Uit het verkiezingsprogramma

Hieronder zullen we stukken uit het verkiezingsprogramma presenteren

Kunst en cultuur

Uit het verkiezingsprogramma voor Brielle

Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeenten met elkaar omgaan, maar maken de gemeenten ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. Historische binnensteden trekken vaak van ver mensen aan. Evenementen en festivals geven de sfeer in de gemeenten weer. 

 

Cultuurbeleid 

 

Cultuurbeleid is een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor verschil. Mensen komen met elkaar in contact en voelen zich daardoor verbonden met hun gemeente of regio. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het cultuurbeleid. D66 pleit ervoor dat gemeenten gebruik maken van hun mogelijkheden, maar ook over hun grenzen heen kijken door met bijvoorbeeld de provincie of buurgemeenten samen te werken. Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeenten. Cultureel Erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en historie. Kunst en cultuur mag ook best wel wat kosten. Je kan wel de gemeente met de laagste lasten willen zijn, maar de kwaliteit van de voorzieningen mag best naar een hoger plan. We moeten zoeken naar een balans.  

Het bovenstaande geeft aan dat wij door moeten gaan met een duidelijk kunst- en cultuurbeleid in Brielle, wellicht in samenwerking met andere gemeenten .

Brandweer en Ambulance

Uit verkiezingsprogramma voor Voorne: 

Brandweer 

De Veiligheidsregio Rotterdam heeft een dekkend netwerk van brandweerkorpsen op Voorne. De brandweerkorpsen op Voorne werken goed samen. Het grootste gedeelte van deze korpsen bestaat uit vrijwillige brandweerlieden. Doordat deze mensen steeds verder van de kazerne aan het werk zijn, staat de uitrukmogelijkheid onder druk, omdat erbij te weinig mensen niet uitgerukt mag worden. Ondersteuning van pogingen om de bemanningen op sterkte houden en ondersteuning bij het vrijwilligerswerk van de korpsen mag geïntensiveerd worden. D66 Voorne is tegen een nieuwe constructie waarbij het platteland, dus ook Voorne, vanwege het mindere aantal risicolocaties en langere rijtijden, minder prioriteit en manschappentoedeling zou krijgen dan de druk bevolkte regio’s met meer zich herhalende risico’s. 

 

Ambulance 

Ook de ambulancezorg valt onder de Veiligheidsregio Rotterdam. Ons uitgangspunt is dat de medische zorg, waaronder de spoedeisende, voor al onze inwoners op orde moet zijn. Bij calamiteiten moeten de hulpdiensten voldoende mensen en middelen ter beschikking hebben om op tijd professionele hulp te bieden. 

Wij willen regelmatig op de hoogte gesteld worden of de aanrijtijden worden gehaald. De vraag is of het dekkend netwerk opgesteld voor de regio voldoende is. Ook met het sluiten van de huisartsenpost in Hellevoetsluis is de ontrust toegenomen. De spoedeisende hulp in Spijkenisse is na 21.00 uur gesloten. Ambulances moeten dan naar Schiedam of Rotterdam, met alle risico’s van verkeershinder, uitvallende brugverbindingen etc.  D66 Voorne wil graag een onafhankelijk onderzoek naar de reële stand van zaken. 

Open Landscha tussen Vierpolders en Zwartewaal

Behoud groene open ruimte

Verkiezingsprogramma Brielle :

D66 Brielle is voor behoud van het groene open polderlandschap in en rond de gemeente Brielle. D66 is voor  behoud van de plattelands uitstraling in samenhang met het historische karakter van de kernen in ons gebied en behoud van een vitale in het landschap passende agrarische sector. 

D66 Brielle zal zich verzetten tegen verdere sluipende verstedelijking van het omliggende groene gebied en wil bv. een discussie over de vraag wat het maximum voor hoogbouw moet zijn. Landschapsarchitectuur en goede inpassing van nieuwbouw en bedrijven in de groene buitenruimte moet een belangrijke plaats krijgen in het beleid voor de komende vier jaar. 

