7.01+2019-05-14+Verkenning+Voorne-Putten+versie+GS.docx

Hoe denkt Gedeputeerde Staten )provincie Zuid/Holland' over de samenwerking op Voorne Putten. Zeer interessante brief. Hoe pakken we dat op?

Afwijzing Nissewaard

Brielle heeft de colleges op Voorne-Putten gevraagd naar hun gedachten over de toekomstige samenwerking. Nissewaard hheft bij monde voor de burgemeester voordat dit netjes aan het college van Brielle mgemeld is al een antwoord gegeven: geen herindeling .

Het typeert op dit moment wel de samenwerking op Voorne-Putten: traag en niet helder.

We weten nu in ieder geval dat deze onderzoeksrichting niet meer nodig is.

Overigens in dit gehele proces blijft Hellevoetsluis achter. Onduidelijk voor de anderen is hoe zij het onderzoeksproces hebben ingericht. Zowel Westvoorne als Brielle, ieder op eigen wijze, hebben stappen gezet, onderzoeken , gaan in gesprek met bewoners, ondernemers etc. In Hellevoetsluis ???????????????????????

Wellicht horen de raadsleden dit op 20 september wanneer alle raadsleden op Voorne bij elkaar komen in de Brielse Aap op uitnodiging van B&W van Brielle

Brielle verkent bestuurlijke toekomst

Persbericht

 

Brielle, 18 september 2019

 

Brielle verkent bestuurlijke toekomst

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle gaan met de samenleving de bestuurlijke toekomst van Brielle verkennen. De komende maanden wordt zoveel mogelijk informatie opgehaald bij inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld over wat voor hen belangrijk is voor Brielle. Mede op basis van die geluiden en argumenten maakt de politiek naar verwachting begin 2020 een keuze: blijft Brielle zelfstandig of gaat de voorkeur uit naar een fusie met andere gemeenten?

Vandaag is de nieuwsbrief ‘Brielle Informeert’ uitgekomen die ingevouwen in Briels Nieuwsland wordt bezorgd. Deze nieuwsbrief van de gemeente is bedoeld om eerste informatie te geven over de achtergrond van deze verkenning, de voorselectie van opties die de gemeenteraad heeft vastgesteld en het verloop van het proces. Ook is er een vragenformulier toegevoegd waarop mensen in de vorm van vijf vragen hun opvatting kwijt kunnen.

MoBrielle Eenheid

In ‘Brielle Informeert’ zegt burgermeester Gregor Rensen (tevens voorzitter van de stuurgroep) over dit traject: “Het doel is zoveel mogelijk Briellenaren te bereiken. Ik vind dat we een hele leuke manier hebben gevonden om aandacht voor het project te trekken. Binnenkort kunnen de mensen een heel merkwaardig autootje door Brielle zien rijden en op verschillende plaatsen zien stoppen. Die hebben we de MoBrielle Eenheid genoemd. Bij dat autootje, bemand door raadsleden en bestuurders, kun je veel informatie krijgen, maar kun je ook je opvattingen kwijt, in gesprek gaan en een vragenformulier ophalen en invullen.”

Gefundeerde discussie

De gesprekken en de ingevulde vragenformulieren kunnen veel informatie opleveren. CDA-raadslid (en voorzitter van de projectgroep) Henk Abrahams in ‘Brielle Informeert’: “Op basis daarvan is het de bedoeling om in een volgende fase de argumenten op een rij te zetten. Wat zijn de voor-en nadelen? Vervolgens willen we een gefundeerde discussie voeren die richting geeft aan wat we uiteindelijk met z’n allen willen bereiken. Die discussie zou dan ergens eind van het jaar in stadsdebatten plaats moeten vinden.”

 

Dialoog met de samenleving

Er wordt, onder meer via social media, regelmatig informatie gedeeld die nuttig kan zijn voor Briellenaren. Bijvoorbeeld wat de consequenties zijn van zelfstandig zijn of fuseren. In dit proces ligt niet alles al vast. Als er ergens veel vragen over komen of als bij het analyseren van de vragenlijsten iets opvalt, dan is het de ambitie om daar op in te spelen. Zo probeert de gemeentepolitiek van Brielle daadwerkelijk in dialoog te gaan met de samenleving.

Hellevoetsluis gaat ook bestuurlijke toekomst onderzoeken

Intentie van gemeente Hellevoetsluis:starten participatietraject over bestuurlijke toekomstNa de beëindiging van het traject richting de ambtelijke fusie heeft de gemeenteraad  van Hellevoetsluis, evenals de gemeenten Brielle en Westvoorne, zich beradenover de bestuurlijke toekomst.

