, maar niet met aanvullende onderzoeken van de gemeente ondersteunen. Hoe gaat dit aflopen en wanneer komt de PvdA met hun standpunt?

 

antwoord op vragen hinder Slagveld

De D66 fractie had wederom vragen gesteld ( zie hieronder) over de recente hinder van caravan wisseling op Camping de Meeuw. Hierbij het antwoord van het college: trek zelf uw conclusie

Schriftelijke vragen D66 Slagveld 10.06.2020

De genoemde vragen !!!!

 • Brielle HArtveilig

  Het college neemt de suggestie van D66 Brielle over om een lijst te publiceren waar AEDÅ› hangen die aan de buitenkanten van gebouwen hangen en door iedere opgeliede kunnen wporden gebruikt en waar ze in een gebouw hangen. Nu is nog niet bij ieder bekand waar ze hangen.

DE RES IS EEN TAAIE WEINIG DEMOCRATISCHE REGELING

De Regionale Energie Transitie op Voorne - Putten en elders is afkomstig uit afspraken in het Klimaatakkoord. Vanuit de central overheid zijn de contouren bepaald en de regio's moeten aangeven hoe zij de Energie Transitie willen gaan invullen. Om  kort te gaan hebben de gemeenten op VP de opdracht mogelijkheden te scheppen voor energie opwekking mbv Wind- en Zonne-energie in de komende jaren (andere vormen van opwekking zoals Waterstofgas, Blauwe energie (waterturbines) zijn voor de langere termijn. Met deze opdracnt zijn de gemeenten aan de slag gegaan . Er is en landschappelijk onderzoek gedaan, waar de mogelijkheden zijn voor plaatsing molens en zonnepanelen:  Die invulling wordt nu besproken in raden en besproken met inwoners . Die opbrengsten kunnen worden vervat in een plan , welke later beoordeeld wordt door de hogere overheid. Onze fractie heeft waardering voor de inzet om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Wel hebben we grote vraagtekens bij de manier waarop dit wordt neergelegd vanuit de centrale overheid. We hebben nog tot september de tijd om gedachten neer te leggen in zienswijzes. Nou het is zeer lastig, want niets doen is geen optie.........dan wordt het voor ons bepaald.

 

 

schriftelijke vragen fractie D66 betreffende procentuele verhoging OZB

Nadat de eerste vragen hierover zijn beantwoord nu de vervolg vragen . We kijken uit naar de antwoorden van het college