Economische factoren kunnen niet eindeloos als troefkaart gelden voor het dichtslibben van het landschap. D66 is tegen nieuwe industrieterreinen en kassen lokaties en wil naast de bestaande bestemmingsplannen voor o.m. Zuurland-Oost geen andere uitgestrekte nieuwbouwwijken meer.  

Economische ontwikkeling en toerisme

Verkiezingsprogramma Brielle :

De economische activiteit is, zo blijkt uit rapporten, de afgelopen jaren wat teruggelopen in onze gemeente. D66 Brielle kiest voor stimulering van vestiging van kleine duurzame bedrijven en de ontwikkeling van het toerisme, meer dan voor verdere industrialisering.  

D66 steunt het beleid om de Vesting Brielle verder op de toeristenkaart te zetten. Toerisme en dagrecreatie vormen een belangrijke bron van werkgelegenheid en bedrijvigheid, m.n. voor de middenstand en de horeca in en rond Brielle. Hier zijn en worden zeer goede stappen gezet en voorstellen gedaan, onder meer door een actieve Citymarketing in Nederland en België.   

Maar ook met de ontwikkeling van het o.m. het Krekenplan, een op het toerisme gerichte Binnenstadsvisie en de Leefbaarheidsvisie Zwartewaal, waarin een Visserijmuseum, wandelroutes en horeca wordt opgenomen. Het Brielse Meer dient aantrekkelijker en toegankelijker te worden gemaakt voor waterrecreanten. Er dient nu eindelijk een visie te komen voor de Put van Heenvliet.  

Daarnaast dienen de lokale strandjes, waar onze eigen bewoners graag gebruik van maken, zoals de Bol in Zwartewaal, onmiddellijk in oude recreatieve staat te worden hersteld. Nieuwe wandel- en fietsroutes en vaarverbindingen kunnen de diverse bezoekpunten verbinden. Te denken valt ook aan een route vanuit de vesting Brielle langs kleinere fortificaties buiten Brielle: Fort Penserdijk, enkele kleine bunkers bij Zwartewaal, de gefortificeerde vuurbaak met kogeloven richting Oostvoorne etc. 

Vergelijkend onderzoek dient plaats te vinden met andere succesvolle water recreatiegebieden, waar internationale zeilwedstrijden worden georganiseerd, waar soms de mogelijkheid bestaat van luxere recreatie-woonboten langs de oever, veel aanmeer mogelijkheden en aantrekkelijke horeca dynamiek geeft. Duidelijke afspraken dienen te worden gemaakt over ruimere openingstijden van de sluis bij Spijkenisse. D66 pleit al jaren voor een meer concreet onderzoek naar een betere recreatie waterverbinding met de Bernisse. D66 Brielle wil dat op korte termijn de mogelijkheid wordt onderzocht om, naast Hellevoetsluis, ook Brielle en mogelijk Zwartewaal, als aanmeerpunt voor de Waterbus te bezien, voor dagrecreatie in de zomer. D66 pleit ook voor onderzoek naar andere, onderscheidende vormen van recreatieve sport  in Brielle, zoals een groter route- en padennetwerk voor ruiters en paarden-menroutes. 

Duurzaamheid, natuur en milieu

Uit verkiezingsprogramma voor Voorne: 

Duurzame Samenleving

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Wij zijn solidair met en verantwoordelijk voor toekomstige generaties en willen dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals we zelf graag willen. De duurzame ‘kwaliteit van leven’ waarbinnen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven staat onder druk: warmte records worden aan de lopende band gebroken en regenbuien worden extremer. D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving bovendien ook juist economische kansen biedt. Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is op korte termijn immers arbeidsintensief. Denk aan de installateur die een huis isoleert, de fabrikant van zonnepanelen of windmolens of de innovator die van versleten visnetten tapijten maakt. 

