RAADSVERGADERING IN BRIELLE OP 26 MEI MET 35 AGENDAPUNTEN

VOLLE AGENDA

De raadsagenda in Brielle is veel te vol. Dat realiseren de raadsleden en het college van B&W zich ter dege. Toch is het van belang om een aantal zaken te besluiten .

We noemen hier een aantal onderwerpen die op de agenda staan:

45 ingekomen stukken (nou das niet te doen )

dan o.a.

- fusiee Voorne ,plan van aanpak en vorming bestemmingsreserves

- verordening gezamenlijk fusie commissie en personele invulling

- streekarchief (diverse documenten)

- concept begroting SVHW

- Zienswijze 1e begrotingswijziging VRR begroting 2020  en begroting 2021

- Syntrophos

- GGD Rotterdam

- DCMR

- onderzoeksrapport Rekenkamer Energie & (ecologische) duurzame ontwikkeling

- Instemmen Warmtransitievisie

En nog meer dus.

Daarna nog een besloten vergadering 

We zijn dus nog niet thuis

Gemeenten Voorne-Putten betrekken inwoners bij planvorming duurzame opwekking elektriciteit

De vier gemeenten willen van o.a. inwoners op het eiland weten waar zij vinden dat elektriciteit duurzaam opgewekt kan worden met behulp van zon en wind. De informatie die de gemeenten ophalen, wordt meegenomen in het plan dat de regio Rotterdam-Den Haag op dit moment aan het maken is voor de energietransitie, de Regionale Energiestrategie (RES). 

In de RES staan de praktische stappen die de regio wil zetten om te komen tot een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor de inwoners van de regio Rotterdam-Den Haag en dus ook Voorne-Putten. Vanwege de coronamaatregelen voeren de gemeenten de gesprekken met inwoners grotendeels online. Inwoners kunnen hun mening geven via een peiling, die zowel digitaal als op papier kan worden ingevuld, twee digitale inwonersavonden en een werksessie voor ondernemers en andere organisaties, zoals natuurorganisaties, belangenorganisaties enz. Ook worden circa 20 inwoners van Voorne-Putten telefonisch geïnterviewd. 

De gemeenten hopen dat veel inwoners willen meedenken en -praten! Bijvoorbeeld over hoe belangrijk zij het duurzaam opwekken van elektriciteit vinden. En hoe zij elektriciteit duurzaam zouden opwekken, welke keuzes zij zouden maken en hoe inwoners willen meeprofiteren van de opbrengsten van zonne- en windenergie. 

De ontwikkeling van de RES bevindt zich in de conceptfase en geeft een tussenstand van waar we op dit moment staan met de ontwikkeling van de RES. De concept-RES wordt de komende tijd besproken door de gemeenteraden van de vier gemeenten. De raden gebruiken de wensen, ideeën en voorkeuren van inwoners én de eerder opgestelde Energieverkenning Voorne-Putten bij het opstellen van hun wensen en bedenkingen op de concept-RES. Zo worden de perspectieven vanuit de inwoners en het landschap meegenomen in de ontwikkeling van de definitieve RES. De definitieve RES moet op 1 juli 2021 worden ingediend bij de rijksoverheid. 

Inwoners kunnen meedoen met de digitale peiling via deze link of een papieren versie opvragen bij hun gemeente via 0181 47 11 11. Aanmelden voor de digitale inwonersavonden op 28 mei en 4 juni kan via deze link

HEEFT U WEL EEN KEUZE ??????????????????

HEEFT U WEL EEN KEUZE?

' De gemeenten hopen dat veel inwoners willen meedenken en -praten! Bijvoorbeeld over hoe belangrijk zij het duurzaam opwekken van elektriciteit vinden. En hoe zij elektriciteit duurzaam zouden opwekken, welke keuzes zij zouden maken en hoe inwoners willen meeprofiteren van de opbrengsten van zonne- en windenergie '.  

Met de bovenstaande enquete willen de gemeenten inwoners betrekken bij het vraagstuk. De vraag is wel beperkt tot zon - en windenergie. Heeft u wel een keuze of is deze al gemaakt... De Regionale Energie Transitie (RES) is nog niet door de raden vastgesteld en verder zelfs hebben de raden daar dan nog wat over te vertellen ?