Voor het zomerreces is er een werkgroep opgericht bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeente Hellevoetsluis onder begeleiding van een externe begeleider.In navolging van de gemeenten Brielle en Westvoorne heeft dezewerkgroep het voornemen geuitom in het najaar een participatietraject te starten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de bestuurlijke toekomst.

Dit voornemen zal in de raad van 26 september ter besluitvorming worden geagendeerd. Dit participatietraject wordt met een open vizier gestart, waarbij zowel besluitvaardigheid als zorgvuldigheid centraal staan.

In verband met deze zorgvuldigheid streeft de raad naar de grootst mogelijke transparantie naar alle betrokkenen, ambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis, en bestuurders, griffies en volksvertegenwoordigers van de gemeenten Brielle en Westvoorne.Op basis van onder andere dit participatietraject zal er vervolgens in het eerste kwartaal 2020 in afstemming met de gemeenten Brielle en Westvoorne een besluit genomen worden door de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst.

 

Jan Simons gemeentesecretaris treedt terug

Het aftreden van de Gemeente Secretaris in Hellevoetsluis, was iets wat er aan zat te komen.Hoe pijnlijk voor hemzelf, het is goed voor de gemeentelijke organisatie in Hellevoetsluis en voor he samen werken op Voorne.

Op een rijtje

Hierbij zetten we voor u op een rijtje wat er tot nu toe gepubliceerd is mbt de samenwerking door de drie Gemeenten op Voorne : Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle

Hellevoetse fractievoorzitters willen dat college daadkracht toont

Op 27 maart jl. heeft de Ondernemingsraad van de gemeente Hellevoetsluis een kritisch ongevraagd advies uitgebracht over de organisatieontwikkeling en de sturingsvisie binnen de gemeentelijke organisatie. Een ‘open brief’ van een groep anonieme medewerkers op 18 april bevestigde meer expliciet en in meer detail de grieven van de Ondernemingsraad.

De fractievoorzitters uit de Hellevoetse raad hebben gemeend daar niet direct openlijk op te reageren De reden daarvan was dat zij erop vertrouwden dat het college de door de OR geuite signalen serieus zou nemen, de gewenste organisatieverandering met spoed ter hand zou nemen en daadkracht zou tonen bij het oplossen van de hierdoor ontstane uiterst ongewenste situatie.

De fractievoorzitters hebben een aantal weken terug echter helaas moeten constateren dat van de door hen zo gehoopte daadkracht van het college niet of onvoldoende was gebleken en dat van een snelle oplossing van de problematiek ten behoeve van de medewerkers van de gemeente geen sprake was.

Vanuit hun controlerende taak hebben de fractievoorzitters daarom onlangs, in een vertrouwelijke brief aan het college van Burgemeester & Wethouders, hierover hun zorgen uitgesproken. Hierin hebben zij enkele specifieke vragen gesteld over de visie en de aanpak van het college in deze kwestie. Daarnaast hebben de fractievoorzitters enkele suggesties gedaan.

Daarop heeft het college inmiddels – eveneens vertrouwelijk – schriftelijk gereageerd.

De fractievoorzitters hebben kennis genomen van deze reactie die voor een groot deel de door hen gestelde vragen beantwoordt. De eerder geuite zorgen zijn daarmee voor de fractievoorzitters echter nog niet weggenomen. Zo ontbreekt er een duidelijk tijdpad waarlangs de organisatieverandering zal plaatsvinden, zodat de medewerkers nog steeds geen duidelijkheid hebben wanneer aan de voor hen ontstane onzekere en ernstige situatie een eind zal komen. De fractievoorzitters roepen het college dan ook op om meer daadkracht te tonen en te komen tot een deugdelijke aanpak met de noodzakelijke spoed, zodat op korte termijn weer gebouwd kan worden aan transparante heldere communicatie en aan onderlinge gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen binnen de ambtelijke organisatie.

Rapport+Bestuurlijke+Verkenning+Brielle

Hier het uitgebrachte rapport over de Bestuurlijke Verkenning van Brielle wat unaniem door de raad van Brielle is aangenomen.

