D66 Hellevoetsluis stelt vragen over situatie van marktkraamhouders : houding gemeente niet best

Brief college aan de raad mbt de Biostook

Hierbij de brief van het college van B&W mbt de juridische positie van het college en de aanvullende gegevens die aan de indieners op 29 juli is gesteld

Uitnodiging presentatie voorontwerp bastion IX Recent is het voorontwerp bastion IX gepresenteerd. (1 april monument)

Op basis van de reacties concluderen wij dat veel Briellenaren vragen en opmerkingen op het voorontwerp hebben. Op dinsdag 25 augustus 2020 lichten de architecten het ontwerp en de filosofie achter het ontwerp toe, waarna er ruimte is voor het stellen van vragen en het geven van suggesties. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De informatieavond vindt plaats in ‘t Dijckhuis, Dijckpotingen 10 in Vierpolders en start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

 Gelet op de richtlijnen coronavirus zit er een limiet aan het aantal beschikbare plaatsen. Aanmelding voor de bijeenkomst is verplicht, dit kan via jjm.vanoers@brielle.nl.

 Via dit mailadres is het tevens mogelijk vragen de stellen, de vragen en beantwoording van de vragen worden gepubliceerd op onze website.

Aan het voorontwerp is een lang participatieproces en ontwerpproces voorafgegaan. Startend in 2018 met de doelstelling deze voor Brielle belangrijke locatie voor het jaar 2022 her in te richten, zodat de historie op een vernieuwende en inspirerende wijze beleefbaar wordt. In de zomer van 2018 zijn Briellenaren uitgenodigd mee te denken over de inrichting van de locatie, op basis van de opgehaalde ideeën van deze sessie en via het ophalen van reacties via facebook, zijn de uitgangspunten voor de ontwerpopgave verwoord.

 Een divers samengestelde adviescommissie heeft geadviseerd over de architectenselectie, unaniem is besloten Ro & Ad Architecten de opdracht voor deze ontwerp-opgave te verlenen. In 2019 zijn de architecten in gesprek gegaan met de adviescommissie, de werkgroepen kanonnen en affuiten en bastions ontsloten, de 1 april vereniging, de gidsengroep, omwonenden, marketingorganisatie, etc. Op basis van deze gesprekken hebben de architecten negen ideeën ontwikkeld die getoetst zijn door de betrokkenen. De resultaten van deze toets zijn verwerkt in een hoofdidee.

Wilt u in gesprek, heeft u een idee kom dan naar Vierpolders!

Vakantie...............maar het gaat gewoon door

Komkommertijd : “ niet voor de Brielse Politiek”

 

Normaal is deze vakantie periode een stille politieke tijd in Brielle. Maar nu zeker niet. En hoewel college- en raadsleden op vakantie zijn , blijven de onderwerpen volop in het nieuws en hebben de aandacht.

We noemen er een aantal

 • Corona ontwikkelingen en handhaving en de financiële gevolgen 
 • De Biostook - zet het college alles op alles om het tegen te houden
 • Overlast in wijken door arbeidsmigranten - uitkomsten onderzoek naar illegale bewoning en de maatregelen
 • De put van Heenvliet: is het nu wel of niet verantwoordelijk? 
 • Het 1 april monument in het kader van de uitvoering binnenstad en havenvisie

 En dan een aantal onderwerpen die onze aandacht behoeven:

 • woningbouw initiatief in Vierpolders
 • Uitvoering verkeersplan Thoelaverweg” wanneer wordt er begonnen”
 • Het verkeer over het Slagveld naar Camping de Meeuw 
 • Dorpshart Zwartewaal
 • De regionale energie strategie : windmolens en zonnepanelen
 • Hoe zat het ook al weer met de verhoogde OZB belasting 

Wellicht nog iets vergeten?

Jazeker, aan de fusie tussen de gemeenten op Voorne wordt gewoon door gewerkt en komt dus ook de fusie commissie van de drie gemeenten bij elkaar 

DOE ALLES OM DE BIOSTOOK TE VOORKOMEN

Het college is aan zet, want zij zijn de uitvoerders van beleid. De D66 fractie heeft zich vanaf het begin af aan betoogd dat we de biostook niet willen. De motie tegen de Biostook is door de meerderheid aangenomen. De opdracht vanuit die motie is " doe er alles aan om de biostook niet te realiseren" . Dat betekent binnen de vergunning aanvragen alles op alles zetten om decrealisering te voorkomen. Er zitten volgens ons genoeg door de Stichting aangedragen zaken die mee moeten wegen in de vergunning aanvraag. 

Hoewel we ons realiseren dat wij niet aan de uitvoerings kant zitten willen wij wel graag van alle stappen op de hoogte blijven  om  van dichtbij te volgen wat er gebeurt. Verder moet het college zich realiseren dat alle stappen erop gericht moeten zijn tot het niet kunnen realiseren van de Biostook, (binnen de wettelijk kaders uiteraard. ) 

We zullen het college verzoeken de raad tussentijds te rapporteren over de loop van zaken.

