Rapport+Bestuurlijke+toekomst+Hellevoetsluis

Het uitgebrachte rapport welke op 5 maart in HV unaniem is aangenomen

Eindrapportage+Cie+Bestuurlijke+Toekomst+Westvoorne

Het uitgebrachte rapport in WV welke op 190 februiari unaniem is aangenomen

Samenvoeging+Raad+19+feb

Uitgesproken door Erik Mulder D66 Westvoorne op 19 februari tijdens vergadering over de fusie op Voorne

Aandachtspunten voor het vervolgproces uit het eindrapport Westvoorne

 

 

Er is een aantal gespreksonderwerpen dat nader kan worden onderzocht samen met de partners. Dat betreft onder meer de fusiedatum. Omdat de voorbereidingen voor een gemeentelijke herindeling bijna drie jaar in beslag nemen, is de eerstvolgende mogelijke fusiedatum 1 januari 2023. Alternatieven liggen verder in de tijd.

 De visie op de nieuwe gemeente met onderdelen als:

 

• Het kernenbeleid, wijze van participatie, behoud van de kracht van het kleinschalige, bereikbaarheid bestuur.

 

• Het financieel perspectief voor de nieuwe gemeente. Gezamenlijk laten uitvoeren van de herindelingscan door de provincie Zuid-Holland en eventueel aanvullend financieel onderzoek.

 

• Een nieuwe vanuit dienstverlening aan inwoners in de kernen ingerichte organisatie.

 

• Een visie op het nieuwe gemeentebestuur en organisatie

Naast analyse en argumenten speelt de menselijke factor een grote rol. Het is en blijft mensenwerk! Er moet een gezamenlijk gevoel en vertrouwen zijn. Het voor elkaar kiezen vanuit de oprechte wens tot verbinding met elkaar.

 

Ruim een jaar na het stoppen van de voorbereidingen voor een ambtelijke fusie, is het speelveld veranderd; er is een basis gelegd voor een nieuw vertrouwen, een nieuw gezamenlijk elan. Het proces stemt hoopvol, maar is ook nog kwetsbaar. Bij een gezamenlijk vervolg mag van alle betrokkenen worden verwacht dat zij ‘bewakers’ zijn van het positieve proces.

 

 Daarbij hoort ook een nieuwe en/of vernieuwende projectaanpak om een gemeentelijke herindeling voor te bereiden. Een scherpe interne analyse is nodig of intern alle betrokkenen oprecht kiezen voor de bestuurlijke fusie. Het proces start immers met het besef dat de eigen gemeente en organisatie ophouden te bestaan. Het belang van de nieuwe gemeente wordt leidraad in plaats van het eigen (organisatie) belang.

 

Emma Blom overhandigt Rapport Bestuurlijke Toekomst Westvoorne aan Burgemeester De Jong

Conclusies Hellevoetsluis uit het rapport Bestuurlijke Toekomst

 

Gegeven de informatie uit deze rapportage, kunnen de volgende voorstellen voor besluitvorming aan de gemeenteraad van Hellevoetsluis worden voorgelegd.

1. De gemeenteraad van de gemeente Hellevoetsluis spreekt het voornemen uit tot een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Brielle en Westvoorne, bij voorkeur per 1 januari 2023.

2. Het college wordt opgedragen om hiertoe samen met de colleges van Brielle en Westvoorne een gezamenlijk te nemen principebesluit voor te bereiden voor besluitvorming in april 2020.

3. Het college wordt opgedragen nader overleg te voeren met de gemeenten Brielle en Westvoorne over afstemming thema’s en dossiers. 

4.Er vindt op raadsniveau nader overleg plaats met de gemeenten Brielle en Westvoorne over de algemene visie en kaders voor de nieuwe gemeente.

5.Met de gemeenteraden van Westvoorne en Brielle worden afspraken gemaakt op welke wijze de gemeenteraden gezamenlijk hun betrokkenheid bij het proces organiseren en op welke wijze zij hun gezamenlijke controlerende rol kunnen vervullen ten aanzien van het vervolgproces.

6.De voorkeur van de gemeente Hellevoetsluis gaat uit naar een nieuwe gemeente die:

6.1 een sterke speler in de regio wordt;

6.2 zich ontwikkelt naar een hoger professionaliteitsniveau;

6.3 zich van buiten naar binnen organiseert voor een optimale dienstverlening, de (belangen van) inwoners zijn leidend;

6.4 zich richt op een wijk- en kernenbenadering, zowel voor bestuurders als voor de organisatie;

6.5 investeert in transparantie, communicatie en het actief betrekken van inwoners.