Fusiecommissie vergadering op 26 oktober ook digitaal

De fusiecommissie komt maandag a.s. digitaal bijeen

Naast de verschillende veslagen komen de volgende onderwerpen aan bod :

- concepte herindelingsontwerp (basis document voor de fusie)

- herindelingsscan (finaciele scan door Provencie Zuid-Holland)

- De toekomstige radenbijeenkomst (ook digitaal)

- voortgang fusie en update communicatie

Raadsvergadering 27 oktober a.s.

Deze vergadeing is alleen digitaal te volgen via de gemeentesite.

Aanvang 20.00 uur

Naast de gebruikelijke stukken:

- inspreker namens Comite Noordpoort

onderwerpem

- begroting Veiligheidsregio 

- wegsleepregeling

- Baastion iX

 • Fractie overleg standpunt 1 april monument

  Velen benaderen ons met de vraag welk standpunt de D66 fractie inneemt t.a.v. het plan 1 april monument. De fractie is hierover in overleg en zal zoals gebruikelijk een weloverwogen standpunt innemen welke op 27 oktober in de raadsvergadering kenbaar gemaakt wordt.

 • Tuinders verwijten gemeente niet goed met hen om te gaan

  Tuinders (rond de biostook) vinden dat de gemeente niet goed met hen is omgegaan. Zij gaan in beroep en maken evt. juridische stappen.

  Maar de antwoorden die voor een bepaalde datum geleverd moesten worden waren er niet!!!! Voldeden gewoon niet aan de voorwaarden !!!!

TEKST SMEEKSCHRIFT mbt Noordpoort

Smeekschrift

Edelachtbare heer burgemeester, waarde Gregor,

Wij, de stichting Noordpoort i.o., met sympathisanten komen hier om een petitie met ruim 800 handtekeningen aan te bieden, van Briellenaren, waaronder zeer veel buurtbewoners van het Noordeinde, die zich verzetten tegen de plannen voor het zogenoemde nieuwe 1 aprilmonument.

Ook wij stellen prijs op een gepaste viering van 450 jaar bevrijding van de Spanjaarden. Kennelijk op voorspraak van de gewaardeerde groep Kanonnen & Affuiten is, voor ons in het verleden, de wens gegroeid om, met inschakeling van het architectenbureau Ro & Ad dat nieuwe monument vorm te geven.

Om verschillende redenen hebben vele Briellenaren zich niet geroepen gevoeld hierin te participeren. In de loop van het voorbereidingstraject werd de Brielse samenleving duidelijk in welke richting de ontwikkeling van het monument zich bewoog. Het werd een monumentale toren waaraan een flink prijskaartje hing. Veel mensen werden eerst toen pas wakker. Voor degenen die allang hiermee bezig waren, natuurlijk veel te laat.

Ook beseffen wij dat we vanuit een achterhoedesituatie komen omdat wij de boel een tijdje hebben aangezien. Niet goed misschien, want zo verspeel je kansen op invloed. Dat niet alleen, de karavaan trekt verder ondanks dat de honden blaffen.

Niettemin vinden wij de oprichting van een grote houten toren een slecht idee. Enerzijds vanwege de omvang en de aard van de toren, in complete disharmonie met de omgeving, en anderzijds vanwege de hoge kosten van het project waarover slechts in een laat stadium duidelijkheid ontstond. Dit, budgettair gezien met voorbijgaan aan dringende noden nu en in de toekomst van de Brielse samenleving.

Wij vinden dat onze ideeën beter aansluiten bij de cultuurhistorische omgeving, de viering, het benodigde budget, waaronder een alternatief waarvoor zeer verwonderlijk niet gekozen is, ondanks onze steun door

middel van inzendingen vanaf de start van dit project, misschien wel in onze betweterigheid, maar toch.

Onze mening hebben wij eerder verwoord tijdens ons inspreken in de commissie Grondgebied van 6 oktober jl. Wat wij, en met ons een almaar groeiende groep Briellenaren vinden, hebben wij hieronder samengevat als volgt:

1. Het meer uitgraven van poort en oude stadsdelen;

2. De poort voor een deel, herstellen;

3. De oude stadspoort herbouwen.

Over de participatieprocedure hebben wij ons voorts verwonderd. Een overkill aan informatie met alle gevolgen van dien. Helaas, naar onze inschatting een die de juridische toets qua inspraak niet kan doorstaan. Zoals ook ’n informatiebijeenkomst zelfs in vakantietijd en niet in Brielle zelf. Vanuit de organisatie stond men vooral op zenden (!) en werden pogingen om alternatieven aan te geven, afgewimpeld.

Evenals onze voorgangers zo'n meer dan 454 jaar geleden, met alle respect, smeken wij u op uw schreden terug te keren en met ons in overleg te treden om deze impasse, in het belang van Brielle, te doorbreken.

Want er komen andere tijden.

Met alle hoogachting,

Stichting Noordpoort i.o.

 

 

Den Briel, 20 oktober 2020.

Ook een ander geluid!

 

 

Naast de vele reacties o.a. in het Briels Nieuwsland van deze week op de voorpagina van het Comite Noordpoort , ook  een ingezonden stuk van een deelnemer aan de gesprekken om te komen tot een nieuw monument.

De meningen lopen uiteen. 

Ook belangrijk om te lezen wat iemand zelf heeft ervaren en dat nog steeds doet!!

DIGITAAL vergaderen wordt wellicht "gewoon"

Op dinsdagavond 13 oktober vergaderde de Commissie Bestuurllijke Zaken en MIddlen van de gemeente Brielle digitaal. Het Corona virus remt de mogelijkheden om fysiek te vergaderen. In Bepaalde situaties nog wel mogelijk, maar over het algemeen zal nu veel digitaal gebeuren. Een manier van werken die noodzakelijk is, maar die toch ook zijn beperkingen heeft. Even een klein overlegje met collega raadsleden zit er niet in en dat kan de besluitvorming  beinvloeden.

