vakantie

In de politiek heet vakantie RECES. Dat geldt ook voor de D66 fractie in Brielle. Dat betekent dat we tot eind augustus weinig nieuws zullen weergeven op deze site. De site www.briellenaar.nl met plaatselijke weetjes etc, blijft wel gevoed worden, maar ook daar is het vakantie. We wensen iedereen een goede en gezonde vakantietijd.

D66 Brielle vindt niet gebruikt geld!!!!!!

Vraag van d66; ‘Reserve onderhoud wegen -> in 2014 storting van €355.934 tbv revitalisering MO. Waarom is dit bedrag niet meegenomen in het Commissie Advies over de revitalisering van Meeuwenoord, dat in de commissie Grondgebied van 11 juni jl is behandeld?’

 

Kort en bondig samenvattend: De storting van 2014 is bij het opstellen van het advies m.b.t. revitalisering Meeuwenoord over het hoofd gezien. Met de najaarswijziging zal sector grondgebied een correctie voorstellen, waarbij het bedrag van € 355.934 beschikt wordt uit reserve onderhoud wegen en gestort zal worden in de algemene reserve. Met deze correctie wordt uiteindelijk minder uit de algemene reserve beschikt voor Meeuwenoord.

 

Met vriendelijke groet,

Wat zegt D66 Brielle over de financiën in Brielle

Uitgesproken tekst in de raadsvergadering van 2 juli j.l. Toon van het college dat de situatie ernstig is, wordt door D66 genuanceerd. Wel moeten we aan de slag (zie tekst)

Twee klassen van het Maarland College uit Brielle maakten kennis met de werkwijze van een gemeenteraad. Zij oefenden een raadsvergadering. Twee raadsleden coachten de leerlingen, gaven ze tips. Het waren leuke bijeeenkomsten , met genoeg talenten voor de raad.

Voorstel 1e fase Binnenstad en Havenvisie gaat door

De gemeenteraad van Brielle heeft bij meerderheid van 12 tegen 5 stemmen (CDA en D66) ingestemd met de eerste fase van de Binnenstad en Havvenvisie. Bij het CDA en D66 heerste vooral de mening dat de bouw van de bruggen niet moest worden uitgevoerd (nu en niet in de toekomst).

 Waar stemde D66 dan wel mee in:

(fase 1) een zevental projecten uit te werken; de infrastructurele projecten tot een voorlopig ontwerp (VO) inclusief de kostenraming.

De projecten betreffen: a. Turfkade als terrassenkade;

b. Entreegebied Veerhaven (met aanlegsteiger veerpont, maar zonder opbouw);

c. Versterking kwaliteit van de entree P.v.d.Wallendam als ‘hoofdentree’ van Brielle;

d. Versterking van de ontvangstlocaties ( bebording c.a.); e. Routemanagement ( banieren en licht, routeprofiel op en onder de wallen);

f. Herinrichting Bastion IX / 1 – aprilmonument. Alvorens tot uitvoering van dit deelproject over te gaan wordt een voorlopig ontwerp met de financiële gevolgen gepresenteerd aan de raad.

g. De zaken t.a.v. de inrichting openbare ruimte binnenstad, die in het uitvoeringsprogramma onder 2.2. ( leefomgevingsboek) zijn opgenomen worden in de komende tijd nader beoordeeld op wenselijkheid en uitvoeringsmogelijkheden.

Ook het CDA kon zich hier in vinden.

Verkeer

Het college wilde niet het gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan  eerst presenteren alvorens men overging tot het bestuderen van de gevolgen voor de eenrichtingsverkeer straten in de Binnenstad en Havenvisie. Men wil dit gelijk laten lopen. Voor D66 de verkeerde volgorde: eerst kijken naar je verkeersplan en kijken wat dit betekent voor Brielle en dan kijken of de eenrichtings straten mogelijk zijn. Het college werd gesteund door IBGB, VVD en PvdA.

Met pijn en moeite kreeg  D66 het voor elkaar een verkeersonderzoek te doen starten naar de Pieter van de Wallendam, omdat deze de voornaamste in en uitgang word van Brielle als het college  de verkeersmaatregelen uit de Binnenstad en Havenvisie doorzet.

Meeuwenoord wel , Slagveld niet

Een poging vande D66 fractie via een motie met het CDA zowel de revalitisering Van Meeuwenoord en het Salgveld geregeld te krijgen kreeg geen steun in de gemeenteraaad van Brielle. Toen die steun er niet was is de motie niet in stemming gebracht om de steun voor Meeuwenoord niet in gevaar te brengen. Daar gaat men nu aan de slag met een klankbordgroep. De D66 fractie verwacht nu dat  het er toe leidt dat men vlug resultaat mag zien.

