Deze site wordt langzamerhand afgebouwd, nieuwe nieuwsfeiten zullen niet worden toegevoegd (www.onsbrielle.nl)

De oprichting van ONS Brielle

Onderstaande brief is aan de leden van D66 Brielle verstuurd : 

 

 

U bent lid van D66 en woont in de gemeente Brielle. Jarenlang heeft de D66-fractie in de gemeenteraad, ook namens u, het democratische partijgeluid laten horen. Daarbij is steeds geprobeerd - zoveel mogelijk - de landelijke partijlijn te ‘vertalen’ naar plaatselijke standpunten. Helaas begon dit steeds meer te knellen.

Onvoldoende ruimte voor eigen geluid

De landelijke partijkaders van D66 bieden onvoldoende ruimte voor een eigen Briels geluid en eigen lokale inzichten. Binnen  de D66- fractie Brielle groeide de behoefte de zaken waar inwoners van Brielle in hun directe leefomgeving tegen aan lopen naar eigen inzicht en zonder ‘landelijke rugzak’ behartigen.

De toegevoegde waarde van de landelijke partij en ook de ondersteuning uit Den Haag komt, zo blijkt regelmatig, niet echt uit de verf. De ideële landelijke opstelling en doelen van de partij worden door veel inwoners niet begrepen in relatie met de lokale praktijk. Sterker nog: sommige landelijke standpunten zorgen, zo merken wij, bij tijd en wijle voor een minder positieve reactie op onze fractie en creëren geen gevoel van betrokkenheid.

Onafhankelijke lokale partij

De raadsfractie van D66 Brielle heeft daarom, in overleg met een groep D66-leden in Brielle,  besloten zich per 1 april 2021 los te maken van de landelijke partij. D66 Brielle gaat zelfstandig verder als onafhankelijke lokale partij, met de naam ONS Brielle. De twee D66 raadsleden, Wim Smit en Ingrid Dudink - die in 2018 op persoonlijke titel zijn gekozen en benoemd - blijven hun zetels bezetten, maar niet meer onder de vlag van D66.

Leefomgeving en veiligheid

ONS Brielle zal op lokale en regionale zaken een ander, scherper standpunt innemen. Dat zal vooral gebeuren waar de kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid voor de inwoners wordt aangetast. Te denken valt aan de opgelegde energietransitie op kosten van of ten nadele van de burger, verrommeling van het landschap, achterblijvend onderhoud van straten en openbaar groen, opzet van woningbouwplannen, onveilige verkeerssituaties, luchtvervuiling, geluidsbelasting, kunst en cultuur, huisvesting van arbeidsmigranten, etc.

Focus: behoud Brielse voorzieningen

De focus van ONS Brielle ligt op behoud van de eigenheid en leefbaarheid van de kernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Dit betekent behoud van de huidige sport- en cultuurvoorzieningen en faciliteiten en behoud van het omliggende groene open polderlandschap. Deze focus geldt met name ook voor de periode na 1 januari 2023, wanneer Brielle deel is geworden van de fusiegemeente Voorne aan Zee.

Voor alle inwoners

De nieuwe partij ONS Brielle wil alle inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal  vertegenwoordigen en voor alle inwoners aanspreekbaar zijn. De partij hanteert daarom als motto: “We zijn niet links, we zijn niet rechts, we zijn er voor de inwoners van Brielle”.  ONS Brielle zal niet de spreekbuis van specifieke belangengroepen zijn. De partij wil dicht bij de inwoners staan en voortdurend in gesprek blijven. Daartoe zal contact worden onderhouden met leden, sympathisanten, verenigingen, clubs, wijkverenigingen en andere organisaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de drie kernen. ONS Brielle wil de bestaande sociale samenhang onder de inwoners behouden.

Tijdig informatie

Een deel van de Brielse leden van D66 zal niet verrast zijn door de vorming vanuit D66 Brielle van een nieuwe lokale partij. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat sommigen zich toch wat overvallen voelen. Het is daarom ook dat wij u met deze brief tijdig en volledig willen informeren over de achtergronden van ons besluit.

Uw keuze

Uiteraard bent u geheel vrij lid te blijven van de landelijke partij D66. U valt dan organisatorisch onder de D66 afdeling van de omliggende gemeenten. Het is uw eigen keuze of u zich bij onze nieuwe lokale partij wil aansluiten, of dat u dat liever niet doet. Mocht u daar wel toe besluiten dan horen wij uiteraard graag van u.

