Gezamenlijke radenbijeenkomst Voorne-Putten over de Acute Zorg in het Brestheater Brielle

Op 13 juni was deze bijeenkomst, waarin een rapport werd besproekn over de acutee zorg op VP. Vooral de aanrijtijden waren een bron van zorg. Hoewel het rapport beschrijft dat de langere tjden niet tenkoste gaan van de zorgkwaliteit, was dit voor velen toch een vraagteken. Wel werd duidelijk dat gemeenten zelf heel veel kunnen doen om inwoners te helpen bij het verkrijgen van de directe hulp. Dit betekent aan de bak gaan!

Rapport Bestuurlijke verkenning Gemeente Westvoorne wordt 26 juni besproken

Uitvoeringsvoorstel Binnenstad en havenvisie

Wat gaan we er van terugzien ?

Het college heeft gekozen. In de aanbiedingsbrief wordt het volgende genoemd:op korte termijn  starten met de voorbereiding van de realisatie van:

- Turfkade als terrassenkade (inclusief steiger)

- Brug over het Zuidspui, als verbinding tussen Turfkade en Bleijkersbolwerk

- Entreegebied Veerhaven

- Entree P.v.d.Wallendam

- Versterking ontvangstlocaties (bebording c.a.)

- Routemanagement (banieren en licht, routeprofiel, route op en onder de wallen)

- Herinrichting Bastion IX (reeds gestart)

Is de rest van de baan nee. Het college handhaaft het plan voor de doorsteek , maar gaat dat nader onderzoeken. Ook de andere zaken wil men doorzetten, maar niet nu.

Het wordt besproken in de comm. BZM op 18 juni en in de raad van 2 juli

 

Heeft u belangstelling voor de bestuurlijke Samenwerking op Voorne Putten , moet u zeker deze brief lezen.

7.01 2019-05-14 Verkenning Voorne-Putten versie GS.docx

Hoe denkt Gedeputeerde Staten )provincie Zuid/Holland' over de samenwerking op Voorne Putten. Zeer interessante brief. Hoe pakken we dat op=

Biostook In Vierpolders

In de commissie vergadering heeft een inwoner van Vierpolders zijn bezwaren kenbaar gemaakt tegen de voorgenomen plaats van een biostook aan de Tuindersweg. Ook vanuit het dorp Vierpolders zijn er verschillende berichten gekomen dat men hier niet echt vrolijk van wordt en voelt men zich tot nu toe nie serieus genomen.

De D66 fractie heeft bij monde van Mevrouw Dudink ook vagen gesteld naar de keuze van Biostook, omdat er ook tuinders zijn die kiezen voor zonnepanelen met een grote opbrengst.Ze zette grote vraagtekens bij het verstoken van het snoeihout en de zekerheid dat dit voorhanden blijft. Verder was ze benieuwd naar de verdere procedure, want er is nog steeds geen plan ingediend. Ze is ook benieuwd naar de afwijzing van de vershillend alternatieve plaatsen. Ze verwacht dat dit aan de orde komt als het als plan in de commissie aan de orde komt.

Op 27 juni wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het Dijckhuis om over de plannen te praten.

Gemeente Brielle:

Komende vergaderingen:
   
   
dinsdag 18 juni 2019: Commissie bestuurlijke zaken en middelen    
dinsdag 2 juli 2019: Gemeenteraad   *


Alle raads- en commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het Stadhuis, Markt 1 in Brielle.

* de gemeenteraadsvergadering van 2 juli begint om 16.00 uur

 • Meeuwenoord

  Het voorstel voor Meeuwenoord roept nogal wat vagen op. Zeker gezien de financiële voorstelling van wethouder van der Kooij.
  Hij wil per 1 september beginnen (en dat willen de fracties ook) maar zegt geen budget te hebben, Door te schuiven met budgetten (Andere zaken niet uitvoeren) zou hij snel tot uitvoer willen komen. Dat ging de fracties te snel en VVD,CDA, PvdA en D66 nemen het mee terug voor overleg. Op 2 juli komt dan het definitieve oordeel.

 • Slagveld

  De vragen van D66 zijn beantwoord door het college, maar schieten de bewoners van het Slagveld hier iets mee op ?

  Het antwoord moet we schuldig blijven. Het college zegt nu bij monde van wethouder van der Kooij dat er andere prioriteiten moeten worden gelegd. Dus wachten.
  D66 denkt na hoe nu verder.

 • Combinatiefunctionaris

  Op verzoek van D66 is de functie en inhoud van werkzaamheden van de de combinatiefunctionaris onderzocht. Duidelijk is geworden dat de veronderstelling van D66 , te weinig bekendheid en duidelijkheid waar is gebleken. Er vindt nu een intensivering plaats voor het werk van de combinatie functionaris en vanaf 1 jan 2020 is deze er ook voor ouderen. Succesje voor D66 want wij hebben het onder de aandacht gebracht

motie Meeuwenoord van CDA en D66

Een motie om het college aan te sporen met duidelijkheid te komen voor de bewoners van Meeuwenoord.Vage toezeggingen , weinig concreets. We willen nu duidelijkheid.

Schriftelijke vragen D66 Slagveld

Beantwoording vragen van D66 op 5 maart zijn niet beantwoord. Vandaar dat we alsnog schriftelijke vragen hebben ingediend om duidelijkheid te krijgen voor de bewoners van het Slagveld.

Wat zei D66 in de raad van Brielle over de Renteloze Lening

Van Sleenstraat Brielle

 

 "De D66 fractie is zich er van bewust dat deze renteloze lening een steuntje in de rug is. Gezien de problemen: een kleine druppel op de gloeiende plaat. In het geheel van zaken die moeten plaats vinden een heel klein stapje.

Het geheel is zeer complex en niet zo maar op te lossen. Elke stap die de gemeente en de bewoners doen, moet worden overwogen. Er zitten vele juridische klemmen en ogen aan , waarbij samenwerken tussen gemeente en bewoners een must is. Hierbij moeten we niet vergeten dat we te maken hebben met "bouwcriminelen" die er alles aan zullen doen om zich zelf vrij te pleiten.

Kopers we staan achter u . We willen u helpen, alleen het is zoals gezegd verre van simpel . Dit wordt hier en daar nog wel eens gesuggereerd. We kunnen niet zo maar pak weg 300.000 euro beschikbaar stellen, daar zijn regels voor en daar zullen wij ons aan moeten houden.

Alles wordt aangegrepen , alles onderzocht, alle mogelijke procedures worden aangegrepen om te komen tot bewoonbare woningen.

Dit is een steuntje in de rug, voor iedere koper weer anders en nogmaals daar zijn we ons van bewust. Zie het als een klein stapje"

We weten dat kopers het heel zwaar hebben en zijn onder de indruk van de vele steun die ze vanuit de inwoners van Brielle mogen ontvangen (2355 aangeboden handtekeningen onder een petitie: help de kopers). We volgen dit net als andere partijen op de voet, worden elke week van de situatie op de hoogte gehouden en nemen kennis vande gesprekken die de gemeente met de kopers heeft en steunen waar nodig elke stap. Dat dit niet in het openbaar gebeurt moet duidelijk zijn . In de raad sprak Ben van Stijn (PvdA) zijn verbazing uit over het feit dat deze bouwer , door de rechter aangepakt en veroordeeld tot het doen van herstel werkzaamheden, gewoon zijn gang kan gaan. Ook wij steunen deze gedachte : te gek voor woorden.

Uitvoeren omgekeerd inzamelen gaat niet zonder slag of stoot

 

 

 

Samenwerking

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.