D66: nu snel een passende woning voor iedereen!

 

D66 wil graag dat iedere inwoner van de gemeente Brielle kan wonen in een huis dat bij hem/haar past. Als er een nieuwe wijk ontwikkeld gaat wordenbv. in de toekomst de Oude Goote, moet dat het uitgangspunt zijn. Passende en betaalbare woningen voor alle groepen: niet alleen voor gezinnen, maar ook voor jongerenstarters, alleenstaandenmensen met een beperking en vooral ook de snel groeiende groep senioren die kleiner wil wonen. Dit betekent dat er divers in de nieuwe wijk gebouwd moet gaan worden, in goede onderlinge samenhang . 

D66 vindt het belangrijk dat ook gekeken wordt naar de financiële bereikbaarheid van deze woningen. Ook hier is diversiteit nodigsociale huurwoningen, sociale koopwoningen, midden -huurwoningen, duurdere koopwoningen etc. Met een samenhangend plaatje kan er gericht ingezet worden opeen prachtige wijk met een passende fijne woning voor iedereen!  

Jongeren en senioren 

Voor jongeren en aankomende senioren dienen er snel woningoplossingen gevonden te worden: de vraag is groot en het aanbod klein. Er zijn verhoudingsgewijs veel gezinswoningen en te weinig woningen voor deze groepen in Brielle. Voor jongeren bestaat wellicht de mogelijkheid om  grote woningen of zelfs eensgezinswoningen te splitsenwaardoor je voordeurdeler kan zijn.  Voor senioren zijn er in het land genoeg aansprekende voorbeelden voor kleinschalige  laagbouw-projectenD66 zegt daarom: laten we inventief zijn en deze punten onderzoeken en aanpakken. 

Nieuwe wijken duurzaam bouwen 

D66 vindt het belangrijk bij het opzetten en het ontwikkelen van een nieuwe wijk in de gemeente Brielle  direct alles zo duurzaam en modern mogelijk op te zetten. Dat betekent vooruit lopen op landelijke ontwikkelingen: gasloos bouwen met behulp van aardwarmte en/of restwarmte van bedrijven, zonneboilers, zonnecollectoren etc. “O-op-de-meter” woningen en zelfs ‘Plus’-op-de-meter woningen zijn in vrijwel alle gevallen nu technisch goed mogelijk. Niet alleen duurzaam leven, maar ook nog besparen op energie, CO2 uitstoot en het is goed voor de eigen portemonnaie. 

Inpassing in het landschap 

D66 vindt het super belangrijk dat in de toekomst gebouwd wordt met grote aandacht voor de inpassing van de wijk en de woningen in ons prachtige open landschap. Zo maar blokken woningen realiseren, zonder rekening te houden met de groene omgeving vinden wij niet duurzaam en daarmee onaanvaardbaar. Wij willen geen hoogbouw meermaar woningen passend bij het ons omringende landschap en de oude kernen. Landschapsarchitectuur zal daarom in onze ogen  steeds  meer een plaats moeten krijgen bij planontwikkeling. Een fantastische uitdaging ! 

Leefbaarheid dorpen 

Woningbouw in Zwartewaal en Vierpolders is van groot belang om deze dorpen leefbaar te houden en het voorzieningenniveau op peil te houden. Voorkomen moet worden dat meer jongeren, alleenstaanden en senioren wegtrekken, omdat er geen passende betaalbare woningen zijn. In Zwartewaal gaat gebouwd worden in het project Ankerplaats en de Leefbaarheidsvisie is op hoofdlijnen klaar. Met voorrang wordt het ontwikkelgebied Christinalaan aangepakt 

D66 Brielle is er voorstander van om nu ook zo snel als mogelijk te beginnen met de een Leefbaarheidsvisie voor Vierpolders. Geen Steen zonder Cement: niet alleen bouwen om het bouwen, maar daarmee helpen de gemeenschapszin te versterken, dat maakt het prettig en veilig om te wonen. Dat kan alleen als ervan af begin af aan de bewoners bij de visie-ontwikkeling en later de plannen betrokken worden. De aanpak in Zwartewaal is hiervan een goed voorbeeld. 

0 op de meter woningen

Op de voormalige schoollocaties aan het Fregat te Brielle worden de eerste nul-op-de- meter woningen gebouwd.
Gezien de enorme ommezwaai die we in de komende jaren moeten maken van fossiele brandstof naar andere vormen van gebruik van energie is het van belang daar nu vol op in te zetten.

Bij de komende nieuwbouwplannen zal dit allemaal verwezenlijkt moeten worden.

Daarnaast moeten we aan de slag met de bestaande bouw; EEN UITDAGING

D66 steunt Bouwscenario 2 Christinalaan Zwarewaal. We zijn zeer verheugd dat met de inbreng van vele inwoners van Zwartewaal en de vele inwoners een prachtig plan nu gerealiseerd kan worden.

voorkeursscenario gebiedsvisie Christinalaan, model 2

Hierbij het prachtige plan met inzicht wat allemaal op stapel staat