GEMEENTERAAD DINSDAG 26 JANUARI 20.00 UUR WEER BIJEEN.

TE VOLGEN VIA DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE MET O.A. BELEISNOTITIE VASTGEOD EN SNIPPEERGROEN, ZIENSWIJZE PROCEDURE JEUGDHULP RIJNMOND VASTSTELLEN VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ZIENSWIJZES NOORDPOORT WORDEN VERZAMELD EN WORDEN IN "NOTITIEVORM" AANGEBODEN AAN DE GEMEENTERAAD EN DAAR BESPROKEN ( NIET OP 26 JANAURI)

Gemeenteraad Brielle op 26 januari

Ook sloepenloods wil Gemeente Verkopen

VERKOOP VASTGOED EN SNIPPERGROEN KAN DAT OP DEZE WIJZE?

De fractie zet grote vraagtekens bijde wijze waarop het college de verkoop van vastgoed en snippergroen in de gemeente wil aanpakken. Er is een inventarisatie gemaakt van de vastgoed bezittingen van de gemeente en van het snippergroen wel of niet in gebruik bij inwoners. Bij de inventrarisatie is een bladzijde gevoegd (blz 22 met daarbij o.a. Sloepenloods) waarbij wordt gevraagd aan de gemeenteraad dit goed te keuren dan kan men overgaan tot verkoop. Nu de D66 fractie wil zover niet gaan. Met wil een raadsvoorstel waarbij de afwegingen per vastgoedobject wordt aangegeven waarom het verkocht gaat worden en onder welke voorwaarden. Nu heeft men  de indruk dat alles mag. Bij het snippergroen vraagt de fractie zich af wat wordt gedaan met het al jaren bewuste gedogen van de gemeente door inwoners. Kan je dan zo gelijk stellen dat dit illegaal wordt gebruikt? Het wordt nog een heel gesprek in de raad van 26 januari.

Hobbels, maar we gaan door

CORONA houdt ieder in zijn greep en zo ook de raads- en commissieleden en B&W van Brielle. Zoals eerder gezegd, gewoon overleg via de fysieke manier is niet verantwoord, dus alles gaat via de digitale weg.  Dat levert beperkingen op in de normale omgang in het normale leven, maar ook in het politieke leven, ook in Brielle. Iedereen worstelt ermee. In de gemeenteraad en commissies van Brielle zal onze fractie altijd trachten de "normale"weg te bewandelen, geinformeerd worden door de documenten, de betrokken inwoners cq belanghebbenden en het college,dan  ons standpunt kunnen vormen met daarbij onze eigen gedachten ingevoegd en dat naar voren brengen. In principe verandert dat door COVICT niet aan onze werkwijze. Het wordt er wel door belemmerd: een fysiek gesprek met inwoners zit er niet in, even contact met belanghebbenden wordt bemoeilijkt en ook onze eigen contacten onderling gaan alleen via de digitale snelweg.

Toch gaan we door met alle hobbels vandien. Meerdere inwoners contacten ons via de mail of twitter en daar zijn we blij mee en kunnen we vooruit. Het ziet er niet naar uit dat het volgende maand over is, dus wilt u iets vragen d66brielle@gmail.com  of @briellenaar . We gaan door.

Fusiecommissie gaat voor onafhankelijk voorzitter

De fusiecommissie heeft in zijn vergadering na diepgaand overleg besloten op zoek te gaan naar een onafhankelik voorzitter. Er lagen 4 mogelijkheden op tafel: 1 doorgaan op dezelfde manier als nu : voorzitter uit een van de drie delegaties (blijvend vertegenwoordigend lid vanuit gemeente, 2 voorzitter van gemeenteraadslid niet zijnde veregenwooridger van gemeente, 3 voorzitter projectleider (dan ook tevens voorzitter bestuurlijk regie team), 4 onafhankelijk voorzitter met bestuurlijke ervaring en betrokkenheid bij fusies gemeenten (voorne) . Na alle varianten  besproken te hebben is gekozen voor de vierde opties. Kleine delegatie vanuit de fusiecommissie gaat nu op zoek naar geschikte kandidaten.

RISICO REDUCTIEPLAN 

Bij dit onderwerp is lang stil gestaan, omdat het ook hier gaat om de zeggenschap van de eigen raad over de onderwerpen waar aan gewerkt moet worden. Er komt een integraal overzicht, maar elke raad zal zelf voor de eigen gemeenten besluiten moeten nemen.

GESPREK MET COMMISSSARIS VAN DE KONING

Binnenkort vindt een overleg plaats met dhr Jaap Smit (CDK Zuid-Holand) . Dit gesprek is voorbereid door het aandragen van onderwerpen.

 

Memo stand van zaken plan van aanpak 'Voorbereiding fusie' (tbv FC 20210118)

Memo , met data ter bespreking van de verdere aanpak

UITSPRAKEN D66 FRACTIE

- besluiten die de GR genomen zijn met een democratische meerderheid moeten worden uitgevoerd tot deze door de raad gestopt of veranderd worden.