 

Energie transitie 

Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat de transitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt, door zelf het goede voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen. In de visie van D66 dient de overheid het verschil tussen duurzame en niet duurzame energie te compenseren en overbruggen met subsidies voor duurzame energie en strenge uitstooteisen aan fossiele energiecentrales. Wij streven naar klimaat-neutrale gemeenten. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. De richting is simpel: minder energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken. Draaien aan de knoppen moet zowel via ‘de wortel’ (subsidies, voorkeursbeleid, CO2 als criterium in aanbestedingen) als ‘de stok’ (handhaving, normering). 

 

Klimaat neutrale gemeenten 

D66 streeft naar klimaat-neutrale gemeenten. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt om de gemeente energieneutraal te maken, wij streven naar een groen eiland Voorne. De gemeente heeft - naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken - dan ook een belangrijke regierol op dit terrein. Alle gemeentelijke daken moeten benut worden voor zonnepanelen. 

Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, geïsoleerde muren en groene daken, leiden tot een win-win-win situatie. Door woningen en bedrijfspanden energiezuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op een (duurzaam gevoed) warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. D66 wil dat in 2025 geen nieuwe benzineauto’s meer op de weg rijden. 

 

Circulaire economie 

Om de transitie naar een circulaire economie (CE) te versnellen willen wij dat gemeenten ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Ook duurzaam inkopen ondersteunt de CE. Gemeenten geven jaarlijks voor €60 miljard uit aan inkoop. D66 wil dat dit enorme bedrag ten goede komt aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij willen ondernemers en burgers zoveel mogelijk helpen als ze hun huis, bedrijf of school willen verduurzamen door het schrappen van vieze regels. 

 

 

Routekaart+Duurzaam+Voorne-Putten+2040+concept.

De weg waar langs allerlei duurzaamheids activiteiten lopen

Duurzaamheid in de Binnenstad

 Verkiezingsprogramma Brielle :

Duurzame woningbouw voor specifieke doelgroepen

 D66 Brielle wil op het gebied van woningbouw meer aandacht voor maatwerk. Daarbij denken we aan de woonbehoefte van specifieke doelgroepen in de Brielse samenleving, met name die van starters en alleenwonenden, maar vooral ook die van senioren. D66 wil zich met name ook inspannen voor de groep mensen die met hun inkomen binnen de zgn. ‘Europese beperkingen’  tussen wal en schip vallen als het gaat om een passende huurwoning of koopwoning.

Er komt een groeiende behoefte aan meer gelijkvloerse seniorenwoningen. Onderzoek toont aan dat er voor de toekomst te veel eengezinswoningen zijn in Brielle. Ombouw of aanpassing is bij oudere woningen dikwijls niet mogelijk. Er is te weinig betaalbare sociale woningbouw voor starters en alleenwonenden.  In dat kader initieerde D66 Brielle stimuleringsmaatregelen als het vernieuwde erfpacht concept.

D66 Brielle is een voorstander van het bouwen voor alle inkomensgroepen en doelgroepen en wil deze variëteit van  projectontwikkelaars eisen. D66 Brielle steunt het ingezette beleid om een vast percentage sociale bouw in elk nieuwbouwproject te eisen van ontwikkelaars, maar wil nu ook een vast percentage nultreden woningen voor senioren. Nieuwbouwprojecten dienen op maat en duurzaam te zijn.

D66 Brielle vindt voortgaande kleinschalige landelijke woningbouw in Vierpolders en Zwartewaal belangrijk. Dit is een voorwaarde om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van deze plaatsen, zeker gezien de vergrijzing, te behouden. Goede initiatieven waren en zijn er voor nieuwbouw in deze kleine kernen. De oostzijde van  de Put van Heenvliet dient hierbij te worden betrokken. D66 Brielle is voor structurele realisatie van meer duurzaam gebouwde nul-op-de-meter woningen (wij bedoelen energieneutraal), subsidiëring van zonnepanelen en wil inzetten op energietransitie bij bestaande woningen. D66 wil dat er ook mogelijkheden gecreëerd worden voor de bewoners in de vesting om ook aan de veranderende energie-eisen te kunnen voldoen.

Paardensport: belangrijke hobby voor velen