Aanvraag omgevingsvergunning Tuinders wordt niet in behandeling genomen

In de brief, hieronder te downloaden staat  het volgende mbt de aanvraag vergunning het volgende:

Wij besluiten daarom op grond van artikel 4:5, eerste lid, onder c van de Algemene wet bestuursrecht, om uw aanvraag (d.d. 5 juli 2020) om een omgevingsvergunning niet verder in behandeling te nemen.

Verder het volgende over bezwaar maken door indieners:

Bezwaar U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam.

Als u het geheel heeft gedownload kan ieder kennis nemen van de stand van zaken mbt het aanleveren van de antwoorden.

Raadsinformatiebrief inzake aanvraag omgevingsvergunning Tuinderweg 10

FUSIE NIEUWS NU OPGESLAGEN ACHTER KOPJE FUSIE.

ACTUEEL NIEUWS GEWOON OP DEZE START PAGINA 

9_ Memo Voortgang Fusie 17 september 2020

Volgende MEMO over de voortgang opgesteld door fusie begeleiding

RES succes D66 Hellevoetsluis

Ook moties D66 Hellevoetsluis mbt KLARE TAAL,PARTICIPATIE RES,LANDSCHAPPELIJKE INPASSING, UNANIEM door de raad aangenomen

Drie moties ingediend door D66 Westvoorne (mbt de RES)door de raad aangenomen .

 • Participatie

  Iedere inwoner wordt uitgedaagd om mee te doen met het realiseren van de uitwerking van de energiestrategie

 • Landschappelijke inpassing

  Het realiseren van duurzame wind- en zonne- energie gaat samen met versterking van het landschap , de natuur en de recreatie.

 • Klare Taal

  Voer de discussie op een voor iedereen toegankelijke wijze

Staatscourant 23 september 2020

Voor de goede orde: de huidige aanvraag zal nog steeds beoordeeld moeetn worden. De verordening is voor evt . nieuwe aanvragen.

Uit het AD van donderdag 24 september

Brielle blokkeert stook-fabriek

Brielle blokkeert elk plan voor een stookfabriek in de polderrand van de stad. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten dat er nieuwe regels komen voor het buitengebied. In de tussentijd is het gedurende zeker een jaar verboden daar een biomassacentrale te bouwen. Daarna blijft dat zo.

Kwekerij De Vesting aan de Bollaarsdijk in Brielle was van plan de eigen kassen en kassen van een ander bedrijf te gaan verwarmen door het verbranden van snoeihout. Een deel van de omwonenden kwam hiertegen in verzet. Initiatiefnemer Robin Grootscholten zegt nu dat de stekker uit de plannen is getrokken. ,,Een kleine installatie is niet rendabel te krijgen met de strengere eisen qua uitstoot. Bovendien wil je gezien de weerstand die er is tegen biomassa meer doen.''

Vierpolders

Er ligt nog wel een vergunningaanvraag voor een stookfabriek in Vierpolders. Het Rijk heeft hiervoor een subsidie beloofd. Die wordt overgemaakt, zodra de fabriek er staat en snoeihout wordt verstookt. Het gemeentebestuur moet nog over de aanvraag beslissen.

De komst van biomassacentrales ligt in de Tweede Kamer onder vuur, omdat ze vervuilender zijn dan eerst werd gedacht.

Installatie nieuwe griffier (B. Nootenboom) en raadslid )mark Soeters IBGB), afscheid van Willem van Egmond (IBGB)

 • Installatie van nieuwe griffier in Brielle: dhr B. Nootenboom

 • Nieuw raadslid IBGB Mark Soeters

 • Afscheid van Willem van Egmond als raadslid van IBGB

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (RES)

In de extra raadsvergadering van 22 september werden 28 moties besproken over de RES. Deze moties (van alle gemeenten) gaan naar de centrale regie om met een Strategische Plan te komen.

