RES Standpunten

RES succes D66 Hellevoetsluis

Ook moties D66 Hellevoetsluis mbt KLARE TAAL,PARTICIPATIE RES,LANDSCHAPPELIJKE INPASSING, UNANIEM door de raad aangenomen

Drie moties ingediend door D66 Westvoorne (mbt de RES)door de raad aangenomen .

  • Participatie

    Iedere inwoner wordt uitgedaagd om mee te doen met het realiseren van de uitwerking van de energiestrategie

  • Landschappelijke inpassing

    Het realiseren van duurzame wind- en zonne- energie gaat samen met versterking van het landschap , de natuur en de recreatie.

  • Klare Taal

    Voer de discussie op een voor iedereen toegankelijke wijze

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (RES) D66 Brielle

In de extra raadsvergadering van 22 september werden 28 moties besproken over de RES. Deze moties (van alle gemeenten) gaan naar de centrale regie om met een Strategische Plan te komen.

De fractie van D66 had vijf moties ingediend met de volgende strekking:

- Participatie 

Tijdige, begrijpelijke en volledige informatievoorziening naar alle denkbare doelgroepen (incl jeugd) vooraf via alle denkbare middlen (ook voor vewachtingen, uitgangspunten, criteria), maar ook in de participatie zelf, inclusief uitvoering

-Landschappelijke inpassing

Het realiseren van duurzame wind- en zonne- energiedienst samen te gaan met de inclusieve ontwikkeling van het landschap, de natuur en de recreatie

-Klare Taal

Voer de discussie op een voor iedreen toegankelijke wijze , kaarten moeten begrijpelijk zijn en voor Voorne-Putten concreet en het doel en het instrumentarium moet duidelijk zijn

-Haalbare doelstelling

Houdt de discussie rond de aanvragen van nieuwe energieverbruikers zuiver. Hanteer daaroe uitsluistend een 0 - meting als maatstaf en refentiepunt , voor alle RESSEN

- Zekerheid bieden

Draagvlak energieprojecten onder bevolking, passen in landschap. Duidelijkheid over opgave zoekgeboed en hoe men omgaat met initiatieven  als opgave is bereikt, of juist niet/ RES verankeren in alle beleidsdomeinen ingraal oppakken.

Alle vijf de moties zijn mede ondertekend door de VVD Brielle

D66 en duurzaamheid

Duurzaamheid is voor D66 Brielle een must en wij zullen , indien wij daar toe de kans krijgen er veel meer voor gaan bijv via de Routekaart Duurzaam VP 2040.

Het is voor d66 belangrijk dat wij veel aandacht moeten gaan geven aan het energiezuinig maken van de oude woningen en monumenten binnen de wallen.

De opgave die de gemeenten in Nederland hebben gekregen om voor 2050  significante resultaten op energie gebied te hebben bereikt, geldt voor D66 niet alleen voor de woningen na 1945.

D66 Brielle is van mening dat wij als gemeente ook een plicht hebben om de huiseigenaren binnen de vesting te helpen met advies en financiele ondersteuning om aan de toekomstige eisen te voldoen.

Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij de steun nodig van iedere inwoner van de gemeente Brielle.

Tevens vindt D66 Brielle dat wij verder moeten gaan op isolatie gebied dan de huidige isolatie norm (2018) zoals die in het bouwbesluit wordt omschreven.

 

D66: Veel waardering voor Stichting Leergeld

Op donderdag 22 februari organiseerde de gemeente een bijeenkomst met als thema: Wat kunnen we doen aan de Armoede onder kinderen. Op deze bijeenkomst waren er naast ambtenaren ook organisaties die met kinderen werken (onderwijs, cjg)of waar kinderen hun vrijetijd kunnen doorbrengen (bijv. Sport) of die werken in de thuis situaties. Ook waren er een aantal raadsleden, omdat dit onderwerp heel breed in de Brielse politiek leeft. Eén van de grootste uitdagingen is het vinden van kinderen die ondersteuning nodig hebben. Gezinnen in de bijstand zijn bekend, gezinnen in de hulpverlening ook, maar er zijn kinderen, waarvoor het echt nodig is, die moeilijke te vinden zijn.

Eén van de organisaties die deze hulp kan verlenen is de Stichting Leergeld. Een Stichting die ernaar streeft dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan sport of aan kunstzinnige vorming, of ook mee moeten kunnen met schoolreisjes of ervoor zorgt dat er een fiets voor kinderen is die op de fiets naar school moeten. Ook op Voorne-Putten is Stichting Leergeld actief. Het is een organisatie die zeer discreet aan het werk is. Want niemand wil laten zien aan de buitenwacht dat je kinderen hulp nodig hebben. Ieder wil dat jouw kind ook gewoon mee kan doen. Het respecteren van de privacy is heel belangrijk. Er zijn organisaties (scholen, sportverenigingen) die ouders op de Stichting Leergeld wijzen om ze te laten ondersteunen. De Stichting doet al heel veel in de regio. In Brielle wordt de Stichting ook financieel door de gemeente gesteund en is er breed draagvlak om hier mee door te gaan of wellicht te vergroten. D66 wil dit nog eens benadrukken en tevens een oproep doen aan alle organisaties welke met kinderen werken signalen over armoede goed op te pakken en te denken aan Stichting Leergeld.

D66: combinatiefunctionaris voor ouderen; broodnodig.

 

De gemeente Brielle kent een zgn. combinatiefunctionaris voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar. Deze persoon zorgt voor de verbinding tussen sport, cultuur, onderwijs en jeugdwerk. Er wordt daarbij gezocht naar optimaal passende combinaties in het belang van het desbetreffende kind 

 

Bij de gesprekken met de sportverenigingen is duidelijk geworden dat ook zij behoefte hebben aan een dergelijke functionaris, maar dan gericht op ouderen. Bij de raadsbehandeling van de nota Kunst en Cultuur heeft de D66-fractie aandacht gevraagd voor de positie van ouderen in relatie met kunst en cultuur. D66 wil graag dat meer ouderen kunnen deelnemen aan hen aansprekende activiteiten uit het veelzijdige culturele aanbod. Dat geldt ook voor inwoners met een beperking.  

 

Er is dus van meerdere zijden behoefte aan een combinatiefunctionaris. Bij de uitwerking van een nieuw sportbeleid en de uitwerking van de Nota Kunst en Cultuur zal de D66-fractie aandringen op deze functionarissen, want onze focus ligt op de zorg voor mens en omgeving

Windenergie-windmolens