Slagveld

Met betrekking tot het Slagveld moeten we helaas concluderen dat het college heeft nagelaten gelijk, nadat het herstel van de kademuren gerealiseerd was , een aannemer te benaderen om het beloofde herstel van het Slagveld ter hand te nemen. Dit is een grote misser van het college en derhalve wordt een raadsbesluit niet gelijk uitgevoerd. Vanuit de raad werd gevraagd dit aan de bewoners mede te delen. Van IBGB fractie voorzitter de Reus hoefde het college dit niet te doen......................(voor inwoners, van inwoners)

Goede bijeenkomst Windmolens in de Ondernemingspolder

De avond in Vierpolders werd bezocht door talrijke bewoners van de polder, ondernemers en vertegenwoordigers van de VP energie coöperatie .

Na de inleiding waarbij duidelijk bleek dat er veel weerstand en veel vragen waren over het proces , was er gelegenheid om aan projecttafels te discussiëren over participatie, milieu en veiligheids eisen en de plaats van de molens in de polder. 

Alle meningen en tips werden verzameld en meegenomen in het verdere proces. 

Gezamenlijke radenbijeenkomst Voorne-Putten over de Acute Zorg in het Brestheater Brielle

Op 13 juni was deze bijeenkomst, waarin een rapport werd besproekn over de acutee zorg op VP. Vooral de aanrijtijden waren een bron van zorg. Hoewel het rapport beschrijft dat de langere tjden niet tenkoste gaan van de zorgkwaliteit, was dit voor velen toch een vraagteken. Wel werd duidelijk dat gemeenten zelf heel veel kunnen doen om inwoners te helpen bij het verkrijgen van de directe hulp. Dit betekent aan de bak gaan!

7.01 2019-05-14 Verkenning Voorne-Putten versie GS.docx

Hoe denkt Gedeputeerde Staten )provincie Zuid/Holland' over de samenwerking op Voorne Putten. Zeer interessante brief. Hoe pakken we dat op=

Wat zei D66 in de raad van Brielle over de Renteloze Lening

Van Sleenstraat Brielle

 

 "De D66 fractie is zich er van bewust dat deze renteloze lening een steuntje in de rug is. Gezien de problemen: een kleine druppel op de gloeiende plaat. In het geheel van zaken die moeten plaats vinden een heel klein stapje.

Het geheel is zeer complex en niet zo maar op te lossen. Elke stap die de gemeente en de bewoners doen, moet worden overwogen. Er zitten vele juridische klemmen en ogen aan , waarbij samenwerken tussen gemeente en bewoners een must is. Hierbij moeten we niet vergeten dat we te maken hebben met "bouwcriminelen" die er alles aan zullen doen om zich zelf vrij te pleiten.

Kopers we staan achter u . We willen u helpen, alleen het is zoals gezegd verre van simpel . Dit wordt hier en daar nog wel eens gesuggereerd. We kunnen niet zo maar pak weg 300.000 euro beschikbaar stellen, daar zijn regels voor en daar zullen wij ons aan moeten houden.

Alles wordt aangegrepen , alles onderzocht, alle mogelijke procedures worden aangegrepen om te komen tot bewoonbare woningen.

Dit is een steuntje in de rug, voor iedere koper weer anders en nogmaals daar zijn we ons van bewust. Zie het als een klein stapje"

We weten dat kopers het heel zwaar hebben en zijn onder de indruk van de vele steun die ze vanuit de inwoners van Brielle mogen ontvangen (2355 aangeboden handtekeningen onder een petitie: help de kopers). We volgen dit net als andere partijen op de voet, worden elke week van de situatie op de hoogte gehouden en nemen kennis vande gesprekken die de gemeente met de kopers heeft en steunen waar nodig elke stap. Dat dit niet in het openbaar gebeurt moet duidelijk zijn . In de raad sprak Ben van Stijn (PvdA) zijn verbazing uit over het feit dat deze bouwer , door de rechter aangepakt en veroordeeld tot het doen van herstel werkzaamheden, gewoon zijn gang kan gaan. Ook wij steunen deze gedachte : te gek voor woorden.

Uitvoeren omgekeerd inzamelen gaat niet zonder slag of stoot

 

 

 

Samenwerking

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.