Bestuurlijke verkenning reactie D66 Brielle


Hierbij de tekst die is uitgesproken in de gemeenteraad van Brielle op 26 maart j.l. (Spreek tekst)

Rapportage Kwartiermaker

Het rapport van de kwartiermaker welke een onderzoek heeft uitgevoerd naar de stand van zaken mbt. de Werk Organisatie Voorne (WOV)

2018.Motie stopzetten WOV-1

De motie ingediend een aangenomen met algemene stemmen in de raad van Hellevoetsluis

Reactie D66 Brielle op rapport Kwartiermaker

Deze reactie is uitgesproken op 6 november in de begrotingsraad

2018 11 motie bestuurlijke toekomst Westvoorne

De gezamenlijke partijen in Westvoorne hebben besloten een commissie van onderzoek in te stellen naar de bestuurlijke toekomst van Westvoorne

STIL?

"Na een turbulente week met als onderwerp :" het stopzetten van de ambtelijke fusie organisatie" is het stil vanuit Brielle " merkte een Brielse inwoner op. Er wordt niet of nauwelijks gereageerd op krantenartikelen, berichten in de sociale media etc. 

Zoals aangekondigd in de raadsvergadering hebben we tijd nodig om na te denken. En daar zijn we allemaal mee bezig. En vandaar dat het stil is, maar dat betekent niet dat we stil zitten. Met belangstelling hebben we de collega's in de raad van Westvoorne gevolgd en zullen dat blijven volgen. Mochten er in Hellevoetsluis ontwikkelingen zijn zullen we dat ook met belangstelling volgen. Kortom we nemen de tijd om  de eigen Brielse afwegingen te maken, voorlopig in stilte. Maar wees gerust: binnenkort kunt u ons Briels geluid over dit onderwerp weer horen .

Wat moet er volgens D66 Brielle nu gebeuren?

D66 Brielle:

A) we moeten de tijd nemen om na te denken over de volgende stap (zeker tot 1 februari 2019). Met elkaar nadenken in de Brielse raad wat deze volgende stap moet zijn en vooral met elkaar het uiteindelijke doel bepalen. Mocht dat meer tijd vragen, dan is dat zo.

B) we stoppen met de voorbereiding van een AFO, die boodschap moet aan de ambtenaren worden afgegeven; het doet pijn voor alle inzet die is gepleegd, maar die rust moet worden gebracht.

C) We zetten de samenwerking voort, zodat er niets verloren gaat van wat reeds is bereikt.

D) Er moet een agenda worden gevormd om te samenwerking uit te breiden, met goed beschreven onderwerpen, wie wat gaat uitvoeren, de wijze waarop, wie toezicht houdt op de voortgang en met regelmatige rapportages aan de raad

E) Er moet flink aan het vertrouwen worden gewerkt, want als dat ontbreekt wordt het niks, ook in de verre toekomst niet

F) De directieleden die het fusieproces hebben gesaboteerd, houden zich niet bezig met het toekomstige proces en hebben ook in een andere hoedanigheid geen invloed op de uitvoeringsorganisatie.

G) Gekeken moet worden hoe de samenwerking in de toekomst geformaliseerd kan worden, waarbij de gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staat.

H) Uit de raden wordt een begeleidingsgroep gevormd, waarin per raad twee mensen zitting hebben. Deze begeleidingscommissie ziet toe op de samenwerking, de uitwerking en de begeleiding. Het doel is dat de raden direct betrokken zijn.

Wij worstelen met de positie van de colleges in deze. Zijn colleges in staat leiding te geven aan een nieuw perspectief. Ook het huidige proces ging moeizaam en leverde tal van onderling gedoe op. Het is voor ons dan ook de vraag of scenario 4 op deze wijze moet worden ingevuld. We nemen graag kennis van de standpunten van de andere fracties in deze raad en die van de collega raden in de andere gemeenten.

Maar punt F : “De directieleden die het fusieproces hebben gesaboteerd, houden zich niet bezig met het toekomstige proces en hebben ook in een andere hoedanigheid geen invloed op de uitvoeringsorganisatie” staat wat ons betreft niet ter discussie!

CDA Brielle heeft al gekozen

Tot de verbazing van D66 Brielle verscheen in het Briels Nieuwsblad van wo 28 november j.l. het bericht dat het CDA al een keuze heeft gemaakt mbt de bestuurlijke toekomst van Brielle. Na het klappen van de voorgenomen ambtelijke fusie was er binnen Brielle afgesproken met elkaar na te gaan denken over de bestuurlijke toekomst van Brielle. Partijen hebben daar ook overleg over gehad en de gedachte ging uit naar een werkgroep die alle scenario's ging bestuderen. D66 ging hier in met een open mind. Het denken over een werkgroep en wat deze gaat doen is in volle gang. Het CDA heeft blijkbaar al gekozen.