De BZM vergadering van di. jl. stond vooral in he teken van de gemeentelijke Financiën. De fracties waren in de gelegenheid om technische vragen in te diene, wat zij ook deden. De vrage waren voor maandag 12 oktober 09.00 uur ingediend en ze werden al op dinsdag 13 oktober om 16.00 uur schiftelijk beantwoord. Hulde , dat leverde weinig aanvullende vragen op . Nu maar afwachten op de politieke reacteis op disndag 3 november.

 

Beantwoording technische vragen begroting 2021-2024 compleet

De fracties van D66, CDA en IBGB ( en later PvdA) hebben technische vragen gesteld over de begroting van het komende jaar. Hierbij de complete lijst met vragen en de antwoorden.

Participatieoverzicht 1 april monument

Hoewel het overzicht te vinden is op de gemeentesite hierbij de lijst van participatie momenten en met wie . Accenten zijn van mij persoonlijk. Dan hebben we het over dezelfde lijst!

 • Bestuur afdeling D66 Voorne

  Op de Alg. Leden Vergadering van D66 Voorne is er een nieuw bestuur bij afdeling Voorne D66 gekozen:
  Christiaan van Bremen: voorzitter
  Jan Bakker : secretaris / penningmeester
  Theo Horbach: algemeen bestuurslid
  Lies van der Pol; bestuurslid nieuwe leden en duurzaamheid

 • Laatste zelfstandige begrotingen Voornse gemeenten

  De komende begrotingen in de Voornse gemeenten zijn de laatste begrotingen die men zelfstandig kan vaststellen. Na het komende jaar zullen de begrotingen bekeken worden of ze het fusieproces niet negatief zullen beïnvloeden .
  Neemt niet weg dat er kritisch naar elkaar zal worden gekeken .

Biostook onderwerpen : verderop op de site!

Soms moetn de pagina's opnieuw ingedeeld worden, omdat er dan te veel items komen op 1 pagina. Boven in de groene balk kan u andere pagina's van de site vinden! 

1 april monument

Verklaring van geen bezwaar omgevingsvergunning is voor coalitiepartijen IBGB, VVD en PvdA geen probleem. Met andere woorden zij vinden dat het 1 april monument zoals voorgesteld er kan komen. 

Het CDA is tegen i.v.m. de kosten van het geheel. De fractie heeft zich niet uitgesproken over het ontwerp of het participatie traject

De D66 fractie heeft nog geen advies gegeven. De reden hier voor was dat de fractie zich afvraagt:

a) wat zijn nu precies de redenen waarom het comite het voorgestelde niet wenst. De fractie kan nog geen duidelijkheid krijgen over de inhoudelijke argumenten (niet mooi....maar ja). De keurige inspreker namens het Comite Noordpoort kon daar geen echt antwoord op geven.

b) de fractie vraagt zich af wat er niet goed is gegaan bij het participatie traject, want de overlegde lijst met data en organisaties en presentaties is nog nooit zo groot geweest als bij dit project . Waarom zijn de "tegenstanders" niet komen opdagen op die momenten? Aan de voorlichting en aankondiging zou je zeggen kan het niet liggen.(De gesuggereerde voorkeur bij uitnodigingen werd door de inspreker niet aangetoond ).  De informatie bijeenkomst in Vierpolders is wat ongelukkig gepland, maar ook daar zijn verschillende aankondigingen geweest in regionale en lokale nieuwsmedia en "ja" een van de grootste tegenstanders van het project riep op niet te gaan omdat het geen zin had.

c) het geld is voor de fractie geen probleem, maar dan wel met  iets wat door velen gedragen kan worden 

d) er is een vraag of de fundamenten een dergelijk kunstwerk kunnen dragen ( dat wordt nader onderzocht) 

Overziende is er dus een meerderheid in de raad van 27 oktober om met het 1 april monument door te gaan. Stem verhouding bij 17 raadsleden: 12 stemmen voor (IBGB, VVD, PvdA), 3 tegen (CDA) en 2 stemmen D66 nog niet bekend.

 

CORONA : BEPERKINGEN VOOR FUSIE BIJEENKOMSTEN

Bij fusiebijeenkomsten is het normaal dat je als raden regelmatig bijeen komt om elkaar in een andere context beter te leren kennen. Helaas brengt ook hier de Corona roet in het eten. Toch gaat het proces door en worden er allerlei digitale mogelijkheden onderzocht om de contacten te verbeteren en het proces doorgan te laten vinden.

In het fusieproces ziijn er nu vooral veel proces voorstellen geweest en komen nu stap voor stap meer inhoudelijke onderwerpen aan bod. Ieder beseft dat proces voorstellen weinig weerstand opwekken als ze maar transperant en goed omschreven zijn.

In de laatste bijeenkomst op 28 september kwam het communicatieplan op tafel: een duidelijk en goed stuk. Wel is het nu van belang om ook het participatie traject (Contact met inwoners, ondernemers etc) goed op poten te hebben.

VOORTGANGSRAPPORTAGE HIER ONDER BESCHIKBAAR

FUSIE NIEUWS NU OPGESLAGEN ACHTER KOPJE FUSIE.

ACTUEEL NIEUWS GEWOON OP DEZE START PAGINA 

9_ Memo Voortgang Fusie 17 september 2020

Volgende MEMO over de voortgang opgesteld door fusie begeleiding

 • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

  In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.