Verzoek-tot-actie-van stichting tegen de biostook

Vandaag mocht ik bijgaande mail ontvangen, waarin het college en de gemeenteraad opgeroepen de biostook tegen te houden.

Brief van inwoner Vierpolders

Ook inwoner van Vierpolders zet grote vraagtekens bij vergunning erkenning Biostook in Vierpolders . Zie bijgaande brief aan raadsleden

Zienswijze biostookcentrale 20.07.2020. (3)

Wederom zienswijze van betrokken inwoner

zienswijze Bewoner 2

Ook hier hoe bewoner tegen vergunning aankijkt

zienswijze tegen biomassa tuindersweg 10 vierpolders

Wederom een zienswijze

Motie Tegen Biostook van CDA en D66 in raad 6 juli

De fracties van het CDA en D66 hebben voor de raadsvergadering van 6 juli een motie tegen de biostook ingediend. De fracties hopen op steun van andere fracties.

Fusiecommissie 3 gemeenten was bijeen

Op 20 juli kwam de fusiecommissie voor de drie gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle weer bijeen .

Agenda 

- vaststellen verslag vorige bijeenkomst ( zodra het compleet is wordt het verslag op de site vermeld) 

- verslagen bestuurlijk regie teams

- Startnotitie Herindelimg

- Naamgeving nieuwe gemeente

- Bijeenkomst Strategische Visie

-  vaststellen data fusiecommissie 

GROENE CHEMIE CAMPUS NAAR STC BRIELLE

Vol trots haalt André Schoon een forse bijdrage van de MRDH voor de Groene Chemie Campus binnen. Op deze campus worden jonge mensen opgeleid voor de energietransitie van het Haven Industriële Complex! André heeft dit bereikt met het STC, het bedrijfsleven, DeltaLinqs, Economic Board Voorne Putten en met volle steun van de buurgemeentes. Het is een parel op ons eiland! Mooi succes voor wethouder Andre School: gefeliciteerd

Nog geen antwoord op nadere vragen OZB belasting

Nog geen antwoord op nadere vragen mbt de OZB belasting in Brielle. De woonlasten zijn niet met 8, 1 % omhoog gegaan zoals beweerd werd, maar met 10,3 % Het college heefdt dit bevestigd op vragen van D66. In de Atlas van Coelo (gids met cijfERs van alle gemeenten) wordt aangegeven dat de OZB belasting is onhoog gegaan met 26,3 % Het college geeft aan 20,5 %. De D66 fractie zou graag zien dat het college in "gewone"taal "nu kan uitleggen waarom de woonlasten hoger zijn dan de bedoeling en hoe het nu komt dat Coelo 26,3 % constateert en de gemeente 20,5 % .

HET IS NU 16 JULI EN DEVRAGEN VAN D66 ZIJN NOG NIET BEANTWOORD. VOOR HET BEANTWOORDEN VAN VRAGEN STAAN 30 DAGEN VOOR. BLIJKBAAR IS MEN NIET IN STAAT OM ANTWOORDEN TE GEVEN IN TAAL DIE DOOR ELKE BRIELLENAAR KAN WORDEN BEGREPEN!!!!!

MOTIE OM ER ALLES AAN TE DOEN OM OVERLAST VAN OA ARBEIDMIGRANTEN IN BRIELLE TEGEN TE GAAN GEEFT SIGNAAL AF DAT ER IETS MOET GEBEUREN 

De Motie ingediend door de PvdA, VVD, IBGB en D66 werd aangenomen met algemene stemmen (ook die van het CDA)

Uitvoering Binnen stad en Havenvisie gaat door

De raad heeft op 6 juli besloten de uitvoeringsplannen uit te laten voeren. De D66 fractie was positief in haar advies, maar vroeg veel overleg met de inwoners op bepaalde plaatsen mbt verkeer en parkeren: zoals Slagveld/ Zevenhuizen en DIXI. Verder vroeg de fractie aandacht voor de verkeerssituatie op de Pieter van de Wallendam. Groot was de steun van de fractie voor het Wellerondom en het Asylplein.

De fractie heeft zich enorm gestoord aan de manier waarop sommigen zich hebben geuit op de sociale media over het 1 april monument, daar werden de fatsoensnormen regelmatig overschreden . Men kan iets niet mooi vinden, maar kunst blijft een subjectief verhaal: het bevalt je wel of niet. Wel dienden de plannen mbt het 1 april monument nog eens met de 1 aprilvereniging te worden besproken, omdat de uitvoering van het spel in het geding zou komen. Die toezegging:  samen met het nog eens bekijken in samenspraak met de bewoners van de Dijckstraat ivm eventuele inkijk, is door de wethouder gedaan.

MOCHT U HET HELE PLAN WILLEN BEKIJKEN:

https://api.notubiz.nl/documents/8899835/1/file?version=2.0.0&open=browser&token=

 • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

  In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.