Bijdrage+D66+Brielle+aan+debat+bestuurlijke+samenwerking

Uitgesproken op 28 januari 2020 door de fractievoorzitter Wim Smit

Brielle heeft unaniem richtingen besluit genomen: 1 gemeente op Voorne

Onder grote belangstelling heeft dinsdagavond 28 janauri de gemeentraad van Brielle een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van Brielle. Om dat evenwichtig en beargumenteerd te doen is een projectgroep bestaande uit raads-, commissie- en collegeleden samen met ambtenaren een evenwichtig rapport opgesteld. 

 

D66 kiest voor de eerste stap richting 1 gemeente op Voorne

Uit het rapport en in de dagelijkse zaken komt duidelijk naar voren dat de inwoner van Brielle dreigt niet meer te krijgen wat een inwoner nodig heeft. Onze dienstverleding is nu nog zeer goed, maar dreigt  bij zelfstandigheid af te nemen. Besluiten worden steeds meer door Brielle genomen in samenwerking met anderen, waarbij de inbreng van Brielle minimaal is en daardoor worden de belangen van de Brielse inwoners niet goed meegenomen. 

De gemeenteraad zie steeds meer onderwerpen in regelingen worden beslist waarbij de invloed wegvliet. Onze ambtelijke capaciteit staat onder druk en we worden steeds meer gedwongen om of capacitiet in te huren of uit te breiden wat beide natuurlijk veel meer geld gaat kosten.

De D66 fractie ziet dan ook dat er een eenstap moet worden genomen richting 1 gemeente op Voorne. 

Zij neemt daar echter de volgende kernwaarden mee:

* Oog en behoud van ientiteit van steden en dorpen (kernenbeleid)

* Behoud en versterken van voorzieningen

* Persoonlijke benadering van de dienstverlening (klantgericht werken)

*Nabijheid van bestuur

* Dorps- en wijkgericht werken

* Gedifferentieerd woningaanbod

* Betrokkenheid van medewerkers bij vormgeving van de organisatie

* Een hede en transparant proces

* Een externe procesbegeleider voor het organisatorische proces

* Een externe procesbegeleider voor he bestuurlijke proces

* Onafhankelijk fiancieel onderzoek (zie verderop op deze pagina)

7.03+DEF.+Rapport+Verdiepende+verkenning+bestuurlijke+toekomst+Brielle+-Op+weg+naar+onze+bestuurlijke+toekomst+-


Rapport "Op weg naar onze bestuurlijke Toekomst".Een zeer lezenswaardig rapport welke de contouren aangeeft welke van belang zijn voor de herindelingsgesprekken

Enkel belangrijke punten uit het rapport

 • Inwoners Brielle hechten veel waarde aan hun identiteit

  Het rapport geeft aan dat inwoners van Brielle vooral hechten aan hun eigen identiteit, hun onafhankelijkheid, hun bestuurders dichtbij en aanraak baar, hun voorzieningen en vooral de persoonlijke benadering.
  Verder uit onderzoek blijkt dat Klantgerichtheid in Brielle hoog scoort . Ook de kwaliteit van de dienstverlening blijkt uit een klanttevredenheid onderzoek dat deze hoog is. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat beiden onder hoge druk staan omdat de gemeentelijke organisatie zeer zijn best doet maar aan de grenzen van de mogelijkheden staan .

 • Kwetsbaarheid gemeente neemt toe


  Als Brielle zelfstandig zou blijven, moet er ook heel wat gebeuren.
  Op vele beleidsterreinen zit er maar 1 ambtenaar en als deze wegvalt dan is er een probleem. Als de inwoner dan iets nodig heeft zal deze langer moeten wachten of krijgt een verkeerd antwoord.

  Door deze ambtelijke capaciteit is er ook minder invloed in de regio en zijn we zeer afhankelijk van anderen en de vraag is of dat in het belang is van de Brielse bewoners.

 • Trots op onze ambtelijke organisatie en nemen adviezen serieus

  De OR van de ambtelijke organisatie geeft het volgende mee: wat er ook gebeurt INVESTEER IN JE MEDEWERKERS
  Zo pleiten zij voor een goede communicatie, betrokkenheid generen, bij veranderingen goed de tijd nemen en vooral goede een eerlijke spelregels aan de voorkant van het proces.

 • Zoek financiële situaties bij gemeenten goed uit

  Uit de gesprekken met de inwoners, ondernemers en verenigingen kwam vooral ongerustheid mbt de fiancien aan de orde. Hoe zit dat nu? Moeten er voorzieningen dicht, gaan we voor anderen betalen , hoe zit het met onze historische gebouwen. Belangrijk aspect!!!!!!