- weerstand tegen deze besluiten door inwoners of andere belanghebbenden horen bij onze democratie

- participatie projecten  zijn inmiddels gebleken de moeilijkste trajecten die we doorlopen, hebben soms andere insteken nodig. De gedachte dat ieder kan deelnemen aan uitgestippelde trajecten wordt altijd ondersteund. Helaas moeten we constateren dat bij de verschillende participatie trajecten niet iedere inwoner cq belanghebbende bereikt wordt. Verder is het zo dat inwoners afhaken als zij hun inbreng niet vertaald zien in de uitkomsten . Communicatie in deze is het moeilijkste wat er is in deze tijd. Participatie trajecten zijn niet eenlijnig en dat maakt ze weerbarstig

- de uitingen op de sociale media kunnen verdeeld worden in twee richtingen: mensen die met argumenten hun standpunten naar voren brengen en mensen die scheldend en beledigend te keer gaan. Deze laatste groep is te verdelen in mensen die met opzet het onderwerp in verkeerd daglicht stellen en “ zekerheden “ inbrengen die niet kloppen met de waarheid maar deze wel als zodanig neerzetten en en groepen die gewoon beledigend mensen , dus ook ambtenaren, raadsleden en bewust kwetsen. de laatste twee verwerpen wij ten zeerste en moet ten stelligste afgewezen worden, wat wij dan ook doen. Het probleem doet zich meestal voor dat “ tegenstanders” zich onder dezelfde noemer kenbaar maken: tegen.

- de weerstand in onze maatschappij verzamelt zich, maar is nog steeds democratisch . Daar willen wij geen afstand van nemen. Wel de manier van uitingen, suggesties, beledigingen .

- communicatie zal veel alerter moeten zijn, hoe pak je onderwerpen aan en vooral ook bedenken dat sommige tegenstanders met argumenten kunnen komen die een rol spelen in de afwegingen . Daarom een open communicatie die inhoudelijk sterk geen twijfel doet oproepen.

En nu aan toegevoegd:


- samen werken met anderen zulln wij altijd doen en politiek mag nooit persoonlijk worden!!!

Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen op 12 januari a.s.

Dinsdag 12 januari was er  een commissie vergadering. Hier aantal door D66 naar voren gebrachte zaken:

* communicatie moet blijvend de aandacht hebben

* Vastgoed verkoop moet via apart voorstel aan de raad en niet zoals dat nu wordt voorgesteld

Andere onderwerpen:

* er was voor 6400 euro schade tijdens oud en nieuw

* fusie voortgang besproken

 

Wilt u meedoen?

Wilt u meedenken over de nieuwe gemeente Voorne, zoek dan deze pagina op:

www.naar1gemeenteopvoorne.nl en meldt u aan.

Voorstel Fietsparkeren volgens Bureau Lubbers

76. Raadsinformatiebrief Bastion IX incl. antwoorden vragen Stg Noordpoort en (concept) archeologisch onderzoeksrapport (1)

Vragen Stichting Noordpoort en D66 beantwoord in Raadsinformatiebrief ën " Concept ArcheoPro Archeologisch rapport

D66 Brielle vraagt naar toepassing van Bijstandswet in Brielle

Vz er is in de media nog al wat te doen over de uitvoering van de Participatiewet met betrekking tot de Bijstandswet. Het schetst een uitvoering die in sommige gevallen schrijnend te noemen is. De toenmalige regering van VVD en PvdA heeft een wet en een uitvoeringskader opgeleverd die de geur oplevert van fraude  en profiteren. Gemeenten zijn gehouden aan de uitvoering van de wet. Maar je gezond verstand gebruiken bij de toepassing van de regels zal toch hopelijk niet verboden zijn. Als ik kennissen die gebruik moeten maken van de bijstand eens blij kan maken met het tweede product gratis  van de supermarkt of eens iets extra’s geef voor de kinderen dan mag dat toch niet afgestraft worden en gezien worden als profiteren.Mijn vraag is hoe doet u dat in Brielle? Kijkt u ook naar het steuntje in de rug van de buurvrouw of kennis of familie? En als het ja is hoeveel mensen hebben het vorig jaar al boetes gekregen cq inhouding op de bijstand.

Het antwoord van Wethouder Bert van Ravenhorst: Ik wil hier zorgvuldig op antwoorden, dus ik ga dat eerst onderzoeken

We wachten dus even af!

 

Vergaderingen zijn  weer begonnen. Hieronder enkele onderwerpen uit de afgelopen bijeenkomsten.

Nu website over de fusie van de gemeenten op Voorne:

www.naar1gemeenteopvoorne.nl

informatieve website 

  • FUSIE NIEUWS NU OPGESLAGEN ACHTER KOPJE FUSIE. ACTUEEL NIEUWS GEWOON OP DEZE START PAGINA

  • BIOSTOOK ONDERWERP; ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

  • ONDERWERP 1 APRIL ONDER 1 VAN DE GROENE KOPJES BOVEN AAN DE SITE

DIGITAAL vergaderen wordt wellicht "gewoon"

 Het Corona virus remt de mogelijkheden om fysiek te vergaderen. In Bepaalde situaties nog wel mogelijk, maar over het algemeen zal nu veel digitaal gebeuren. Een manier van werken die noodzakelijk is, maar die toch ook zijn beperkingen heeft. Even een klein overlegje met collega raadsleden zit er niet in en dat kan de besluitvorming  beinvloeden.

 

 

  • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

    In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.

  • Op 3 november meldde wethouder Schoon dat er overleg wordt gepleegd.