Financiele problemen Hellevoetsluis in belangstelling bij raadsleden andere gemeenten

De krantenkop " Tekort Hellevoetsluis stelt niet zo heel veel voor" van Rien Kap fractievoorzitter IBH (en tevens voorzitter van het Brielse IBGB) is een bagatellisering gebleken van de financiele problemen  bij de gemeente Hellevoetsluis. (zie onderzoek hieronder). Het ontwijken van de ongerustheid van vele inwoners en raadsleden kwam naar voren in de commissie vergadering AZM van donderdag j.l.. Insprekers (inwoners van Hellevoetsluis) waren snoeihard voor het college en raad, ee werd gesproken over wanbeleid. Veelal werd daar gesproken over het voeren van wanbeleid m.b.t. Kikkersbloem 3. Toen de commissieleden aan het woord waren en daarna het college kwam dit helemaal niet aan de orde.

Enkele insprekers refereerden aan de voorgenomen fusie en konden zich indenken dat ook Westvoorne en Brielle wel heel goed wilden weten wat er nu in Hellevoetsluis aan de hand was. In Westvoorne had D66 lid Erik Mulder voorgesteld van te voren te overleggen over de inzet van de Enecogelden. Deze gaat Hellevoetsluis nu inzetten om de begroting dekkend te krijgen. Met vele verbazing wordt dit in de andere gemeenten gade geslagen. Mevr Meerman CDA (fractievz) was heel blij dat incidenteel geld nu ingezet kon worden als structureelgeld. Bijv ter dekking van een zwembad. Iets waar de IBGB wethouder Robert vd Kooij in Brielle niets moet weten, omdat dan de exploitatiekosten gaan drukken op de gewone begroting. (Mag blijkbaar wel van IBH in Hellevoetsluis)

IBH en VVD konden nog niet instemmen met de voorstellen mbt de begroting en ook de andere partijen hadden nog heel veel vragen. De insprekers zagen hun inbreng niet terug in de beantoording of vragen van het College en Commissieleden. 5 maart wordt verder gekeken in de raadsvergadering.

Omdat niet verder over Kikkersbloem 3 werd gesproken is het toch voor de andere raadsleden in de andere gemeenten wel interessant hoe dat nou zit. Want hoe heeft men geinvesteerd, hoe is de dekking , staan hier leningen voor open.......TOCH GOED DAT ER EEN DUE DILIGENCE ONDERZOEK DE VOORKEUR HEEFT bij beide andere gemeenten.

 

Rapport begrotingsdoorlichting Hellevoetsluis

Voor diegenen die precies willen weten wat er in het rapport staat hier de volledige gepubliceerde versie.

Raad Westvoorne stemt unaniem voor herindeling met Brielle en Hellevoetsluis 

Partijen in de raad van Westvoorne spraken zich allemaal voorstander te zijn van een fusie met Brielle en Hellevoetsluis. Kernwoorden waren zorgvuldigheid, daadkracht, kernen beleid , kleine afstand burger en bestuurder, kwaliteiten van Westvoorne meenemen, due diligences onderzoek voor alle drie de gemeenten, vertrouwen, kijken naar toekomst en besteding Eneco gelden van te voren bespreken. 

Emma Blom fractie voorzitter PW overhandigt als voorzitter van de stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Westvoorne het rapport aan burgemeester Peter de Jong 

  • Janneke Krajenveld GBW

  • Erik Mulder D66

  • Wethouder Jorina de Jong

Besluit  richting Voorne in Brielse Gemeenteraad

Er is een nieuwe pagina toegevoegd aan deze site nl. Besluit Voorne in B(rielle). Daar vindt u alle bijdagen en documenten die u eerst op Welkom heeft kunnen lezen over de keuze van de raad van Brielle en D66 Brielle.

 

GVVP aangenomen door Gemeenteraad Brielle

Het CDA en D66 hebben zich hevig verzet tegen een deel van het GVVP n.l. het verkeerscirculatieplan voor de Binnenstad van Brielle. Dit Circulatieplan houdt mede in dat er een eenrichtingsverkeers plan komt met o.a. de volgende gevolgen: Kaaistraat geen toegang tot de Binnenstad, alleen eenrichtingsverkkeer  uit de Stad, Pieter van de Wallendam enige echte toegangsweg tot Brielle, daardoor eenrichtingsverkeer op het Scharloo richting Stad en Camping de Meeuw, alleen via De Venkelstrat over het Wellerrondom naar de Langestraat richting Maerland, bij DIXI eenrichtingsverkeer vanuit het Slagveld door de Molenstraat. Dit houdt een behoorlijke toename van het verkeer in. D66 vindt het onbegrijpelijk dat men niet heeft gewacht op de concrete uitvoeringsplannen van de Binnenstad- en Havenvisie. Vanuit dit begeleidend Bureau is duidelijk aangebracht dat de situatie bij de Pieter van de Wallendam niet alleen uiterlijk moet worden aangepakt, maar dat het voor fietsers en voetgangers zeer onoverzichtelijk is. Het verkeer neemt na  deze maatregelen nu alleen maar toe. Bij de kop Zevenhuizen/. Slagveld kwam het bureau tot de conclusie dat er ook hier nog al wat veranderd moet worden, bovendien zijn er klachten van bewoners over bedrijfsactiviteiten die in de komende commissie grondgebied behandeld moeten worden. Maar toch nu een verkeersbesluit nemen. 