Eindrapport-Kwartiermaker+7+dec+2018

Tweede rapport van de Kwartiermaker met o.a.de gevolgen

2018.verklaring+motie+1-11-2018.tweede+concept

Verklaring van het tweede gedeelte van de motie stop zetten WOV (13 december)

persbericht westvoorne

Persbericht Westvoorne over het terugtreden van Rob van Beek

Verklaring Brielle n.a.v. aangekondigde vertrek gemeentesecretaris Beek van Westvoorne

Het college van B&W van Brielle heeft met spijt, maar ook met begrip, kennisgenomen van het aangekondigde vertrek van de gemeentesecretaris van Westvoorne, Rob Beek.  

Het college van Brielle heeft respect voor dit besluit, dat voortvloeit uit het stuklopen na 3,5 jaar voorbereiding van het proces van de vorming van een gemeenschappelijke werkorganisatie op Voorne tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Het college van Brielle dankt de heer Beek voor zijn inzet voor de totstandbrenging van de fusie tussen de drie ambtelijke organisaties. Samen met de gemeentesecretaris van Hellevoetsluis is de heer Beek bij deze hele voorbereidingsperiode betrokken geweest. Het falen van het proces van de ambtelijke fusie is in de media in belangrijke mate toegeschreven aan het niet goed samenwerken van de projectdirectie, bestaande uit de gemeentesecretarissen van de betrokken gemeenten. Eind juni 2018 was dit aanleiding voor de drie colleges van B&W tot het aantrekken van een externe kwartiermaker met een zwaar mandaat. 

De gemeentesecretaris van Brielle, Nicolette van Waart, is eerst vanaf 1 mei 2018 aangesteld bij de gemeente Brielle en pas vanaf dat moment betrokken geraakt bij de voorbereidingen van de ambtelijke fusie. Zij heeft zich vanaf het eerste begin constructief en positief tegenover deze ambtelijke fusie opgesteld en zich volledig ingezet om de ambtelijke fusie voor 1 januari 2019 of zo snel mogelijk daarna tot stand te brengen en de harmonie in de projectdirectie te bevorderen. Dit conform de wens van Brielle om die ambtelijke fusie zo snel mogelijk te realiseren. Voor het college van B&W van Brielle is er derhalve geen enkele reden om haar functioneren en positie ter discussie te stellen. Het college van Brielle is bovendien van mening dat Nicolette van Waart met haar ervaring en op samenwerking gerichte houding nog een belangrijke rol in de toekomst van de samenwerking tussen de drie gemeenten en in de regio kan vervullen

De D66 fractie in Brielle kan zich volledig vinden in de reactie van het college van B&W van Brielle

Nieuwjaarsrecepties.... goede voornemens?

Zijn er na de Nieuwjaarstoespraken van de burgemeesters op Voorne nog goede voornemens m.b.t. de samenwerking op Voorne?

Dit zal menigeen gedacht hebben na deze week. Hierbij in het kort de belangrijkste passages:

Milène Junius Hellevoetsluis

Burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis roept politici en medebestuurders van Voorne op zich te focussen op wat hen bindt en niet op wat hen scheidt. Aanleiding zijn de boze reacties van politici van buurgemeenten op het besluit van Hellevoetsluis om de stekker uit de ambtelijke fusie te trekken. ,,We hebben niets aan vuilspuiterij of vingerwijzen in de pers of in de politiek'', zei Junius .” 

Gregor Rensen Brielle

Een bestuurlijke fusie is nu zelfs verder weg dan ooit. ,,Blijkbaar was niet goed nagedacht over de effecten voor de bestaande samenwerking en het onderlinge vertrouwen’’, stelt Rensen. 

Het proces van de ambtelijke fusie was mede zo moeizaam omdat Hellevoetsluis telkens weer nieuwe voorwaarden stelde en voortdurend uitstelgedrag toonde. Het stopzetten ervan heeft het vertrouwen in samenwerking met Hellevoetsluis ‘bepaald niet versterkt’. 

Ondanks de moeizame relatie tussen de gemeenten heeft Brielle de samenwerking op Voorne nog niet opgegeven. ,,We doen de deur naar Hellevoetsluis ook zeker niet dicht.’’

 Peter de Jong (westvoorne)

Hellevoetsluis trok in november eigenhandig duit de fusie. De Westvoornse raad sprak daarna harde woorden over het gehele proces en de rol van Hellevoetsluis daarin. Het politieke oordeel van de raad is scherp en op meerdere fronten 'raak'. 

Het is het ook belangrijk dat raadsleden én die van Brielle en Hellevoetsluis en Westvoorne  voor samenwerking zijn. ,,Het is noodzakelijk willen we toekomstbestendig zijn en een speler van belang in de regio.''