Commissies in Hellevoetsluis en Westvoorne komen niet tot voordracht fusiecommissie

In Westvoorne en Hellevoetsluis is geen overeenstemming tussen de politieke partijen om te komen tot een voordracht van raadsleden voor de fusiecommissie op Voorne. Hoewel het een "technische"commissie (Mieke Bakker (D66 HV) en a-politiek moet zijn Bianca Verschoor (Groen Links HV) kwam men er niet uit. Men wil nu overleg op Voorne. Brielle heeft echter aan de opdracht voldaan. 

De tijd is kort omdat in de week van 25 t/m 29 mei de besluiten er moeten liggen om geen vertraging op te lopen.

 

LEEFBAARHEID RUGGE IN HET GEDING, REACTIE B&W HARD NODIG

Er zijn van de week twee zaken duidelijk geworden:

1) een onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten was zeer noodzakelijk en bleek onvoldoende om compleet beeld te krijgen  hoe het is gesteld  in Brielle. De opzet van het onderzoek was te klein en de uitkomst zeer, zeer teleurstellend.

2) via een brief van de bewoners uit de wijk Rugge lijkt er een heel veel aan de hand te zijn in de Wijk, wat gelijk moet worden aangepakt. Uit de brief blijkt grote overlast en toenemende irritaite over niet aangepast  gedrag van "werknemers "uit andere landen en slechte communicatie met de gemeente.

Was dit allemaal niet van te voren voorzien: De D66 fractie en het CDA hebben er meer maals op aangedrongen werk te maken van de signalen in de wijk Rugge. Een ondersoek naar huisvesting van migranten (en de gevolgen daarvan ) heeft zeker 2 jaar op zich laten wachten. De D66 fractie heeft bij de laatste begrotingsbehandeling in november gezegd dat er een onderzoek moet komen , omdat er volgens hen veel mensen wonen die de OZB belasting niet betalen en dat er illegale huisvesting is. Ook na vergaderingen van de wijkvereniging, waar de klachten naar voren kwamen,  zijn er raadsvragen gesteld . Nu blijkt er niet of te weing op te zijn ingesprongen.

Signalen vanuit Rugge zijn niet voortvarend opgepakt. Nu er raadsbreed verontrust is gereageerd, komt het college in actie. We houden dat zeker in de gaten.

 • PLAN VAN AANPAK FUSIE VOORNE IS POSITIEF ONTVANGEN IN BRIELLE

  De commissie BZM in Brielle heeft in haar vergadering ingestemd met het Plan van Aanpak fusie op Voorne.
  De commissie heeft er vertrouwen in dat de manie beschreven in het PvA zal leiden tot een "goede nieuwe " gemeente.
  @6 mei komt er definitieve KLAP op.

 • SANESTELLING FUSIECOMMISSIE VANUIT BRIELLE BEKEND

  Vanuit Brielle komen de volgende raadsleden die de gemeenteraad van Brielle vertgenwoordigen in de fusiecommissie:
  Johan t Mannetje (IBGB)
  Frans Joost Heiboer (VVD)
  Henk Abrams (CDA)
  Wim Smit (D66)
  Als een van bovenstaande niet aanwezig kan zijn zal Ben van Stijn (PvdA) plaats nemen in de fusiecommissie.

schriftelijke vragen fractie D66 betreffende procentuele verhoging OZB

Nadat de eerste vragen hierover zijn beantwoord nu de vervolg vragen . We kijken uit naar de antwoorden van het college

PLAN VAN AANPAK FUSIE OP VOORNE

Dit plan van Aanpak wordt de komende tijd besproken in de diverse raadscommissies in de Drie gemeenten op Voorne. later in mei zal het door de raden moeetn worden vastgesteld

DUE DILLIGENCE ONDERZOEKS SCOPE

Voorstel welke onderwerpen er behandeld gaan worden in het Due Dilligence Onderzoek bij de fusie van de drie gemeenten op Voorne. Ook dit wordt eerst voor besproken in commissies en dan vastgesteld.