De D66 fractie had dus liever gewacht op de presentatie van de concrete plannen van de Binnenstad en Havenvisie en daar dan verkeersmaatregelen bij genomen. Nu, en daar is het college gesteund door IBGB, VVD en PvdA heel duidelijk over, is het GVVP kaderstellend voor de Binnenstad en Havenvisie m.a.w. eerst circulatieplan en daar de uitvoeringsplannen aan ophangen.(En dan mogen de inwoners er nog iets van vinden.....)

De college partijen schaarden zich achter het college voorstel, want er moest nu maar eens een besluit genomen worden. En na zoveel vragen van o.a. D66 en CDA moest het nu maar eens klaar zijn volgens IBGB (geen woord over de belasting voor de inwoners), de PvdA was zeer stil (geen woord over het voorstel mbt parkeren met verguningen groots aangekondigd aantal weken geleden  ,of over de parkeersituatie in Vierpolders Dijckhuis. De VVD was dan nog de enige die kritisch het plan steunde maar wel aandacht vroeg voor Thoelaverweg (AH) en met steun van de gehele raad het college dwong om voor de volgende kadernota met plannen en financiele dekking te komen en als eerste aan te pakken.

Het amendement van het CDA om het circulatieplan uit het GVVP te halen haalde het niet (alleen steun CDA en D66), vandaar dat deze twee fracties tegen het GVVP hebben gestemd.

Bestuurlijke Toekomst Westvoorne

 

Eindrapportage Cie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne

Hier het eindrapport van Commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne. Dit wordt besproken in de raadsvergadering van 19 februari a.s.aanvang 20.00 uur

Aandachtspunten voor het vervolgproces uit het eindrapport Westvoorne

 

Er is een aantal gespreksonderwerpen dat nader kan worden onderzocht samen met de partners. Dat betreft onder meer de fusiedatum. Omdat de voorbereidingen voor een gemeentelijke herindeling bijna drie jaar in beslag nemen, is de eerstvolgende mogelijke fusiedatum 1 januari 2023. Alternatieven liggen verder in de tijd.

 De visie op de nieuwe gemeente met onderdelen als:

 

• Het kernenbeleid, wijze van participatie, behoud van de kracht van het kleinschalige, bereikbaarheid bestuur.

 

• Het financieel perspectief voor de nieuwe gemeente. Gezamenlijk laten uitvoeren van de herindelingscan door de provincie Zuid-Holland en eventueel aanvullend financieel onderzoek.

 

• Een nieuwe vanuit dienstverlening aan inwoners in de kernen ingerichte organisatie.

 

• Een visie op het nieuwe gemeentebestuur en organisatie

Naast analyse en argumenten speelt de menselijke factor een grote rol. Het is en blijft mensenwerk! Er moet een gezamenlijk gevoel en vertrouwen zijn. Het voor elkaar kiezen vanuit de oprechte wens tot verbinding met elkaar.

 

Ruim een jaar na het stoppen van de voorbereidingen voor een ambtelijke fusie, is het speelveld veranderd; er is een basis gelegd voor een nieuw vertrouwen, een nieuw gezamenlijk elan. Het proces stemt hoopvol, maar is ook nog kwetsbaar. Bij een gezamenlijk vervolg mag van alle betrokkenen worden verwacht dat zij ‘bewakers’ zijn van het positieve proces.

 

 Daarbij hoort ook een nieuwe en/of vernieuwende projectaanpak om een gemeentelijke herindeling voor te bereiden. Een scherpe interne analyse is nodig of intern alle betrokkenen oprecht kiezen voor de bestuurlijke fusie. Het proces start immers met het besef dat de eigen gemeente en organisatie ophouden te bestaan. Het belang van de nieuwe gemeente wordt leidraad in plaats van het eigen (organisatie) belang.

 

Uit de commissie Bestuurs Zaken en Middelen (BZM) (wo 5 februari 2020)

  • Brielle stemt in met verkoop ENECO aandelen

  • Stadskantoor wordt aangepast i.v.m veiligheids eisen en huisvesting personeel

  • Motie Vuurwerkvrij werd ingetrokken in afwachting van landelijke richtlijnen

6.01 brief college van 31 januari 2020 met beantwoording vragen GVVP 2020-2022

Beantwoording van de vragen van het college m.b.t. GVVP

 

Samenwerking

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.