Blijkbaar was/is er behoefte aan zaken om deze uit te spreken zoals is gebeurd. Ook door deze uitspraken zijn er weer teleurstellingen te verwerken, zowel in persoonlijke als in zakelijke zin. Reflektie is moeilijk maar zou toch wel helpen . Ook daadkracht tonen is in deze een uitdaging.  En toch....... we moeten verder. In Westvoorne is er een commissie samengesteld om na te denken over de toekomst, in Brielle een breed samengestelde werkgroep en in Hellevoetsluis gaan de fractievoorzitters bij elkaar zitten. Allen denken zij over de bestuurlijke toekomst. Samen werken moet

Hellevoetse raad onderzoekt verdere samenwerking op Voorne

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis met een motie de voorbereidingen voor de werkorganisatie Voorne (WOV) stopgezet omdat tijdens het Voorns Beraad gebleken was dat de  WOV niet het juiste middel was om de samenwerking verder vorm te geven. Dat is met het persbericht van 17 december nog eens nader verduidelijkt.

Er is toen tevens aangegeven dat de samenwerking op Voorne wel ambtelijk en bestuurlijk voortgezet en zelfs geïntensiveerd moest worden.

In Westvoorne en Brielle lopen reeds twee onderzoeken naar mogelijke samenwerkingsvormen. Door alle raadsfracties in Hellevoetsluis is natuurlijk ook nagedacht over de vormgeving en de inhoud van de toekomstige samenwerking.

Dat heeft ertoe geleid dat er afgelopen week een werkgroep is ingesteld die bestaat uit de fractievoorzitters van de zes politieke partijen uit de Hellevoetse gemeenteraad.

Deze werkgroep heeft een duidelijke voorkeur om samen met de  gemeenten Westvoorne en Brielle op een nog nader te bepalen termijn te komen tot de vorming van één gemeente Voorne, maar wacht de resultaten van de onderzoeken van de andere twee gemeenten natuurlijk met spanning af.

De werkgroep stelt zich ten doel om te onderzoeken hoe samenwerking op de meest doeltreffende manier in relatie tot de verschillende scenario’s van de andere twee gemeenten gestalte kan krijgen, waarbij:

1. bewoners, bedrijven en maatschappelijke en culturele verenigingen op Voorne voorop staan.

2. de culturele waarde en eigenheid van alle dorpen en kernen op Voorne behouden blijven evenals de daarbij behorende festiviteiten en vieringen, zoals het Brielse 1 april feest, het Tinte feest in Westvoorne, de Vestingdagen in Hellevoetsluis etc.

3. de wensen en noden van inwoners, bedrijven en maatschappelijke en culturele instellingen goed inzichtelijk worden gemaakt en daar optimaal rekening mee wordt gehouden.

Het resultaat van dit onderzoek zal vervolgens gelegd worden naast de oordelen van onze twee buurgemeenten om vast te stellen waar we het met elkaar eens zijn, waar onze visies verschillen en waarom, en hoe we uiteindelijk tot elkaar kunnen komen.

De werkgroep streeft ernaar de resultaten van haar onderzoek in elk geval in het voorjaar te presenteren, hetgeen natuurlijk mede afhankelijk is van de voortgang van de onderzoeken van de beide andere gemeenten.

Oproep tot Reflectie

De D66 fractie heeft bij monde van fractievoorzitter Wim Smit een oproep gedaan aan alle betrokkenen die bij het samenwerkingsproces op Voorne betrokken zijn eens goed in de spiegel te kijken. Doe aan zelfreflectie, kijk eens naar de eigen rol. Van alles vinden van een ander  kan best, maar kijk ook naar de eigen rol . Vraag je zelf eens af waarom de ander zo op je reageert en hoe dat komt. Waarom reageren we zoals we reageren. Spelen de verschillende culturen hier ook een rol en welke invloed heeft dit op ons reactiepatroon. 

Deze oproep is niet alleen voor de betrokkenen in Brielle, maar ook voor die in Hellevoetsluis en in Westvoorne. 

Ook vindt de D66 fractie dat we nu wel genoeg aan elkaar verteld hebben wat we ervan vinden. De fractie van D66 neemt niets terug van wat er gezegd is en dat hoeft een ander ook niet te doen. Wat er gezegd is moest worden gezegd en dat is nu genoeg.  Reflecteer op de eigen rol en doe dat in stilte. Ondertussen kunnen de verschillende werkgroepen (commissies) hun werk doen om te komen met voorstellen over de bestuurlijke toekomst.