De fractie van D66 had vijf moties ingediend met de volgende strekking:

- Participatie 

Tijdige, begrijpelijke en volledige informatievoorziening naar alle denkbare doelgroepen (incl jeugd) vooraf via alle denkbare middlen (ook voor vewachtingen, uitgangspunten, criteria), maar ook in de participatie zelf, inclusief uitvoering

-Landschappelijke inpassing

Het realiseren van duurzame wind- en zonne- energiedienst samen te gaan met de inclusieve ontwikkeling van het landschap, de natuur en de recreatie

-Klare Taal

Voer de discussie op een voor iedreen toegankelijke wijze , kaarten moeten begrijpelijk zijn en voor Voorne-Putten concreet en het doel en het instrumentarium moet duidelijk zijn

-Haalbare doelstelling

Houdt de discussie rond de aanvragen van nieuwe energieverbruikers zuiver. Hanteer daaroe uitsluistend een 0 - meting als maatstaf en refentiepunt , voor alle RESSEN

- Zekerheid bieden

Draagvlak energieprojecten onder bevolking, passen in landschap. Duidelijkheid over opgave zoekgeboed en hoe men omgaat met initiatieven  als opgave is bereikt, of juist niet/ RES verankeren in alle beleidsdomeinen ingraal oppakken.

Alle vijf de moties zijn mede ondertekend door de VVD Brielle

Stand van zaken Binnenstad en Havenvisie

Bijzonder bericht. Nadat commissieleden vroegen naar de uitvoerings presentatie Binnenstad en Havenvisie werd allengs een bericht geplaatst op de gemeente site. Bij deze

FUSIE

Maandag 28 september weer een bijeenkomst van de fusiecommissie. In Brielle werden de leden van de raad op woensdag 23 september bijgepraat over het proces en de voortgang en hoe houden de raadsleden met elkaar contact over dit onderwerp.

nIEUWE VOORTGANGSRAPPORTAGE HIER BOVEN 

Filmpje Plas van Heenvliet geeft beeld van wat er aan de hand is!

 • Voorlichting Plas van Heenvliet hard nodig

  Een goed voorlichting van de inwoners van Zwartewaal is nodig mbt de Pals van Heenvliet. Het RIVM en de GGD geven na onderzoek aan dat bij gewoon gebruik van het recreatiegebied er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Toch zijn er nog vele vragen . De Corona maakt vele informatieavonden onmogelijk. Oplossingen worden gezocht want er leven veel vragen.

 • Windmolens in ondernemerspolder

  Het college wil dat er twee windmolens in de ondernemers polder komen . Een ander plan van een plaatselijke ondernemer werd niet gekozen, al had deze een prachtig plan. Maar de twee windmolens waar nu voor gekozen is levert gezien de opdracht in de toekomst meer op.De D66 fractie dringt erbij de gemeente op ook zelf mee te participeren a) voor de gem. Gebouwen en b) als goed voorbeeld voor de inwoners.

 • Langdurige protesten Biostook

  De stichting tegen Biostook voorspelt langdurige protesten en juridische gang als Biostook er toch komt. Maatschappelijk draagvlak voor Biostook in Vierpolders nihil. Werkwijze van indieners is afkeurenswaardig. Wachten is op besluit gemeente.

 • Handhaving en controle bij woningafspraken

  Voor Brielle is het belangrijk dat er bij overtredingen wordt gehandhaafd. Ook bij overlast en huisvesting overtredingen.Dat gebeurt volgens de D66 fractie te weinig. Overigens handhaven is in Brielle sowieso een issue

 • Welke inkomsten loopt Brielle mis bij illegale bewoning

  De D66 fractie wil van het college weten welke inkomsten de gemeente misloopt bij illegale bewoning.Iedere inwoner betaalt lokale belastingen voor de voorzieningen. het college kon gisteren geen bedrag noemen.

Beantwoording vragen en opmerkingen Biostook

De fractie van D66 had vragen gesteld over de Biostook. Hierbij alle informatie die nu voorhanden is gebundeld ( ook met eerdere brieven etc)

Motie Tegen Biostook van CDA en D66 in raad 6 juli

De fracties van het CDA en D66 hebben voor de raadsvergadering van 6 juli een motie tegen de biostook ingediend. De fracties hopen op steun van andere fracties.

 • Inwoners initiatief voor woningbouw seniorenwoningen in Vierpolders gepresenteerd

  In de commissie grondgebied op 16 jni j.l. werd er door dhr John van de Marel een voorstel gepresenteerd waarin een plan werd beschreven om te komen tot seniorenwoningen in Vierpolders. Het plan is een initiatief van inwoners van Vierpolders. De commissie was blij met een dergelijk initiatief en hoopte dat het college snel me de initiatiefnemers in gesprek kan komen.