Uit de raadsvergadering van 24 november

Raad keurt uitvoeringsplannen Binnenstad- en Havenvisie goed.

Raad keurt uitvoeringsplannen Binnenstad- en Havenvisie goed.
De raad heeft met hier en daar wat nadere opmerkingen het uitvoeringsplan met de verschillende projecten goed gekeurd. Men kan dus nu aan de slag.De D66 fractie heeft ingestemd omdat men zich ervan gewist heeft dat inwoners ook bij de diverse projecten betrokken waren. De roep van enkele zeer betrokken inwoners van het Asylplein voor het behoud van het Rosarium werd niet gehonoreerd, omdat anderen betrokkenen zich goed konden vinden in het voorgestelde projectplan, welke ook kleurrijk wordt en ook rozen een voorname plaats innemen. Andere kleinere projecten worden nog verder samen met betrokken inwoners uitgewerkt

Onderzoek Beerenschot Museum den Briel

Een onderzoek naar de expoitatie van het Museum voor nu en voor de toekomst is positief ontvangen. Het onderzoek geeft aan dat het Museum zeer betrokken medewerkers en vrijwilligers heeft. Door de aanbevelingen op te volgen kan het geheel nog verbeteren. Verder merkte de D66 fractie op dat dit plan zeer voortvarend kan in gebracht worden bij de gesprekken over het Erfgoed beleid op Voorne (nieuwe gemeente) 

 

 • Inbreng Comité Noordpoort

  Financieel Toezicht
  ********************************
  Inspreker wees de raad op het financieel toezicht van de Provincie, als Brielle de begroting overschrijdt door onverantwoorde uitgaven.
  Bij het laatste onderzoek van de provincie is de financiële toestand van de gemeente Brielle als zeer gezond verklaart, dus is men hiervoor niet bang. De uitgaven voor zowel de Binnenstad en Havenprojecten zijn reeds in de begroting opgenomen.

 • Gesprek met college
  *********************************
  Zowel het Comité als de wethouder spreken van een 90 minuten durend goed gesprek, maar kon men niet overeen komen. Inzicht in elkaars denkwijzen is wat het heeft opgeleverd.
  ****************************
  Accoya hout
  ******************************
  Het comite erkent dat het hout een goed product is, maar maakt zich zorgen over de onderhoudskosten die niet in de begroting zijn meegenomen. Wellicht een extra aandachtspunt. Het comité heeft verschillende product onderzoeken gedaan (is in ons bezit)

 • Binnenstad- en Havenprojecten
  **********************************
  Het Comité beweert dat ook bij deze projecten niet goed is geluisterd naar de bewoners. Een aantal jaren geleden is men uitgebreid begonnen met een visie en daar zijn een aantal avonden geweest waar vele bewoners zijn geweest. Daarna moet gezegd is het even fout gelopen: men zag de inbreng van de bewoners niet terug. Dat is toe anders opgepakt en nu zijn er projecten welke ook met inbreng van bewoners tot stand zijn gebracht. Dat het anders is dan sommigen willen is nu eenmaal inherent aan een participatie procedure.

PROCEDURE NIET PRECARIO EN ANDERE BELASTING VOOR ONDERNEMERS TE INNEN: MOEILIJK TE ACCEPTEREN

De perspublicatie om ondernemers, toeristische sector en cultuursector te steunen viel niet in goede aarde bij D66 en CDA. Bij uitgaven hoort de raad daar over te zijn gehoord en dat is niet gebeurd. Sterker nog het staat pas woensdag a.s. op de agenda van de Commissie Bestuurlijke ken en MIddelen. JAn Wolters (CDA) sprak hier zijn terechte verbazing over uit. Weliswaar bood het college nog voor de raadsvergadring zijn excuses aan, maar de uitleg van Robert van de Kooij (wethouder) ging de inhoud verdedigen. Daar ging het totaal niet om. DAt wordt woensdag pas een item.

Vanuit de fusiecommissie 23 april

HERINDELINGSONTWERP 1 GEMEENTE OP VOORNE NAAR RADEN VOOR BEHANDELING OP 16 DECEMBER

In de fusiecommissie vergadering van 23 november is gebleken dat er geen bezwaren waren vanuit de drie raden tegen het Herindelingsontwerp (eigenlijk de gondslag voor de fusie van de drie gemeenten) . De herindelingsscan van de Provincie Zuid-Holland over de financiele zaken moet hier los van worden gezien. Hierover zijn bij de diverse gemeenten nog wel vragen over, maar moeten gesteld worden aan deze instantie. Op 8 december zal de Gemeente Westvoorne een uitleg geven over het Woonbedrijf binnen hun begroting. Tevens zullen dan ook vragen over het aangenomen amendement beantwoord kunnen worden.