De actuele ontwikkelingen rond onze nieuwe partij zijn binnenkort te volgen op site www.onsbrielle.nl en Facebook ONS Brielle . Voor meer informatie of overleg kunt u uiteraard contact opnemen met Wim Smit, fractievoorzitter en raadslid, tel. 06-57404511, met Ingrid Dudink, raadslid, tel. 06-40516981 of met Ariaan Bohnen, voorzitter van het bestuur, tel. 06-38847797.

Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Partij ONS Brielle

Wim Smit

(fractievoorzitter)

College Brielle wil toch houten monument

Persbericht ‚Äč

Brielle, 30 maart 2021

 

Nummer 2009 – Noordpoort op bastion IX: beleven hoe het vroeger was

Noordpoort op bastion IX: beleven hoe het vroeger was 

Gemeente Brielle werkt aan een opwaardering van bastion IX. Van heinde en ver is bekend wat op 1 april 1572 op deze historische locatie in Brielle is gebeurd. Op de locatie zelf is hier helaas weinig over terug te vinden. Het streven is om van bastion IX een (ontmoetings)plek te maken voor inwoners en bezoekers van BrielleEen plek waar je als Briellenaar trots op bent, samenkomt en de geschiedenis kunt herbeleven

 

Vanaf de zomer van 2018 hebben diverse Briellenaren over de inrichting van bastion IX meegedacht. Hier kwamen vier hoofdideeën uit, waaronder de poort die toegang gaf tot de binnenstad nabouwen en het maaiveld verdiepen. Dit heeft geresulteerd in een – door de participanten – gedragen ontwerp waar de poort in hout is nagebouwd en het maaiveld tot het niveau van 1572 is verdiept. 

Eind 2020 zijn de benodigde vergunningen ter inzage gelegd. Hierop zijn 53 zienswijzen ingediend. De meeste indieners zijn het eens dat de historisch belangrijke plek opgewaardeerd moet worden, zodat je het verhaal van 1 april 1572 kunt ervaren. Een veel gehoord bezwaar van de indieners is dat de voorgestelde planontwikkeling de monumentale waarden van de locatie te veel aantast. Over deze monumentale waarden zijn ook vragen gesteld door de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Om deze reden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is het Noordpoort ontwerp - op basis van de resultaten van de onderzoeken - op meerdere punten aangepast. De meest zichtbare aanpassing is het verwijderen van beide zijkanten van de poort.  

Definitief ontwerp Noordpoort

Het concept van een abstracte kopie van de Noordpoort blijft gehandhaafd. De eigentijdse inrichting van Bastion IX laat zien en beleven hoe het vroeger was, zonder de monumentale vesting aan te tasten. Door het subtiel toevoegen van licht, geluid en reliëf op de houten balkenstructuur van de Noordpoort kan er informatie overgedragen worden. Daarnaast is er een ‘Geuzenlijn’ in het definitief ontwerp opgenomen die de aanlooproute van de Geuzen markeert. Door tussenniveaus in de wallen te maken ontstaat er een theater setting. 


Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het definitieve ontwerp. De commissie Bestuurlijke zaken en middelen brengt tijdens de vergadering van dinsdag 13 april 2021 advies uit op het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt het definitieve ontwerp op 28 april 2021. Beide vergaderingen zijn live te volgen via www.brielle.nl/gemeenteraad.

 

 

Overige plannen bastion IX

Naast het plan voor de Noordpoort wordt er gewerkt aan een plan om in de kazemat op bastion IX  historische personages het verhaal van 1 april te laten vertellen. Ook staat de herinrichting Dijkstraat op de planning. Omwonenden worden later dit jaar per brief uitgenodigd om over de inrichting van de straat mee te denken. Alle plannen samen zorgen ervoor dat bastion IX een plek wordt om samen te komen en meer te kunnen leren over de geschiedenis.

Alle informatie over de plannen voor bastion IX, inclusief het definitief ontwerp van de Noordpoort, is te bekijken via www.brielle.nl/1aprilmonument.

Nu website over de fusie van de gemeenten op Voorne:

www.naar1gemeenteopvoorne.nl

informatieve website