Due diligence onderzoek noodzakelijk

D66 vindt een onafhankelijk onderzoek naar de fianciele situaite van de drie gemeenten noodzakelijk. Het is van het grootste belang bij het starten van een nieuwe gemeente er een duidelijk beeld is en dat er geen "lijken "uit de kast vallen.

Een onderzoek bij alle drie de gemeenten, omdat raadsleden in Hellevoetsluis en Westvoorne best mogen weten hoe het in Brielle zit en omgekeeerd. Belangijk voor de toekomst en het verrouwen.

In onderling overleg tussen raadsfracties en college is besloten dat de raad zeer nauw betrokken wordt bij de onderzoeksopdrachten , de keuze van uitvoerder en de te ontvangen rapportage.

Bestuurscultuur op Voorne grote uitdaging

De bestuurskundige cultuur bij alle drie de gemeenten is geheel anders. Gaat u maar eens kijken naar de manier waarop gemeenteraden werken. Gaat u maar eens kijken hoe er met beleidszaken wordt omgegaan, gaat u kijken naar de onderlinge verhoudingen, oppositie – coalitie, denken over minder- en meerderheden in de raad.

 Wij met elkaar als raad- en commissieleden en collegeleden, moeten beseffen dat er geen voortgezet Brielle, geen voortgezet Hellevoetsluis, geen voortgezet Westvoorne zal zijn. Ook juist op het gebied van de bestuurscultuur zal er vernieuwing moeten plaats vinden. Niet op het moment van de start van een nieuwe gemeente, maar ook vanaf nu als ieder een richtingenbesluit heeft genomen. Openheid transparantie, reflectie niet alleen naar onze eigen cultuur, maar ook naar de culturen bij de anderen. Dat kunnen we zelf, door elkaar op te zoeken, elkaar kritisch maar in oprechtheid te bevragen, elkaar te bezoeken en samen op te trekken . Pas dan gaat er iets groeien . Wij zullen daar zeker aan bijdragen en hopen ook dat ook van anderen. We zien uit naar de reacties van anderen op dit gebied.

Geen stille besluitvorming bestuurlijke toekomst

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad uitgesproken voorkeur voor de bestuurlijke toekomst op 28 januari jl. zijn er in de pers enkele vervelende berichten gekomen. Wij worden beticht van stiekeme praktijken en zelfs van het schenden van de wet. Het gemeentebestuur wil graag richting haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hier een toelichting opgeven. 

De verkenning naar de beste bestuurlijke toekomst van Brielle is in alle openheid gedaan. Met veel van u zijn gesprekken gevoerd, een vragenlijst en nieuwsbrieven (september en november 2019 en februari 2020) zijn huis-aan-huis en digitaal verspreid. Dit geldt ook voor de uitnodiging om deel te nemen aan de afrondende stadsgesprekken. Op 28 januari 2020 heeft de raad een voorkeursscenario voor de bestuurlijke toekomst uitgesproken en daarmee het brede consultatietraject afgerond. 

Het gemeentebestuur heeft geen moment het uitkomen van het rapport of de bespreking hiervan in de gemeenteraad in stilte willen doen, maar juist in de openbaarheid. In alle contacten en communicatie, is steeds actief met u gedeeld wanneer het rapport zou worden besproken in de raad. Ook de pers zelf heeft de datum van 28 januari in november al gemeld. 

Het “besluit” is een voorkeur en geen besluit    
Het "besluit" van 28 januari 2020 betrof het uitspreken van een voorkeur en geen besluit! Een richtinggevende uitspraak maar nog zonder rechtsgevolg. De volgende stappen omvatten besluiten die wel rechtsgevolgen hebben. Een principebesluit of definitief besluit gericht op herindeling kan en zal door het gemeentebestuur nooit "in stilte" worden genomen. Daarvoor vinden wij dat te belangrijk en het belang te groot. Ook zijn er wettelijke procedures, waarbij het definitieve besluit ook nog eens aan inspraak door middel van een zienswijzeprocedure is onderworpen. 

Wij betreuren daarom de tendentieuze berichtgeving in de media. Het doet geen recht aan het uitgebreide traject en de zorgvuldigheid waarmee college en raad gezamenlijk met u de verkenning naar de bestuurlijke toekomst hebben uitgevoerd. In het vervolgtraject zullen wij u natuurlijk weer op verschillende momenten actief betrekken en kunt u zelf natuurlijk altijd uw mening laten horen bijvoorbeeld via het inspreekrecht in de raad.