 • ARHI protocol

  Het voorstel over hoe uitgaven aan elkaar worden voorgesteld en waar aan gemeenten bij uitgaven van meer dan 50.000 of 100.000 euro en de toezicht van de PZH wordt nog verduidelijkt en voorzien van werkvoorbeelden . Dat laatste is nodig omdat tijdens de bijeenkomst verschillende interpretaties naar voren kwamen

 • WEBSITE positief ontvangen

  De website www.naar1gemeenteopvoorne.nl werd door de fusiecommissie als goede start beschouwd. Uitbreiding van informatie zoals voortgangsberichten en perspublicaties gaan nog gebeuren. Werkgroepje vanuit de de fusiecommissie kijkt verder mee en denkt verder mee over de communicatie

 • SAMENWRKINGSUITGANGS-PUNTEN

  Vooruitlopend op 1 gemeente Voorne zijn er voor de komende jaren 2021 en 2022 werkafspraken gemaakt over de samenwerking van de gemeenten nu. Na enkele verduidelijkende vragen over personeelssituaties kan worden vastgesteld dat dit document een goed uitganspunt is voor de komende jaren.

6c_ CONCEPT Herindelingsontwerp Fusiecommissie schoon_incl bijlagen

CONCEPT wordt voorgelegd op 16 december aan de raden

Memo Voortgang Fusie 13 november 2020

MEMO voortgang zoals in de fusiecommissie van 23 november is besproken

Nu website over de fusie van de gemeenten op Voorne:

www.naar1gemeenteopvoorne.nl

informatieve website 

Expertmeeting Plas van Heenvliet donderdag 26 november

Centraal in de bijeenkomst staat de situatie en vragen die er leven rond de Plas van Heenvliet en de verontreinigde thermisch gereinigde grond. Graag beantwoorden de aanwezige experts uw vragen. De aanwezige expertorganisaties zijn het RIVM, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Rotterdam-Rijnmond, Waterschap Hollandse Delta en Gemeente Brielle. 

Aanmelden kan bij mw. Van Noordennen via de mail. In de mail graag uw naam en mailadres opnemen. U ontvangt dan via de mail een link voor de digitale bijeenkomst om deel te kunnen nemen. 

Kijk hier voor de laatste informatie en het RIVM-rapport. (overgenomen site Brielle)

Hieronder in steekwoorden de onderwerpen die zijn aangesneden tijdens de begrotingsbhandling door de fractie van D66-Brielle. Daaronder de gehele tekst 

 • Klinisch Afstandelijk

  Digitaal vergaderen

 • Versluierde Communicatie

  Transparantie
  Afvalstoffenheffing

 • Exploitatiedekking

  Arsenaal
  Risico reductieplan

 • Handhaven noodzakelijk

  extra handhavingscapaciteit
  Zevenhuizen- Slagveld

 • Uitvoering Binnenstad- en Havenvisie

  Omwonenden

 • Participatie

  Evaluatie van manier waarop

Begroting Brielle 2020

Voor diegenen die onze hele bijdrage willen lezen hier de mogelijkheid.

 • FUSIE NIEUWS NU OPGESLAGEN ACHTER KOPJE FUSIE. ACTUEEL NIEUWS GEWOON OP DEZE START PAGINA

 • BIOSTOOK ONDERWERP; ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

 • ONDERWERP 1 APRIL ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

DIGITAAL vergaderen wordt wellicht "gewoon"

 Het Corona virus remt de mogelijkheden om fysiek te vergaderen. In Bepaalde situaties nog wel mogelijk, maar over het algemeen zal nu veel digitaal gebeuren. Een manier van werken die noodzakelijk is, maar die toch ook zijn beperkingen heeft. Even een klein overlegje met collega raadsleden zit er niet in en dat kan de besluitvorming  beinvloeden.

 

 

 • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

  In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.

 • Op 3 november meldde wethouder Schoon dat er overleg wordt gepleegd.