• D66 vraagt om lijst met onderwerpen van het college, welke de komende tijd noodzakelijk moet worden behandeld


  Het college heeft hier zich al over beraden en zal binnenkort een overzicht aan de raad doen toe komen.

 • In de comm BZM gaan wij het principe besluit voor de fusie op Voorne bespreken. De fractie zou graag een memo hierbij aan toegevoegd zien hoe men de uitwerking voor zich ziet nu er door de Coronavirus communicatieve beperkingen zijn.  Het college vindt dit nog te vroeg, maar in mei zal daar zeker over gesproken moeten worden

 • "Zoals u weet heeft de D66 fractie bij de begroting tegen de verhoging van de OZB belasting met 8 % gestemd. Nu heeft Vastelastenbond ontdekt dat de tarief stijging 16,3 %. Ook een inwoner , onafhankelijke van deze organisatie heeft dat ons gemeld. Hoe kan het college dit verklaren? Als er een hoger bedrag binnenkomt dan geraamd , gaat het college dit dan aan de inwoners compenseren?"

 • Verdere maatregelen recreatief verblijf Rotterdam-Rijnmond  Na eerdere maatregelen om recreatief verblijf in te perken, is het per woensdag 1 april ook niet meer toegestaan gebruik te maken van vaste seizoensplekken op campings, jachthavens, het strand en vakantieparken of deze te verhuren.

  Dit is besloten door de voorzitter veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ahmed Aboutaled. Een uitzondering blijft gelden voor nachtverblijf door seizoenarbeiders en tijdelijke bewoning (nachtverblijf door persoonlijke omstandigheden en zorgmedewerkers die in de regio werken).

  Deze extra maatregel wordt getroffen op nadrukkelijk verzoek van zorgpersoneel op de Zuid-Hollandse eilanden.

 • De zorgverleners geven aan dat de druk op de zorg al erg hoog is en vreesden de gevolgen van een extra toestroom van toeristen.
  Toeristen die nu op een camping of vakantiepark verblijven, hebben tot woensdag 1 april 16.00 uur om terug te keren naar huis. De maatregel geldt vooralsnog tot 6 april, maar kan verlengd worden. Dit is afhankelijk van de landelijke maatregelen.
  Daarnaast worden in de regio al vele extra maatregelen getroffen om extra zorgcapaciteit te organiseren, zoals de inrichting van Ahoy als tijdelijke zorglocatie.

 • VRAGEN EN ANTWOORDEN. omdat er geen verschil mag zijn tussen de verschillende gemeenten wordt binnenkort een vragen en antwoordenlijst gepubliceerd, zodra deze er is wordt hij gepubliceerd. Hieronder de verordening en de aanwijzingen.

Uitgangspunten vergaderen Brielle

Uitgangspunt is om vergaderingen doorgang te laten vinden wanneer uitstel van de te behandelen onderwerpen ongewenst is.

In overleg met de betreffende agendacommissies , het presidium en de voorzitter van de raad is voor de komende vergaderingen t/m april het volgende besloten:

Raad di. 31 maart 2020 

Gaat door

Commissie Samenleving ma. 6 april 2020

Vervalt

Commissie Grondgebied di. 7 april 2020

Vervalt

Commissie BZM woe. 8 april 2020

Gaat door (o.m. behandeling principebesluit fusie)

Presidium woe. 8 april 2020

Vervalt

Raad di. 15 april 2020

Gaat door (o.m. behandeling principebesluit fusie) let op: themabijeenkomst vervalt

Raad di. 21 april 2020

Vervalt

 

De vergaderingen vinden in aangepaste vorm plaats, waarbij voldaan wordt aan de door de overheid opgelegde maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus, met inachtneming van de voorwaarden qua rechtsgeldigheid cfm. Gemeentewet.

Zo zal er vergaderd worden zonder publiek. De vergaderingen zijn voor het publiek te volgen via de webcast, waardoor wordt voldaan aan de voorwaarde van openbaarheid. Indien een inspreker gebruik wil maken van het inspreekrecht, krijgt hij/zij daartoe ook de mogelijkheid. Tot slot wordt bij de positiebepaling rekening gehouden met de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter, in acht nemend het quorum van 9 raadsleden.

 • Maatregelen Gemeenteraadsvergadering Brielle

  Raadsvoorstellen
  7.01
  Onderzoek geloofsbrieven van tijdelijk raadslid i.v.m. verlof W.A. van Egmond
  7.02
  Afleggen eed of verklaring en belofte door tijdelijk raadslid
  7.03
  Wijziging samenstelling raadscommissies
  7.04
  Instemmen met de Wegsleepverordening gemeente Brielle 2020 en intrekken Wegsleepverordening gemeente Brie

 • 7.05
  Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2020 en intrekken Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2017
  7.06
  Instemmen met realisatie twee leslokalen met een semi-permanent karakter t.b.v. samenwerkingsschool Mr. Eeuwout en Geuzenschip
  7.07
  Kennisnemen van leerplichtverslag gemeente Brielle 2018-2019
  7.08
  Instemmen met de preventieve aanpak complexe scheidingen


  7.09
  Vaststellen nota ‘Gemeentelijke visie op lokaal sportakkoord’
  7.10
  Kennisnemen van de evaluatie nota ‘Gezondheidsbeleid 2016-2019’ en het huidige gezondheidsbeleid aangevuld met thema’s uit het preventieakkoord met één jaar verlengen
  7.11
  Aanwijzen van de griffier en commissiegriffier/plaatsvervangend griffier
  Het corona-virus en het gevaar voor de volksgezondheid vraagt om aangepaste maatregelen.
  *********************************
  ALLE VOORSTELLEN ZIJN UNANIEM GOEDGEKEURD

Voorgang Principe Besluit

Ook dit werk gaat door. In dit document vindt u alle stappen en data die nodig zijn voor een fusie op Voorne

 • Twee lokalen voor samenwerkende scholen in de Binnenstad van Brielle

 • Meester Eeuwout en Geuzenschip. Gemeenteraad Brielle unaniem

 • Uit het Briels Nieuwsland

  Complexe echtscheidingen: toch geen bezuinigingen

  Brielle – D66 wil voorkomen dat er in de Brielse begroting wordt gesnoeid op het budget voor begeleiding bij complexe echtscheidingszaken. Dat zijn de zogeheten 'vechtscheidingen' waarbij de ouders niet meer door een deur kunnen en kinderen er veel hinder van ondervinden. • In plaats van snoeien op het budget, zoals het college voorstelde, zou er dus eigenlijk meer aandacht moeten komen, vindt D66. Hun voorstel kreeg zoveel steun dat het college nu inderdaad van plan is af te zien van de kortingen.

  De partij wordt hierin gesteund door de Adviesraad Sociaal Domein Brielle. Kinderen mogen niet in de kou komen te staan. • Maar liefst 60% van het j
  Jeugdzorggeld gaat naar zorg die samenhangt met complexe scheidingen.

  Wensen zijn het verhogen van de frequentie van het echtscheidingsspreekuur, het aanbieden van relatiecoaching en het verhogen van de signaalfunctie bij scholen en de professionals van de schuldhulpverlening en Antes.