12a_+Memo+Voortgang+Fusie+15+februari+2021

12b_+Update+Communicatie+BRTfeb+2021

Fusiecommissie gaat voor onafhankelijk voorzitter (jan 2021)

De fusiecommissie heeft in zijn vergadering na diepgaand overleg besloten op zoek te gaan naar een onafhankelik voorzitter. Er lagen 4 mogelijkheden op tafel: 1 doorgaan op dezelfde manier als nu : voorzitter uit een van de drie delegaties (blijvend vertegenwoordigend lid vanuit gemeente, 2 voorzitter van gemeenteraadslid niet zijnde veregenwooridger van gemeente, 3 voorzitter projectleider (dan ook tevens voorzitter bestuurlijk regie team), 4 onafhankelijk voorzitter met bestuurlijke ervaring en betrokkenheid bij fusies gemeenten (voorne) . Na alle varianten  besproken te hebben is gekozen voor de vierde opties. Kleine delegatie vanuit de fusiecommissie gaat nu op zoek naar geschikte kandidaten.

RISICO REDUCTIEPLAN 

Bij dit onderwerp is lang stil gestaan, omdat het ook hier gaat om de zeggenschap van de eigen raad over de onderwerpen waar aan gewerkt moet worden. Er komt een integraal overzicht, maar elke raad zal zelf voor de eigen gemeenten besluiten moeten nemen.

9_ Memo stand van zaken plan van aanpak 'Voorbereiding fusie' (tbv FC 20210118)

FUSIECOMMISSIE 21 DECEMBER

FUSIECOMMISSIE PLEIT VOOR VEEL INFORMATIE NAAR DE RAAD BIJ ALLE OPVOLGENDE PLANNEN

Nu het herindelingsontwerp en de ARHI procedure door de raden zijn aangenomen gaat het nu om concretisering vanuit de volgende plannen 

-  formulering aanpak voorbereiding fusie 

- uitgangspunten strategische visie

- opdrachtformulering risico-reductieplan

Voor de fusiecommissie is het van belang dat bij alle stappen  de raden geinformeerd moeten worden of de raden bij verschillende onderdelen geraadpleegd. De raden willen alle drie van dichtbij betrokken worden bij alle onderwerpen die afgesproken moeten worden om te komen tot 1 gemeente.

Bij het strategische pan is vooral ook de participatie van de inwoners van groot belang. De wijze waarop inwoners van de drie gemeenten bij het proces worden betrokken is voor de leden van de fusiecommissie uit alle drie de gemeenten van groot belang en eigenlijk een punt wat zeer nauw gevolgd gaat worden.

Bij de opstelling van het risico reductieplan (een fiancieel plan om de gevonden risico's te reduceren) zal elke gemeente stappen moeten nemen om dit te doen. Dit zal niet alleen een opdracht zijn die voor elke gemeente met de eigen raad , maar ook zichtbaar en besproken via de ARHI procedure met de andere gemeenteraden. Voor vele fusiecommissieleden van groot belang. Het van te voren betrekken bij deze plannen van de raden is een must en dat zal een grote uitdaging worden gezien de risico's die bij de gemeenten zijn gevonden

- overleg Provincie Zuid-Holland

Op 27 januari zal er een gesprek zijn met de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland door de leden van de fusiecommissie over de voortgang en de komende rol van de Provincie.

Nadat in de eerste 6 maanden van de fusiecommissie Dhr Dik Bosgieter de vergaderingen van de fusiecomissie heeft voorgezeten gaat de commissie op 18 januari een aantal werkmodellen bespreken om het voorzitterschap wellicht op een andere manier in te vullen. Dik Bosgieter kwam tot de conclusie het voorzitterschap op te geven omdat dit hem belemmerde zijn normale inbreng als vertegenwoordiger van Hellevoetsluis goed te kunnen uitvoeren 

Volgende vergadering 18 januari.

Uitgangspuntennotitie strategische visie Voorne 09 12 2020

memo voortgang fusie 21 december 2020

FUSIE WEER STAP DICHTERBIJ

HERINDELINGS-ONTWERP 1 GEMEENTE OP VOORNE AANGENOMEN DOOR DE DRIE RADEN OP VOORNE

Op 16 december hebben de raden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne een verdere stap tot fusie gezet door het Herindelingsontwerp om 1 gemeente worden unaniem goedgekeurd. Wel is iedereen er zich van bewust dat er nog veel moet gebeuren. Vanaf 23 decemebr is ieder in de gelegenheid om een Zienswijze in te dienen (dat is een mogelijkheid om bezwaren en opmerkingen naar voren te brengen. Ook het participatie taject met de inwoners moet inhoudelijk plaats vinden.

 

OOK ARHI PROTOCOL AANGENOMEN

ARHI protocol ( dat is een afspraak tussen de drie gemeenten en de Provincie Zuid-Holland hoe er inde komende jaren finacieel toezicht gehouden wordt op de drie gemeenten) is door de raden vastgesteld. Deze afspraak was voor de raden zeer belangrijk, want hier wordt geregeld hoe financiële besluiten de komende jaren met elkaar worden afgestemd. Door aanname van het Herindelingsontwerp gaat het ARHI protocol nu gelijk in.

 

 

Herindelingsontwerp Fusie

Vastgesteld door de raden op 16 december 2020

Arhi protocol

Vastgesteld op 16 december door de raden op Voorne

10a_+Memo+Voortgang+Fusie+13+november+2020

MEMO overzicht 13 november

Voortgangsbericht fusie - nov 2020

PERSBERICHT OVER VOORTGANG

8a_+Memo+Voortgang+Fusie+15+oktober+2020

Fusie overzicht voortgang

9_+Memo+Voortgang+Fusie+17+september+2020

Fusie overzicht over de voortgang

Plan van aanpak - Op weg naar een gemeente op Voorne

Hierbij de lijnen waarmee de fusie aanpak wordt uitgevoerd.

9e_ Memo Voortgang Fusie 20 augustus 2020

1e MEMO opgesteld door de fusiebegeleiding